Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/0926 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation SOU 2019:14 30/7 2019
R-2019/0927 Justitiedepartementets remiss av promemorian Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning Ds 2019:5 30/7 2019
R-2019/0949 Justitiedepartementets remiss av promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Ds 2019:6 30/6 2019
R-2019/0981 Socialdepartementets remiss av betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5 16/8 2019
R-2019/1020 Finansdepartementets remiss av Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare   30/7 2019
R-2019/1052 Justitiedepartementets remiss av promemoriorna Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnden för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna samt Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor   26/7 2019
R-2019/1053 Finansinspektionens remiss av promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder   16/7 2019
R-2019/1058 Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar Ds 2019:10 26/7 2019
R-2019/1060 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet Ds 2019:9 13/8 2019
R-2019/1100 Finansinspektionens remiss av promemorian Förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna   16/7 2019

R-2019/1101

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet SOU 2019:25 16/8 2019

R-2019/1131

Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet SOU 2019:19 20/8 2019

R-2019/1151

Justitiedepartementets remiss av promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare   6/8 2019

R-2019/1173

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32 19/8 2019

R-2019/1178

Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism   20/8 2019

R-2019/1188

Finansdepartementets remiss av promemorian Skatt på plastbärkassar   10/8 2019

R-2019/1206

Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät SOU 2019:30 31/9 2019