Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2020/0909

Finansdepartementets remiss av departementspromemorian Ny lag om källskatt på utdelning

Ds 2020:10

14/7 2020

R-2020/0996

Sveriges riksdags remiss av promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

 

3/8 2020

R-2020/1053

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av departementspromemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Ds 2020:14

2/9 2020

R-2020/1074

Finansinspektionens remiss av Förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

 

14/7 2020

R-2020/1095

Finansinspektionens remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag

 

14/7 2020

R-2020/1096

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet En moderniserad arbetsrätt

SOU 2020:30

26/9 2020

R-2020/1102

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Registrering av kontantkort, m.m.

Ds 2020:12

19/9 2020

R-2020/1115

Sveriges riksdags remiss av promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning

 

28/7 2020

R-2020/1121

Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

SOU 2020:35

30/9 2020

R-2020/1127

Justitiedepartementets remiss av promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

Ds 2020:13

1/9 2020

R-2020/1128

Finansdepartementets remiss av betänkandet En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31

30/10 2020

R-2020/1140

Finansdepartementets remiss av promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Fi2020/03009/FPM

14/7 2020