Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2017/1181 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten  SOU 2017:52 10/10 2017
R-2017/1536 Näringsdepartementets remiss av Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)   4/11 2017
R-2017/1580 Finansdepartementets remiss av promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor   1/11 2017
R-2017/1640 Justitiedepartementets remiss av Högsta domstolens förslag till lagändringar avseende domstolens sammansättning i utlämningsärenden   19/11 2017
R-2017/1664 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor  SOU 2017:68 12/11 2017
R-2017/1682 Miljö- och energidepartementets remiss av promemorian Elmarknadslag  Ds 2017:44 8/12 2017
2017/1726 Finansdepartementets remiss av promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård   24/10 2017
R-2017/1756 Justitiedepartementets remiss av promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag Ds 2017:42 28/10 2017
R-2017/1757 Justitiedepartementets remiss av promemorian Livstidsstraff för mord Ds 2017:38 1/11 2017