Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2018/1532 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel  SOU 2018:61  26/10 2018
R-2018/1616 Justitiedepartementets remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet Ds 2018:37  3/11 2018
R-2018/1621 Finansdepartementets remiss av promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv    6/11 2018
R-2018/1640 Näringsdepartementets remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial SOU 2018:51  15/11 2018
R-2018/1641 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen SOU 2018:64  7/11 2018
R-2018/1678 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU 2018:68 28/1 2019
R-2018/1679 Försvarsdepartementets remiss av betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt SOU 2018:63  7/11 2018
R-2018/1704 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism SOU 2018:65 5/11 2018
R-2018/1749 Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande SOU 2018:62 12/11 2018
R-2018/2107 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning  SOU 2018:75 14/12 2018
R-2018/2240 Näringsdepartementets remiss av betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 11/1 2019