Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2020/2184 Justitiedepartementets remiss av promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

 

15/1 2021

R-2020/2208 Justitiedepartementets remiss av promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna

 

22/1 2021

R-2020/2245 Justitiedepartementets remiss av promemorian En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott

 

 24/1 2021

R-2020/2270 Justitiedepartementets remiss av promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra brottmål på handlingarna

 

26/1 2021

R-2020/2302 Näringsdepartementets remiss av betänkandet En samlad djurhälsoreglering

SOU 2020:62

1/2 2021

R-2020/2318 Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

 

8/2 2021

R-2020/2322 Finansdepartementets remiss av promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

 

2/2 2021

R-2020/2382 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter

Ds 2020:26

10/2 2021

R-2020/2441 Arbetsmarknadsdepartementets remiss av betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

SOU 2020:81

19/3 2021

R-2020/2442 Finansdepartementets remiss av betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn

SOU 2020:60

26/2 2021

R-2020/2445 Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

 

19/2 2021