Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Internationella nyheter

Här finns samlade internationella nyheter som berör advokatkåren och det nya coronaviruset.

CCBE:s informationssida om coronapandemins inverkan på rättsstaten och advokatverksamheten. 

Den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI bevakar fortlöpande hur mänskliga rättigheter respekteras runt om i världen och presenterar detta på sidan Covid-19 Human Rights Monitor.
Utgåva nr 27 behandlar – under huvudrubrikerna könsrelaterat våld, flyktingläger, fångar och andra frihetsberövade, oreglerade bosättningar och hemlöshet, funktionshindrades rättigheter samt mötesfriheten – särskilt kraftigt stigande antal covid-19-infektioner bland flyktingar under den senaste månaden, oro för infektioner bland hemlösa under den andra nedstängningsvågen i Europa samt skärpt oro för mötesfriheten på grund av pandemin i Indonesien och Nigeria.

Europadomstolens riktlinjer om artikel 15 i Europakonventionen – om staters möjlighet att avvika från förpliktelserna enligt Europakonventionen vid nödlägen (engelska) (franska)

Europadomstolens faktablad om avvikelser från Europakonventionen vid nödlägen

European Criminal Bar Associations uttalande om principer vid användning av videokonferens i brottmål efter covid-19

Enkät från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE): Exchange of experiences and best practices between bars 31 March 2020

Sammanställning av svaren på CCBE:s enkät Exchange of experiences and best practices between bars

Meddelande från International Bar Associations ordförande Horacio Bernardes Neto i mars 2020

Sammanställning gjord av Eurojust (EU:s byrå för straffrättsligt samarbete) och EJN (det europeiska rättsliga nätverket) av vilken inverkan regeringsåtgärderna i syfte att hindra spridningen av coronavirussjukdomen covid-19 har haft på det straffrättsliga samarbetet inom EU (samt Island och Norge)

Sveriges advokatsamfunds svar på CCBE:s enkät ”Konsekvenser av covid-19 – brådskande frågor”

CCBE:s videointervju med EU:s kommissionär för rättsliga frågor, Didier Reynders. Reynders riktar sig till Europas advokater när han talar om covid-19-pandemins inverkan på rättssystemen och om EU-kommissionens åtgärder för att främja rättssystemens effektivitet och tillgången för alla till rättslig prövning.