Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte den 23 mars 2017.

Kallelse till årsmöte till ledamöterna av Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund håller årsmöte torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.00 på Fotografiska, lokalen F1 (Evententrén vid långsidan mot vattnet), Stockholm

Föredragningslista

 1. Val av ordförande vid årsmötet.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om årsmötet har blivit sammankallat på rätt sätt.
 5. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2016 samt revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 7. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Val av ledamöter till Sveriges advokatsamfunds fullmäktige och suppleanter för dem.
 10. Val av avdelningens representant i valberedningen med uppgift att förbereda val vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte år 2018.
 11. Val av ledamöter i valnämnden med uppgift att förbereda val vid avdelningens årsmöte år 2018.
 12. Beslut om årsavgift.
 13. Information och diskussion om kommande val av ordförande och vice ordförande i Sveriges advokatsamfunds styrelse.
 14. Generalsekreteraren Anne Ramberg informerar om aktuella frågor i Sveriges advokatsamfunds verksamhet.
 15. Frågor från avdelningens ledamöter.
 16. Övriga frågor.

______________________________

 
Avdelningsstyrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse och valnämndens förslag biläggs. Vidare biläggs valberedningens förslagtill ordförande och vice ordförande i Sveriges advokatsamfunds styrelse samt motförslag från sex tidigare ledamöter i styrelsen. Samtliga handlingar kommer att tillhandahållas vid årsmötet. Därutöver biläggs information om årsmötesmiddagen.

För att underlätta upprättande av röstlängd är vi tacksamma för anmälan till arsmote2017@hannessnellman.com

Hjärtligt välkomna!

Stockholm i mars 2017
Styrelsen