Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2016/2431 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande  SOU 2016:81 21/3 2017
R-2017/0385 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Se barnet!  SOU 2017:6 29/4 2017
R-2017/0436 Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål  SOU 2017:7 29/4 2017
R-2017/0443 Justitiedepartementets remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet  Ds 2017:3 28/3 2017
R-2017/0444 Justitiedepartementets remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet   28/3 2017
R-2017/0517 Näringsdepartementets remiss av promemorian Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5 12/5 2017
R-2017/0518 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv SOU 2017:17 8/5 2017
R-2017/0549 Näringsdepartementets remiss av promemorian Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. Ds 2017:5 12/5 2017