Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2020/0641

Näringsdepartementets remiss av betänkandet Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

SOU 2020:7

12/5 2020

R-2020/0660

Miljödepartementets remiss av betänkandet Hållbar terrängkörning

SOU 2019:67

22/5 2020

R-2020/0726

Finansdepartementets remiss av betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

SOU 2020:12

3/6 2020

R-2020/0734

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

SOU 2020:16

1/6 2020

R-2020/0909

Finansdepartementets remiss av departementspromemorian Ny lag om källskatt på utdelning

Ds 2020:10

14/7 2020