Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/0198 Finansdepartementets remiss av betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet SOU 2018:91 24/3 2019
R-2019/0256 Finansdepartementets remiss av promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar   8/3 2019
R-2019/0288 Utbildningsdepartementets remiss av promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag   3/4 2019
R-2019/0289

Finansdepartementets remiss av promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändringa av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

  8/3 2019
R-2019/0291 Socialdepartementets remiss av slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89 10/4 2019
R-2019/0306 Finansdepartementets remiss av promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor   10/4 2019
R-2019/0414 Finansdepartementets remiss av promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU   8/3 2019
R-2019/0468 Finansdepartementets remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.   24/3 2019
R-2019/0472 Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk SOU 2018:83 20/4 2019
R-2019/0473 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga SOU 2018:85

15/4 2019

R-2019/0532 Justitiedepartementets remiss av Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt SOU 2018:87

21/4 2019

R-2019/0550 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69

28/4 2019

R-2019/0593 Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering  

5/5 2019

R-2019/0594 Finansdepartementets remiss av slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete SOU 2019:10

6/4 2019