Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2017/0632 Socialdepartementets remiss av promemorian Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  Ds 2017:6 27/5 2017
R-2017/0738 Socialdepartementets remiss av betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden  SOU 2017:15 11/6 2017
R-2017/0744 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Brottsdatalag  SOU 2017:29 11/6 2017
R-2017/0793 Finansedepartementets remiss av Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning  Ds 2017:13 29/8 2017
R-2017/0799 Finansdepartementets remiss av betänkandet En omreglerad spelmarknad  SOU 2017:30 4/7 2017
R-2017/0814 Socialdepartementets remiss av betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning  SOU 2017:25 28/7 2017
R-2017/0831 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift Ds 2017:16 28/6 2017
R-2017/0834 Näringsdepartementets remiss av promemorian Sekretess hos domstol på konkurrensområdet   7/7 2017
R-2017/0899 Justitiedepartementets remiss av Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare   18/7 2017
R-2017/0906 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ny dataskyddslag SOU 2017:39 1/8 2017
R-2017/0911 Kulturdepartementets remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87 18/8 2017
R-2017/0912 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra SOU 2017:37 31/7 2017
R-2017/0947 Finansdepartementets remiss av Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden SOU 2017:38 11/8 2017
R-2017/0948 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36 15/7 2017
R-2017/0951 Arbetsmarknadsdepartementets remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter Ds 2017:22 2/9 2017
R-2017/1062 Finansdepartementets remiss av promemorian En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 22/8 2017