Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2020/1128

Finansdepartementets remiss av betänkandet En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31

30/10 2020

R-2020/1330

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Ds 2020:18

4/11 2020

R-2020/1510

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

SOU 2020:45

3/11 2020

R-2020/1545

Utrikesdepartementets remiss av betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll

SOU 2020:49

4/11 2020

R-2020/1637

 

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

SOU 2020:44

14/11 2020

R-2020/1788 Näringsdepartementets remiss av betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar

SOU 2020:13

20/11 2020

R-2020/1790 Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Innovation genom information

SOU 2020:55

17/11 2020

R-2020/1908 Socialdepartementets remiss av betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

SOU 2020:47

1/1 2021

R-2020/1941 Finansdepartementets remiss av promemorian Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen

 

22/11 2020

R-2020/1956 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik

SOU 2020:54

7/11 2020

R-2020/1972 Justitiedepartementets remiss av promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

Ds 2020:22

3/11 2020

R-2020/1981 Finansdepartementets remiss av betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

SOU 2020:50

15/12 2020