Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna

Petra Hedengran om bolagsstyrning och kvinnorepresentation på Hildary i Stockholm.

Petra Hedengran
Petra Hedengran är chefsjurist på Investor, men har tidigare varit verksam som advokat.

Petra Hedengran, chefsjurist på Investor, talade på december månads Hildarymöte på advokafirman Lindahl i Stockholm. Hennes tema var ”Bolagsstyrning – några reflektioner kring ägande och styrning av svenska börsbolag”. Petra Hedengran kom också in på det omdiskuterade ämnet kvinnorepresentationen i svenska bolagsstyrelser.

Petra Hedengran presenterade några aktuella utmaningar för dagens bolagsstyrelser. Systemet med en valberedning som föreslår styrelseledamöter är en av dem. Valberedningen är ett unikt svenskt fenomen, som inte regleras i aktiebolagslagen, och ofta väcker undran bland utländska investerare.
– Det är ett bra, demokratiskt system men inte färdigutmejslat, sa Petra Hedengran.
Hon pekade på att valberedningens organisation ger stor makt till de många institutionella ägarna, medan småägarna ofta saknar representation. Dessutom byts ledamöterna i valberedningen ofta ut när institutioner som pensionsfonder säljer sina andelar i bolagen.

En annan aktuell fråga är förskjutningar i de olika bolagsorganens roller. Under ett antal år har bolagsstämman fattat allt fler beslut på detaljnivå, till exempel när det gäller incitamentsprogram i bolaget, enligt Petra Hedengran. Men eftersom stämman omöjligt kan ta del av alla detaljer riskerar besluten att bli sämre underbyggda än om styrelsen fattar dem. Petra Hedengran tyckte sig se en tendens att flytta tillbaka sådana beslut till styrelsen, så att stämmans ansvar för helheten och strategin betonas.
Dessutom ökar det utländska ägandet i bolagen.
– Det krävs helt enkelt en större insats för att bli en tongivande minoritetsägare, sa Hedengran.

Petra Hedengran talade också om de kommande förändringarna av revisionsreglerna i aktiebolagslagen. Om kravet på förvaltningsrevision tas bort, så som en utredning föreslår, påverkar det också stämmans möjligheter att bevilja bolagsledningen ansvarsfrihet. Utredningens förslag innebär att stora företag enbart ska behöva genomföra räkenskapsrevision, inte som idag också en revision av hur förvaltningen skötts.

Under perioden 2002-2007 ökade andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, enligt Petra Hedengran. Under 2008 avbröts den trenden, och antalet har åter minskat något. Fortfarande har Sverige dock dubbelt så stor andel kvinnor i bolagsstyrelser som genomsnittet i Europa.

När det gäller kvinnor i företagsledningarna har mycket lite hänt de senaste åren. Fortfarande utgör kvinnorna runt tio procent av ledningsgrupperna. Petra Hedengran berättade att hon är den enda kvinnan av sex personer i Investors ledningsgrupp.
– Med den här förändringstakten tar det 20 år innan kvinnorna är hälften av bolagsstyrelserna – men 50 år innan de har nått dit i ledningsgrupperna, konstaterade Hedengran.

I Norge utgör kvinnorna idag 44 procent av bolagsstyrelserna, sedan man lagstiftat om kvotering. Men Petra Hedengran pekade på att denna kvoteringslag förvandlat en stor del av kvinnor i bolagsledningarna till styrelseproffs. Därmed är de mer anonyma, och kan inte alls fungera som förebilder på samma sätt som om de fanns med i den dagliga verksamheten.
– Jag tror det handlar om andra saker än kvotering. Vi måste få kvinnorna at göra karriär, och undersöka varför kvinnorna försvinner en vis fas av karriären – och vad vi kan göra åt det, sa Petra Hedengran.

Hon var hoppfull om att man kan lyckas med att behålla kvinnorna, och såg flera positiva tendenser. Bland annat har rekryteringen av styrelseledamöter blivit mer strukturerad och transparent, och mer kommit att likna ett anställningsförfarande. Det gynnar kvinnorna, sa Hedengran.
– Det blir en mer professionell process istället för att styrelsen bara tittar i det närmaste nätverket. Då blir det ju typiskt sett en man.