Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kontakter med domstolar och andra myndigheter

Här finns information om advokaternas och advokatbyråernas kontakter med domstolar och andra myndigheter från smittspridningssynpunkt.

Den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska inte besöka någon domstol eller nämnd. Den som är kallad till förhandling uppmanas att kontakta den berörda domstolen för att få information eller anmäla förhinder.

Vid kontakten med domstolar och andra myndigheter angående möten, förhör, besök, förhandlingar etc. bör advokaten i första hand stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys; de kan skilja sig åt.

Flera domstolar ställer in vissa rättegångar för att minska smittspridningen. Berörda parter kontaktas då.

Domstolar och nämnder publicerar egen information om coronaviruset, kontaktuppgifter samt specifika förhållningsregler. Den domstolsspecifika informationen finns på Sveriges domstolars webbplats.

I det enskilda fallet/ärendet har advokaten att göra en bedömning av hur man bäst agerar utifrån klientens intressen inom ramen för lag och god advokatsed. Advokatens främsta plikt i sin yrkesroll är att visa trohet och lojalitet mot sin klient.

Självklart har advokaten också en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onödan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa; jämför bedömningspunkter under rubriken ”Klientkontakter”.

När det gäller vissa mål kan personlig närvaro, av rättssäkerhetsskäl, vara av stor vikt för att klientens processuella rättigheter ska kunna tillvaratas. När det gäller frågan om användningen av videolänk eller annan teknik som begränsar möjligheten till personlig närvaro för en klient är det angeläget att en advokat bevakar sin klients intressen på bästa sätt genom att, vid behov, lyfta fram argument mot användandet av videolänk eller annan liknande teknik. En advokat kan inte åläggas att medverka till att klientens rätt till rättvis rättegång försvagas på grund av problem i myndigheternas och domstolarnas praktiska handläggning av mål.

Mot bakgrund av regeringens beslut om att ytterligare begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till högst 8 personer har det uppkommit frågor om hur detta påverkar möjligheten att delta vid processer i domstol, m.m.

Advokatsamfundet har full förståelse för den oro som många advokater i dagens situation känner inför bedrivandet av advokatverksamhet och de olika klient- och myndighetskontakter som denna innebär på olika sätt.

Advokater bör givetvis, som alla andra, vidta alla de åtgärder som är möjliga för att undvika att smittas och att smitta. Se utförlig information om advokatverksamhet och pandemin på Advokatsamfundets coronavirussidor.

En domstolsförhandling är en statlig förrättning och är inte att betrakta som en allmän sammankomst. Vad som avses med en allmän sammankomst definieras i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen. Allmänna sammankomster är bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar, konserter, m.m. Bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas i domstolarna för en säker arbetsmiljö för såväl rättens aktörer som allmänhet åligger varje enskild domstol. Självfallet måste domstolarna dock alltid vidta alla mått och steg som behövs för att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs för att minska smittspridningen. Advokater upplever i flera fall upplever att pandemisituationen inte fått tillräckligt avtryck i den dagliga verksamheten i domstolar, häkten, fängelser och polisasarrester. Advokatsamfundet har varit i kontakt med domstolar och myndigheter för att understryka vikten av att verksamheten sker på ett så säkert sätt som möjligt och för kontinuerligt en dialog med domstolar och myndigheter i detta hänseende. Förutsättningarna för att i alla delar leva upp till gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridning varierar dock och advokater måste i varje enskilt ärende göra en bedömning av situationen utifrån risken för smittspridning, sin egen hälsa, klientens hälsa och klientens intressen. Om det uppstår problem för advokater i enskilda ärenden är man förstås välkommen att höra av sig till Advokatsamfundet för råd.

Sveriges domstolar har lämnat allmän information med förhållningsregler med anledning av spridningen av coronavirus.

• Solna tingsrätt har begränsat sina expeditions- och telefontider till kl. 8.00–15.00 från och med den 30 mars 2020. För brådskande ärenden utanför den tiden hänvisar tingsrätten till e-post solna.tingsratt@dom.se och till tingsrättens avdelningars funktionsbrevlådor, som bevakas till kl. 16.30: solnatingsratt.avd1@dom.se; solnatingsratt.avd2@dom.se; solnatingsratt.avd3@dom.se; solnatingsratt.avd3konkurs@dom.se; solnatingsratt.avd4@dom.se
• Eskilstuna tingsrätt har inskränkt sina telefontider till kl. 8.15–11.30 och 13.30–15.00 från och med den 26 mars 2020.
• Södertörns tingsrätt har begränsat sina expeditions- och telefontider till kl. 8.15–15.00 från och med den 3 april 2020. För brådskande ärenden utanför denna tid hänvisar tingsrätten till e-post sodertorns.tingsratt@dom.se och tingsrättens avdelningars funktionsbrevlådor, som bevakas till kl. 16.30: sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning5@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se
• Förvaltningsrätten i Malmö inför telefontider (kl. 8.00–11.00 samt 13.00–15.00) från och med den 6 april 2020. En lista med direktnummer till samtliga domstolshandläggare på förvaltningsrätten har distribuerats till advokater och biträdande jurister i Advokatsamfundets södra avdelning, för att de i akuta fall ska kunna nå domstolen utanför telefontiderna.

Tingsrätternas beredskap för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie kontors- och beredskapstid har skjutits fram från den 1 april till den 1 september 2020 med anledning av det mycket ansträngda läget vid landets domstolar på grund av det nya coronaviruset.

Migrationsverket har information på sin webbplats om sin verksamhet.

Kriminalvården beslutade den 12 mars 2020 om tillfälligt stopp för besök till anstalter och häkten. Försvarare till intagna är undantagna från förbudet.

Den 25 juni 2020 beslutade Kriminalvården att stegvis återgå till ordinarie verksamhet när det gäller permissioner och besök i anstalt samt möten i frivård. Från den 1 juli 2020 har möjligheten för bevakade permissioner öppnats, där risken för spridning av covid-19 minimeras. I första hand prioriteras permissioner som medför att en intagen kan förflyttas till lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd att.

Frivården öppnade också från och med den 1 juli 2020 för fler fysiska besök för särskilt prioriterade klientgrupper. Under perioden 1 juli till 31 augusti 2020 ges verksamheten möjlighet att anpassa sina besökslokaler för att kunna ta emot fler klienter på ett säkert sätt. Från och med 1 september ska anpassningarna vara genomförda.

Den 1 september 2020 ges också möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till en lägre säkerhetsklass, kommer också att kunna genomföras. Förutsättningar och anvisningar beslutas i särskild ordning.

Beslutet kommer att omprövas och eventuellt ändras om risken för smittspridning i samhället skulle förvärras, eller om Folkhälsomyndigheten meddelar nya rekommendationer som talar emot någon av de beslutade åtgärderna.

Rättsmedicinalverket (RMV) meddelade i en skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 april 2020 att RMV bedömde att det inte gick att verkställa § 7-undersökningar eller rättspsykiatriska undersökningar när det gäller personer på fri fot. I en ny skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 juni 2020 meddelade RMV att verket återupptar undersökningarna och omedelbart åter börjar kalla personer på fri fot till rättspsykiatriska undersökningar och § 7-undersökningar. I slutet av november 2020 informerade RMV om att verket avsåg att åter söka anstånd för undersökningarna när det gällde personer på fri fot, på grund av den då stigande smittspridningen när det gällde covid-19. I ytterligare en skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 24 maj 2021 meddelade RMV att verket, med anledning av aviserade lättnader i gällande restriktioner den 1 juni 2021, avser att inte längre söka anstånd på grund av smittläget när det gäller personer på fri fot, förutsatt att de aviserade lättnaderna genomförs. RMV behåller övriga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Exempelvis måste den kallade personen vara symptomfri, för att undersökningen ska genomföras.