Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2017/1682 Miljö- och energidepartementets remiss av promemorian Elmarknadslag  Ds 2017:44 8/12 2017
R-2017/1934 Utrikesdepartementets remiss av betänkandet Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter  SOU 2017:69 22/12 2017
R-2017/1946 Miljö- och energidepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Ei R2017:07)   10/12 2017
R-2017/1988 Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning   9/12 2017
R-2017/2023 Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet  SOU 2017:75 27/12 2017
R-2017/2051 Näringsdepartementets remiss av promemorian Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet   10/12 2017
R-2017/2061 Finansdepartementets remiss av promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ   10/12 2017
R-2017/2096 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning  SOU 2017:86 15/1 2018
R-2017/2128 Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder    9/12 2017
R-2017/2136 Justitiedepartementets remiss av promemorian EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet  Ds 2017:58 19/12 2017
R-2017/2138 Justitiedepartementets remiss av promemorian Följdändringar till ändrade mediegrundlagar  Ds 2017:57 20/12 2017
R-2017/2146 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer  SOU 2017:90 23/1 2018
R-2017/2170 Finansdepartementets remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar   15/12 2017
R-2017/2233 Justitiedepartementets remiss av promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv  Ds 2017:53 5/2 2018