Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2018/0001 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Klarlagd identitet - Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar  SOU 2017:93  22/2 2018
R-2018/0005 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov  SOU 2017:100 20/3 2018
R-2018/0121 Justitiedepartementets remiss av promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv  Ds 2018:1 20/3 2018
R-2018/0218 Socialdepartementets betänkande För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård  SOU 2017:111 26/3 2018
R-2018/0227 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner  SOU 2018:2 5/3 2018
R-2018/0238 Socialdepartementets remiss av betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende  SOU 2017:112 15/4 2018
R-2018/0249 Socialdepartementets remiss av betänkandet Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rapport från Socialstyrelsen   7/4 2018
R-2018/0286 Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden SOU 2018:97 25/3 2018
R-2018/0300 Finansdepartementets remiss av promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker   10/3 2018