Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Två tillrättalägganden

Med anledning av kommentarer i dagens media vill jag framföra två saker.

För det första vill jag tillbakavisa den kritik som framförts mot mig och mot samfundet för att mina uttalanden i kungadebatten inte behandlades på samfundets årsmöte igår. Det bör då framhållas att det står öppet för alla ledamöter att delta och att det gått mycket bra att oanmält ta upp frågan. Claes Borgström och andra kritiker hade anmält sig för deltagande. De valde att inte komma. Ordföranden berörde frågan i sitt huvudanförande. Han uttryckte då stöd för mig. Ingen annan valde att ta upp saken. Frågan blev därför inte föremål för debatt.  Mot den bakgrunden är det förvånande att man i efterhand framför kritik mot den demokratiska processen och öppenheten inom samfundet.

När det sedan gäller vad jag har sagt vill jag åter framföra att jag inte gjort några generella uttalanden om kriminellas trovärdighet i allmänhet. Mina uttalanden måste givetvis sättas in i sin kontext. Vad jag har gjort är att jag har understrukit vikten av att oskyldighetspresumtionen tillämpas även när det gäller kungen. I en situation när kungens verklighetsbeskrivning står i motsats till vad en utpressningsdömd person påstår bör kungens ståndpunkt äga företräde intill dess det föreligger rimlig bevisning till stöd för motsatsen. Denna självklara rättsprincip borde stödjas av alla. Detta handlar inte om ”att svassa för kungen”. Det handlar om grundläggande principer i en rättsstat. Det borde alla inse. Särskilt brottmålsadvokater.