Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2018/0455 Justitiedepartementets remiss av promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform Ds 2018:3 28/4 2018
R-2018/0485 Kulturdepartementets remiss av promemorian En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället Ds 2018:4 18/4 2018
R-2018/0547 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott SOU 2018:6 7/6 2018
R-2018/0564 Finansdepartementets remiss av promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet Fi2018/01129/FPM 1/5 2018
R-2018/0592 Finansdepartementets remiss av betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering SOU 2018:14 15/5 2018
R-2018/0640 Socialdepartementets remiss av betänkandet Framtidens biobanker SOU 2018:4 29/5 2018
R-2018/0743

Miljö- och energidepartementets remiss av betänkandet Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses 

SOU 2017:34  4/9 2018
R-2018/0763 Finansdepartementets remiss av betänkandet Gräsrotsfinansiering  SOU 2018:20 17/7 2018
R-2018/0777 Näringsdepartementets remiss av betänkandet Vägen till självkörande fordon - introduktion  SOU 2018:16 1/8 2018