Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Claes Cronstedt

Claes Cronstedt
Claes Cronstedt
Advokat och tidigare delägare i Baker & McKenzie Advokatbyrå

Aktuell:
För närvarande en del av Gaemo Group International som arbetar med CSR-frågor, ledamot av CCBE:s kommitté för CSR som publicerar en uppdaterad guide till CSR för jurister inom EU i februari 2013, medlem av Geneva International Committee of Human Rights Watch, tidigare styrelseledamot i International Alert, London (peaceful transformation of violent conflicts), samt medlem i International Commission of Jurists Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International Crimes.

 

”Jag lärde mig att en rättsordning kan vara ett effektivt vapen mot dem som bryter mot mänskliga rättigheter.”

Corporate Social Responsiblity, CSR, vad är det i korta drag?
CSR är ett koncept där företaget i sin verksamhet frivilligt tar visst ansvar for ekonomin, de sociala frågorna och miljön till nytta för samhället (the triple P – profit, people and planet). Företaget uppfyller därigenom inte bara samhällets förväntningar utan minskar också risken för att få svara inför domstol och/eller få anseendet skadat. EU-kommissionen går nu ett steg längre och har presenterat en ny definition på CSR som beskriver ”the responsibilities of enterprises for their impacts on society”. Det innebär bland annat att företaget måste ha en policy och en process för att integrera etik, miljö, mänskliga rättigheter och konsumentskydd i sin kärnverksamhet. CSR kommer vidare att ingå i corporate governance och därigenom bli bolagsstyrelsens ansvar. CSR utgör en mix av olika normer och ”soft laws”, där många nu förväntas bli tvingande. Detta är ett exempel på hur normer (frivillighet) med tiden kan hårdna till tvingande lagar (jämför Lex Mercatoria). CSR kommer att byta namn till Corporate Responsibility, CR (med hänsyn till nämnda corporate governance).

Vad innebär CSR för svenska advokatbyråer?
Utvecklingen av CSR (CR) kommer att få långtgående konsekvenser för såväl klientföretagen som advokaterna. Det nya och delvis tvingande regelsystemet blir också tillämpligt på advokaterna själva – i vilken utsträckning är dock ännu oklart. 

Pro-bono arbete är välkänt och erkänt inom advokatbyråer sedan en längre tid, även i Sverige, men varför finns inte samma intresse (ännu) för fler CSR-relaterade frågor? Vad krävs för att det ska förändras, tror du?
Pro bono är viktigt och ska uppmuntras men det har inte med CSR att göra enligt min mening. CSR är svårt att förstå för många klientföretag och efterfrågan på juridisk expertis har varit liten. Det kan vara orsaken till att advokaterna inte har hängt med i utvecklingen. Men CSR blir ett allt viktigare rättsområde som affärsadvokater måste behärska för att kunna tillgodose både klienternas och egna intressen. Det kommer advokaterna att inse.

Hur blev Du intresserad av och engagerad i CSR-frågor?
Det var Raoul Wallenberg-målet som var gnistan. Jag fick på 1980-talet i uppdrag av Wallenbergs familj att på juridisk väg försöka få honom frisläppt, eller i vart fall få information om hans öde sedan han gripits av Röda armén 1945. Med hjälp av en amerikansk advokat ingavs ansökan om stämning mot Sovjetunionen i Columbia District Court, Washington DC. Domstolen utdömde 32 miljoner USD i skadestånd. Sovjet överklagade och vi förlorade i Court of Appeal. Men att få en domstolsinstans att tränga igenom en supermakts suveränitet, var en upplevelse i sig. Jag lärde mig att en rättsordning kan vara ett effektivt vapen mot dem som bryter mot mänskliga rättigheter. Denna erfarenhet ledde mig vidare till intresset för business & human rights.

Vad kan en ung jurist/advokat göra för att engagera sig i CSR?
Börja med att läsa How to do business with respect for human rights – a guidance tool for companies. Publikationen (175 sidor) kan laddas ner gratis från FN:s Global Compact Initiative. 

Council of Bars and Law Societies of Europe i Bryssel (CCBE) publicerar i februari en uppdaterad guide för EU:s jurister under rubriken Corporate responsibility and the role of the legal profession. Den kommer att kunna laddas ner från www.ccbe.eu.

Till sist, övertyga era delägare om att ta tag i detta viktiga rättsområde!