Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte till ledamöterna av Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund håller årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 kl. 17.30 på Scenkonstmuseet, Riddargatan 22, Stockholm

Föredragningslista

 1. Val av ordförande vid årsmötet.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om årsmötet har blivit sammankallat på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017 samt revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 8. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av ledamöter till Sveriges advokatsamfunds fullmäktige och suppleanter för dem.
 11. Val av avdelningens representant i valberedningen med uppgift att förbereda val vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte år 2019.
 12. Val av ledamöter i valnämnden med uppgift att förbereda val vid avdelningens årsmöte år 2019.
 13. Beslut om årsavgift.
 14. Förslag till stadgeändring m.m. angående valberedning i Sveriges advokatsamfund.
 15. Huvudstyrelsens ordförande Christer Danielsson informerar om aktuella frågor i huvudstyrelsen.
 16. Generalsekreteraren Anne Ramberg informerar om aktuella frågor i Sveriges advokatsamfunds verksamhet.
 17. Övriga frågor.

______________________________

 
Avdelningsstyrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse och valnämndens förslag biläggs. Vidare biläggs förslaget ”Om valberedning i Sveriges advokatsamfund”. Samtliga handlingar kommer att tillhandahållas vid årsmötet. Därutöver biläggs information om årsmötesmiddagen.

För att underlätta upprättande av röstlängd är vi tacksamma för anmälan till klubbmastare@atlasadvokater.com

Hjärtligt välkomna!

Stockholm i mars 2018

Styrelsen