Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2016

 • 11 juli 2016
  Högsta domstolen godtar tandmognadsundersökningar som underlag vid åldersbedömning i brottmål

  Högsta domstolen har idag meddelat en principiellt viktig och klarläggande dom. Den handlar om påföljdsbestämning när det råder oklarhet om vilken ålder den tilltalade har. Domen fyller ett behov. Skälet är att lagstiftningen utgår från att den...

 • 19 juni 2016
  En humanitär appell till Riksdagens ledamöter

  Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! I sommar fyller FNs flyktingkonvention 65 år. Redan för över 500 år sedan var dock frågan om flyktingars skydd aktuell i Europa. Shakespeare beskriver i pjäsen ”The Book of Sir Thomas More” hur More som var...

 • 03 juni 2016
  Advokatsamfundet har fått nya hemsidor

  Advokatsamfundets hemsidor är nya. Vi lanserar också en helt ny webbplats, som vänder sig till den rättssökande allmänheten. Advokatjouren är en webbplats där allmänheten får information om advokater och advokattjänster. Den innehåller sökfunktion...

 • 23 april 2016
  Ledarskap kräver mod, omtanke och handlingskraft

  Jag var förra veckan inbjuden att delta vid stipendieutdelningar i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stiftelsen satsar på att ge unga ledare möjlighet att utveckla ett värdebaserat ledarskap. Det var en mycket lärorik och inspirerande eftermidda...

 • 17 april 2016
  Om att diskriminera romer

  Romer utsätts för omfattande diskriminering i hela Europa, inklusive Sverige. De fråntas sina mänskliga rättigheter. Därför är språket och sättet man talar om romer viktigt. Därför är det inte i sin ordning att oreflekterat eller medvetet referera...

 • 13 april 2016
  Om behovet av en stark stat - mål och medel

  En av förklaringarna till framväxten av nazism och fascism under mellankrigstiden anses av många vara försvagningen av samhället. Ser vi oss omkring i Europa kan man undra om inte historien håller på att upprepas. Ungern, Polen, Turkiet, Ryssland...

 • 08 april 2016
  Om målkonflikter och advoktens roll

  I Sverige ska åklagaren bevisa att en misstänkt gjort sig skyldig till det brott som åklagaren har påstått. Åklagaren ska också styrka att den tilltalade har haft uppsåt att begå brotten. Detta gäller oavsett allvaret i det brott som åtalet avser....

 • 23 mars 2016
  Om rättsstatlig besinning i trängda lägen

  Terrorgruppen ISIS har förklarat krig mot Europa. Detta leder givetvis till ökade legitima krav på krafttag mot terrorism och jihadism. I Frankrike har till exempel undantagstillstånd införts, med åtföljande allvarliga inskränkningar i människors...

 • 19 februari 2016
  Advokat utesluten ur Advokatsamfundet

  Den 18 februari beslöt Advokatsamfundets Disciplinnämnd att utesluta en advokat ur samfundet. Beslutet gick i omedelbar verkställighet. Advokaten ifråga hade i hovrätten dömts för anstiftan till misshandel, skadegörelse och ofredande. Nämndens...

 • 16 februari 2016
  Skatteverket handlar uppsåtligen i strid med Kammarrättens dom

  Skatteverket beskriver på sin hemsida under rubriken ”Delägarprogram i konsultföretag” den organisationsform som det alldeles övervägande antalet advokatbyråer, liksom revisionsbyråer tillämpar - som skatteupplägg. Detta är felaktigt....