Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2017/0385 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Se barnet!  SOU 2017:6 29/4 2017
R-2017/0436 Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål  SOU 2017:7 29/4 2017
R-2017/0517 Näringsdepartementets remiss av promemorian Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5 12/5 2017
R-2017/0518 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv SOU 2017:17 8/5 2017
R-2017/0549 Näringsdepartementets remiss av promemorian Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5 12/5 2017
R-2017/0632 Socialdepartementets remiss av promemorian Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  Ds 2017:6 27/5 2017
R-2017/0738 Socialdepartementets remiss av betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden  SOU 2017:15 11/6 2017
R-2017/0744 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Brottsdatalag  SOU 2017:29 11/6 2017