Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/1592

Kulturdepartementets remiss av betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete SOU 2019:24 19/11 2019

R-2019/1851

Finansdepartementets remiss av promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar   20/11 2019

R-2019/2062

Näringsdepartementets remiss av promemorian Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21 13/12 2019

R-2019/2088

Justitiedepartementets remiss av Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

  22/12 2019

R-2019/2089

Finansdepartementets remiss av promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor   22/12 2019

R-2019/2137

Domstolsverkets remiss av rapporten En reformerad notarieantagning   20/11 2019

R-2019/2159

Finansdepartementets remiss av promemorian Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen   14/1 2020

R-2019/2221

Justitiedepartementets remiss av promemorian Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken   10/12 2019