Advokatsamfundets styrelse beslöt den 13 november 2009 att införa en mer proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer i vissa fall, inom ramen för de befintliga tillsynsbestämmelserna.

Den 15 mars 2009 trädde lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Genom lagen genomfördes det s.k. tredje penningtvättsdirektivet (dir. 2005/60/EG) i svensk rätt. Enligt lagen och direktivet har Sveriges advokatsamfund en skyldighet att effektivt övervaka och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att advokater och advokatbyråer som omfattas av lagstiftningen följer penningtvättsregleringen. Tillsynen avser att säkerställa att lagstiftningen efterlevs och att advokatbyråerna har den utbildning, administration och rutiner som krävs enligt lagen.

I det avseendet finns alltså redan en laglig skyldighet för Advokatsamfundet att utöva tillsyn på ett sätt som tidigare inte har skett. Det finns även flera andra skäl för en mer proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer.

Ett av Advokatsamfundets ändamål är att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. En av de viktigare uppgifterna för samfundet är därmed att garantera en etisk och professionellt hög kvalitet och kompetens inom advokatyrket, liksom att i övrigt verka för att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

För att Advokatsamfundet ska kunna garantera en etisk och professionellt hög kvalitet och kompetens inom advokatyrket så effektivt som möjligt, liksom för att även på längre sikt kunna säkerställa advokatväsendets oberoende och självreglering samt för att vidmakthålla det stora förtroendet för yrkestiteln advokat, finns anledning att ytterligare stärka tillsynen över advokater och advokatbyråer i förebyggande och framåtriktande syfte.

Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående, och i enlighet med vad som tidigare aviserats, beslutat att införa en mer proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Detta innebär i huvudsak att tillsynsåtgärderna i fråga om regelefterlevnad i fortsättningen ska kunna initieras såväl på förekommen anledning som på slumpmässiga grunder. Det är i likhet med vad som gäller i dag i första hand fråga om ett skriftligt informationsinhämtande, medan föranmälda byråbesök kan komma att aktualiseras i vissa fall. Några gryningsräder är inte aktuella. Styrelsen har, oaktat att detta förekommer i många länder, inte funnit det vare sig ändamålsenligt, lämpligt eller önskvärt. Den proaktiva tillsynen ska ske inom ramen för befintligt tillsynssystem.

Bakgrunden till och de närmare övervägandena för styrelsens beslut framgår av promemorian Proaktiv tillsyn över advokater – en fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering.

Läs promemorian Proaktiv tillsyn över advokater – en fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering