Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2021/0793 Infrastrukturdepartementets remiss av delbetänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

SOU 2021:9

16/7 2021
R-2021/0808 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

SOU 2021:20

13/7 2021
R-2021/0858 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering

Ds 2021:10

20/7 2021
R-2021/0914 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Bolags rörlighet över gränserna

SOU 2021:18

16/7 2021
R-2021/0914 Socialdepartementets remiss av betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter

SOU 2021:22

1/8 2021
R-2021/0958 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer

SOU 2021:27

6/8 2021
R-2021/0997 Ändringar i radio- och tv-lagen

Ds 2021:12

16/7 2021
R-2021/1014 Justitiedepartementets remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott

 

3/8 2021
R-2021/1017 Kulturdepartementets remiss av betänkandet Immunitet för utställningsföremål

SOU 2021:28

3/8 2021
R-2021/1033 Justitiedepartementets remiss av Justitiekanslerns promemoria Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

 

20/7 2021
R-2021/1097 Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Kontroller på väg

SOU 2021:31

26/8 2021
R-2021/1115 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

SOU 2021:35

28/8 2021
R-2021/1130 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn

SOU 2021:36

8/9 2021
R-2021/1158 Finansdepartementets remiss av betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SOU 2021:42

16/8 2021
R-2021/1159 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

SOU 2021:43

4/9 2021
R-2021/1170 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

SOU 2021:50

7/8 2021
R-2021/1171 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Ds 2021:15

7/8 2021
R-2021/1182 Arbetsmarknadsdepartementets remiss av departementspromemorior om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

Ds 2021:16
Ds 2021:17
Ds 2021:18

15/8 2021
R-2021/1185 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m.

SOU 2021:38

8/9 2021
R-2021/1216 Socialdepartementets remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

SOU 2021:39

8/9 2021
R-2021/1219 Finansdepartementets remiss av promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

 

27/7 2021
R-2021/1246 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Ds 2021:19

24/8 2021
R-2021/1256 Justitiedepartementets remiss av promemorian Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten

 

31/7 2021
R-2021/1261 Finansdepartementets remiss av betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov

SOU 2021:47

21/9 2021
R-2021/1267 Miljödepartementets remiss av betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

SOU 2021:21

21/9 2021
R-2021/1272 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

SOU 2021:46

30/8 2021
R-2021/1277 Justitiedepartementets remiss av promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg

 

22/9 2021
R-2021/1286 Näringsdepartementets remiss av betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning

SOU 2021:45

22/9 2021
R-2021/1290 Finansdepartements remiss av promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder

 

17/8 2021
R-2021/1294 Revisorsinspektionens remiss av promemorian Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

15/8 2021
R-2021/1295 Miljödepartementets remiss av betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar

SOU 2021:51

25/9 2021
R-2021/1297 Finansinspektionens remiss av Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

 

27/7 2021
R-2021/1315 Finansinspektionens remiss av rapporten Avgifter Finansinspektionen

 

27/7 2021
R-2021/1341 Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU

Ds 2021:21

1/9 2021
R-2021/1344 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

SOU 2021:61

27/8 2021
R-2021/1347 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Kommuner mot brott

SOU 2021:49

2/10 2021
R-2021/1348 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

SOU 2021:56

26/9 2021
R-2021/1349 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen

SOU 2021:54

4/10 2021