Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/2088

Justitiedepartementets remiss av Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

  22/12 2019

R-2019/2089

Finansdepartementets remiss av promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor   22/12 2019

R-2019/2159

Finansdepartementets remiss av promemorian Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen   14/1 2020

R-2019/2256

Socialdepartementets remiss av betänkandet Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44  14/1 2020

R-2019/2309

Justitiedepartementets remiss av utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång  

22/12 2019

R-2019/2430

Finansdepartementets remiss av betänkandet En ny riksbankslag SOU 2019:46 16/3 2020

R-2019/2435

Justitiedepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande om frysning och beslut om förverkande Ds 2019:28 5/2 2020

R-2019/2453

Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) Ds 2019:27 4/2 2020

R-2019/2504

Justitiedepartementets remiss av betänkandet En ny terroristbrottslag

SOU 2019:49

17/2 2020

R-2019/2529

Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri

Ds 2019:22

 20/2 2020

R-2019/2535

Justitiedepartementets remiss av promemorian Konkursförfarandet

Ds 2019:31

23/3 2020

R-2020/0102

Finansdepartementets remiss av promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

 

15/3 2020

R-2020/0108

Sveriges riksdags remiss av promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord

2019/20:JuU31

4/2 2020