Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ansökan om utträde

En advokat kan begära utträde ur Advokatsamfundet för att ägna sig åt annan verksamhet. I vissa situationer säger rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar att advokaten är skyldig att utträda ur samfundet. Reglerna om detta finns bland annat till för att garantera advokatkårens oberoende ställning.

Frivilligt utträde

(49 § andra stycket Advokatsamfundets stadgar)

Advokat som önskar utträda ur Sveriges advokatsamfund skall göra en skriftlig, undertecknad ansökan därom till Advokatsamfundets styrelse. Av ansökan skall framgå från vilken tidpunkt utträde önskas, skälet till att utträde söks och vilken verksamhet vederbörande kommer att ägna sig åt efter att ha utträtt. Ansökan föredras vid närmast följande styrelsesammanträde efter det att den inkommit till Advokatsamfundets kansli, under förutsättning att det önskade utträdesdatumet infaller senast vid dagen för styrelsesammanträdet. En ansökan om utträde som inkommer senare än åtta arbetsdagar före ett styrelsemöte behandlas som huvudregel vid det därpå följande styrelsemötet.

Skyldighet att utträda

(8 kap. 7 § femte stycket rättegångsbalken jämförd med 49 § första stycket Advokatsamfundets stadgar)

En advokat är skyldig att genast utträda ur Advokatsamfundet om:

1. vederbörande har försatts i konkurs,

2. rätten, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, har förordnat om förvaltare för vederbörande,

3. förbud, enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, har meddelats vederbörande,

4. vederbörande har utnämnts till lagfaren domare eller anställts som annan befattningshavare vid domstol, allmän åklagare eller kronofogde,

5. vederbörande har anställts i stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än advokat,

6. vederbörande inte längre har sin hemvist i Sverige eller i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Om advokaten, trots skyldighet därtill, inte genast träder ur Advokatsamfundet skall Advokatsamfundets styrelse förordna om vederbörandes uteslutning. Advokatsamfundets styrelse kan medge undantag från kravet på obligatoriskt utträde för omständighet under 5 eller 6.

Utträde i andra fall

(50 § första stycket Advokatsamfundets stadgar)

Advokatsamfundets styrelse skall, efter anmaning att företa rättelse inom viss tid, förklara att advokat har utträtt ur Advokatsamfundet om vederbörande har försummat att:

1. betala stadgeenlig avgift till Advokatsamfundet, serviceersättning till Sveriges Advokaters Servicebolag eller stadgeenlig avgift till den avdelning vederbörande tillhör,

2. betala straffavgift.

Blankett för ansökan om utträde