Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kontakter med domstolar och andra myndigheter

Här finns information om advokaternas och advokatbyråernas kontakter med domstolar och andra myndigheter från smittspridningssynpunkt.

Den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska inte besöka någon domstol eller nämnd. Den som är kallad till förhandling uppmanas att kontakta den berörda domstolen för att få information eller anmäla förhinder.

Vid kontakten med domstolar och andra myndigheter angående möten, förhör, besök, förhandlingar etc. bör advokaten i första hand stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys; de kan skilja sig åt.

Flera domstolar ställer in vissa rättegångar för att minska smittspridningen. Berörda parter kontaktas då.

Domstolar och nämnder publicerar egen information om coronaviruset, kontaktuppgifter samt specifika förhållningsregler. Den domstolsspecifika informationen finns på Sveriges domstolars webbplats.

I det enskilda fallet/ärendet har advokaten att göra en bedömning av hur man bäst agerar utifrån klientens intressen inom ramen för lag och god advokatsed. Advokatens främsta plikt i sin yrkesroll är att visa trohet och lojalitet mot sin klient.

Självklart har advokaten också en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onödan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa; jämför bedömningspunkter under rubriken ”Klientkontakter”.

När det gäller vissa mål kan personlig närvaro, av rättssäkerhetsskäl, vara av stor vikt för att klientens processuella rättigheter ska kunna tillvaratas. När det gäller frågan om användningen av videolänk eller annan teknik som begränsar möjligheten till personlig närvaro för en klient är det angeläget att en advokat bevakar sin klients intressen på bästa sätt genom att, vid behov, lyfta fram argument mot användandet av videolänk eller annan liknande teknik. En advokat kan inte åläggas att medverka till att klientens rätt till rättvis rättegång försvagas på grund av problem i myndigheternas och domstolarnas praktiska handläggning av mål.

Sveriges domstolar har lämnat allmän information med förhållningsregler med anledning av spridningen av coronavirus.

• Solna tingsrätt har begränsat sina expeditions- och telefontider till kl. 8.00–15.00 från och med den 30 mars. För brådskande ärenden utanför den tiden hänvisar tingsrätten till e-post solna.tingsratt@dom.se och till tingsrättens avdelningars funktionsbrevlådor, som bevakas till kl. 16.30: solnatingsratt.avd1@dom.se; solnatingsratt.avd2@dom.se; solnatingsratt.avd3@dom.se; solnatingsratt.avd3konkurs@dom.se; solnatingsratt.avd4@dom.se
• Eskilstuna tingsrätt har inskränkt sina telefontider till kl. 8.15–11.30 och 13.30–15.00 från och med den 26 mars.
• Södertörns tingsrätt har begränsat sina expeditions- och telefontider till kl. 8.15–15.00 från och med den 3 april. För brådskande ärenden utanför denna tid hänvisar tingsrätten till e-post sodertorns.tingsratt@dom.se och tingsrättens avdelningars funktionsbrevlådor, som bevakas till kl. 16.30: sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning5@dom.se; sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se
• Förvaltningsrätten i Malmö inför telefontider (kl. 8.00–11.00 samt 13.00–15.00) från och med den 6 april. En lista med direktnummer till samtliga domstolshandläggare på förvaltningsrätten har distribuerats till advokater och biträdande jurister i Advokatsamfundets södra avdelning, för att de i akuta fall ska kunna nå domstolen utanför telefontiderna.

Tingsrätternas beredskap för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie kontors- och beredskapstid har skjutits fram från den 1 april till den 1 september 2020 med anledning av det mycket ansträngda läget vid landets domstolar på grund av det nya coronaviruset.

Migrationsverket har information på sin webbplats om sin verksamhet.

Kriminalvården beslutade den 12 mars om tillfälligt stopp för besök till anstalter och häkten. Försvarare till intagna är undantagna från förbudet.

Den 25 juni beslutade Kriminalvården att stegvis återgå till ordinarie verksamhet när det gäller permissioner och besök i anstalt samt möten i frivård. Från den 1 juli har möjligheten för bevakade permissioner öppnats, där risken för spridning av covid-19 minimeras. I första hand prioriteras permissioner som medför att en intagen kan förflyttas till lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd att.

Frivården öppnade också från och med den 1 juli för fler fysiska besök för särskilt prioriterade klientgrupper. Under perioden 1 juli till 31 augusti ges verksamheten möjlighet att anpassa sina besökslokaler för att kunna ta emot fler klienter på ett säkert sätt. Från och med 1 september ska anpassningarna vara genomförda.

Den 1 september ges också möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till en lägre säkerhetsklass, kommer också att kunna genomföras. Förutsättningar och anvisningar beslutas i särskild ordning.

Beslutet kommer att omprövas och eventuellt ändras om risken för smittspridning i samhället skulle förvärras, eller om Folkhälsomyndigheten meddelar nya rekommendationer som talar emot någon av de beslutade åtgärderna.

Rättsmedicinalverket (RMV) meddelade i en skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 april att RMV bedömde att det inte gick att verkställa § 7-undersökningar eller rättspsykiatriska undersökningar när det gäller personer på fri fot. I en ny skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 juni meddelade RMV att verket återupptar undersökningarna och omedelbart åter börjar kalla personer på fri fot till rättspsykiatriska undersökningar och § 7-undersökningar.