Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Södra avdelningen

STADGAR  för

SÖDRA AVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

 § l.

 

Avdelningens verksamhetsområde omfattar Skåne och Blekinge län. Av­delningens säte är Malmö.

 

§ 2.

 

Ledamot av avdelningen är envar ledamot av Sveriges Advokatsamfund, som har sin huvud­sakliga verksamhet inom avdelningens område.

 

Om ovisshet råder, huruvida viss ledamot skall tillhöra avdelningen eller annan avdelning av samfundet, skall denna fråga avgöras av samfundets styrelse.

 

§ 3.

 

Avdelningens uppgift är att med iakttagande av ledamöternas lokala intressen inom sitt verksamhetsområde bidraga till förverkligande av samfundets ändamål.

 

§ 4.

 

Avdelningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fem andra ordinarie leda­möter jämte fem suppleanter.

 

Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljas i nu nämnd ordning vid årsmöte med avdelningens ledamöter för tiden till nästa årsmöte hållits.

 

Den som vid utgången av den valperiod, för vilken han senast utsetts, varit ordinarie styrel­seledamot eller suppleant sex valperioder i följd utan att därunder hava varit ordförande eller vice ordförande, må ej förr än vid det årsmöte, som hålles under andra kalenderåret därefter, ut­ses till annan befattning inom styrelsen än ordförande eller vice ordförande.

 

§ 5.

 

Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller minst två styrelseleda­möter det begära, å ort som styrelsen eller ordföranden bestämmer.

 

Vid förfall för styrelseledamot inträder den suppleant, som längst tillhört styrelsen, eller, om två eller flera suppleanter lika lång tid tillhört styrelsen, den av dem, som längst tillhört sam­fundet.

  

§ 6.

 

Styrelsen är beslutför, då mer än halva antalet ledamöter eller suppleanter för dem äro när­varande. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

 

Som styrelsens beslut gäller den mening. varom de flesta röstande förena sig. Vid lika röste­tal gäller den mening, som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lott­ning.

 

§ 7.

 

Styrelsen företräder avdelningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å avdelningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

 

På grund härav tillkommer det styrelsen bl.a.

 

l.     att handhava förvaltningen av avdelningens ekonomiska angelägenheter,

 

2.    att till årsmöte avgiva förvaltningsberättelse för senast tilländalupna kalenderår,

 

3.    att avgiva yttrande i ärende, som av samfundets styrelse eller fullmäktige remitteras till avdelningsstyrelsen,

 

4.    att hålla samfundets styrelse underrättad om avdelningens och avdelningsstyrelsens be­slut samt om vad i övrigt inom avdelningens verksamhetsområde förekommit av intres­se för samfundet, samt

 

5.    att utse sekreterare och övriga tjänstemän.

 

§ 8.

 

Avdelningens räkenskaper skall varje år avslutas per den 31 december.

 

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två årligen på årsmöte utsedda revisorer. För envar av revisorerna utses en suppleant.

 

§ 9.

 

Avdelningen håller årligen under februari eller mars månader ett ordinarie avdelningsmöte, benämnt årsmöte.

 

Därjämte skall avdelningsmöte hållas, då avdelningens styrelse så beslutar eller då samfun­dets styrelse eller fullmäktige eller minst en femtedel av avdelningens ledamöter för behand­ling av uppgivet ärende så begära.

 

§ 10.

 

Kallelse till avdelningsmöte skall senast två veckor före årsmöte och senast en vecka före annat möte sändas till varje ledamot med post, telefax eller e-post. Vid kallelsen skall fogas föredragningslista, upptagande de ärenden, som skall förekomma till behandling vid mötet.

 

§ 11.

 

Förhandlingarna å avdelningsmöte ledas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller vid förfall jämväl för den senare av den ledamot som mötet utser.

 

§ 12.

 

Årsmötet tillkommer:

 

l.     att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och, därest ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,

 

2.    att välja ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i sty­relsen,

 

3.    att välja revisorer och revisorssuppleanter,

 

4.    att välja ledamöter av samfundets fullmäktige till det antal i 29 § av samfundets stadgar säges ävensom lika många suppleanter för dem,

 

5.    att besluta om årsavgift, vilken skall utgå med lika belopp för varje ledamot, samt

 

6.    att behandla annat ärende, som samfundets styrelse eller fullmäktige eller avdelningssty­relsen hänskjutit till mötet, eller som ledamot av avdelningen senast fyra veckor före årsmötet skriftligen hos avdelningsstyrelsen föreslagit till behandling.

 

§ 13.

 

Å avdelningsmöte må till avgörande företagas allenast ärende, som varit upptaget på före­dragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.

 

§ 14.

 

Avdelningsmöte hålles å ort, som styrelsen bestämmer. Rösträtt å avdelningsmöte tillkom­mer envar ledamot av avdelningen. Frånvarande ledamot må företrädas genom befullmäkti­gat ombud, som själv är ledamot av avdelningen; dock må ej någon såsom ombud företräda mer än en ledamot.

 

Ledamot eller suppleant i samfundets styrelse ävensom samfundets generalsekreterare äger, även om han icke är ledamot av avdelningen, deltaga i överläggningarna.

 

Omröstning å avdelningsmöte sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall äga rum, därest flera föreslagna namn föreslås än valet skall avse. Vid sådan sluten omröstning äger varje röstande å röstsedel uppföra det antal namn omröstningen avser. Röst får avgivas alle­nast på före omröstningen föreslagna namn. Röstsedel, som upptager flera namn än valet skall avse, är ogiltig. Upptager röstsedel namn, som icke föreslagits före omröstningen, skall sådant namn anses såsom obefintligt. Avser omröstningen val av ordförande eller vice ord­förande i styrelsen, anses den vald, som erhåller mer än hälften av avgivna röster. Erhåller ej någon sådan majoritet, sker ny omröstning. Får ej heller därvid någon mer än hälften av av­givna röster, anställes en tredje omröstning mellan de två, som vid andra omröstningen er­hållit de flesta rösterna. Den som därvid erhåller de flesta rösterna anses vald. I händelse av lika röstetal vid andra eller tredje omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ord­förande eller vice ordförande i styrelsen skall de som vid omröstningen erhållit högsta rös­tetalen anses valda. Erhålla två eller flera lika röstetal och kan på grund därav icke avgöras vilka av dem som skall anses valda, skiljer lotten.

 

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämma, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller i andra ärenden än vid val den mening, som ordföranden biträder. Ledamot eller suppleant i styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och ej heller i val av revisor.

 

§ 15.

 

Vid avdelningsmöte och styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordför­anden. Avskrift av protokollet skall inom fjorton dagar efter sammanträdet översändas till samfundets kansli.

 

§ 16.

 

Styrelsen äger, om skäl föreligger, helt eller delvis medge ledamot befrielse från erläggande av årsavgift.

 

§ 17.

 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas å avdelningsmöte. Beslutet vare ej giltigt med mindre detsamma biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

 

Beslutad stadgeändring skall för att bliva gällande godkännas av samfundets styrelse.