Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/0981 Socialdepartementets remiss av betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5 16/8 2019
R-2019/1060 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet Ds 2019:9 13/8 2019

R-2019/1101

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet SOU 2019:25 16/8 2019

R-2019/1131

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet SOU 2019:19 20/8 2019

R-2019/1151

Justitiedepartementets remiss av promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare   6/8 2019

R-2019/1173

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32 19/8 2019

R-2019/1178

Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism   20/8 2019

R-2019/1188

Finansdepartementets remiss av promemorian Skatt på plastbärkassar   10/8 2019

R-2019/1206

Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät SOU 2019:30 31/9 2019

R-2019/1210

Finansdepartementets remiss av F-skatteutredningens slutbetänkande F-skattesystemet – en översyn SOU 2019:31 25/9 2019

R-2019/1223

Finansdepartementets remiss av promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk   20/8 2019

R-2019/1224

Justitiedepartementets remiss av promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Ds 2019:12 20/9 2019

R-2019/1289

Bokföringsnämndens remiss av förslag till allmänna råd om bokföring i konkurs

  13/8 2019

R-2019/1291

Finansdepartementets remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter   18/8 2019

R-2019/1293

Försvarsdepartementets remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 2019:34 15/10 2019

R-2019/1294

Justitiedepartementets remiss av promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor Ds 2019:14 31/9 2019

R-2019/1295

Finansinspektionens remiss av promemorian Förslag till nya föreskrifter om allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag   13/8 2019

R-2019/1357

Finansdepartementets remiss av promemorian Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls   27/8 2019

R-2019/1358

Socialdepartementets remiss av betänkandet Santiagokonventionen mot organhandel SOU 2019:1 5/10 2019

R-2019/1359

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg SOU 2019:38 15/10 2019