Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2016/2265 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En känneteckensrättslig reform  SOU 2016:79 6/2 2017
R-2016/2191 Justitiedepartementets remiss av promemorian Normgivningen inom åklagarväsendet  Ds 2016:15 27/2 2017
R-2016/2226 Finansdepartementets remiss av Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 24/1 2017
R-2016/2431 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande  SOU 2016:81 21/3 2017
R-2016/2465 Kulturdepartementets remiss av Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar  SOU 2016:80 20/2 2017
R-2017/0003 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot SOU 2016:82 27/2 2017
R-2017/0385 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Se barnet!  SOU 2017:6 29/4 2017