Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Klientkontakter

Här finns information om advokaternas och advokatbyråernas kontakter med klienter från smittspridningssynpunkt.

Advokater har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En advokat har samtidigt i sin yrkesroll som främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och att tillvarata klientens intressen på bästa sätt inom ramen för lag och god advokatsed.

Advokater arbetar på skilda sätt och har olika mycket kontakt med andra personer i sitt yrke. Med anledning av risken för smittspridning i fråga om klientkontakter hänvisar Advokatsamfundet till de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande.

Samfundet vill erinra om att advokater och advokatbyråer i möjligaste mån under rådande förhållanden bör ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid klientkontakter.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete i den mån detta bedöms vara möjligt, önskar Advokatsamfundet erinra advokater och advokatbyråer om vikten att även under rådande förhållanden tillse att all personal iakttar den tystnads- och diskretionsplikt som följer av god advokatsed.

När det gäller frågan om användning av teknik i relation till myndigheter som till exempel domstolar eller Migrationsverket finns mer information nedan under rubriken ”Kontakter med domstolar och andra myndigheter”.

Vid bedömning av hur man ska hantera olika yrkeskontakter för närvarande anser Advokatsamfundet att advokaten måste ta ställning i varje enskilt fall utifrån följande aspekter, utan inbördes rangordning.

  • Advokatens egen hälsa
  • Risken att smitta någon annan
  • Risken att själv bli smittad
  • Hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed

En advokat ska alltid agera så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.