Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2021/0177 Socialdepartementets remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg

SOU 2021:4

28/4 2021
R-2021/0188 Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering

SOU 2021:1

7/4 2021

R-2021/0430

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

Ds 2021:6

24/4 2021
R-2021/0496 Riksarkivets remiss av Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

 

1/5 2021
R-2021/0590 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Ds 2021:9

24/4 2021
R-2021/0594 Finansdepartementets remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut

 

7/5 2021
R-2021/0598 Socialdepartementets remiss av författningsförslag i departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Ds 2021:7

11/5 2021
R-2021/0605 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

SOU 2021:12

4/5 2021
R-2021/0628 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer

SOU 2021:15

16/5 2021
R-2021/0643 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Ds 2021:8

21/5 2021
R-2021/0652 Miljödepartementets remiss av betänkandet Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka

SOU 2021:10

22/5 2021
R-2021-0707 Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

30/5 2021
R-2021/0717 Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning när det gäller oberoende aggregatorer

 

30/5 2021
R-2021/0719 Justitiedepartementets remiss av promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts

 

1/6 2021