Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda maj 2014: Petra Lundh

Petra Lundh

Petra Lundh
Lagman, Södertörns tingsrätt

Personligt:
Tävlingsinriktad. Är fortfarande bra på att serva, inte bara i pingis.

Chefstips:
Gör så gott du kan! Våga misslyckas. Det är ingen katastrof, ingen är perfekt.

Mångfald, kvalitet och effektivitet

På min arbetsplats, Södertörns tingsrätt – en av Sveriges största domstolar – hanteras många massmedialt uppmärksammade mål. Som exempel från senare tid kan nämnas Kärrtorpsrättegångarna och det s.k. Dalarömålet. Målen rör ofta allvarlig brottslighet. I dessa mål, liksom i en mängd andra mera vardagliga mål, förekommer enskilda personer som på ett eller annat sätt känner sig marginaliserade av samhället eller upplever sig leva i ett utanförskap.

Många gånger har jag funderat över vad det är som gör en domstol eller annan organisation till en trivsam arbetsplats med god service, hög kvalitet och en effektiv verksamhet. Jag tror att en nyckel till framgång är mångfald bland medarbetarna. På Södertörns tingsrätt har vi under flera år arbetat systematiskt och målmedvetet med mångfaldsfrågor. I vår mångfaldsplan uttalas bland annat följande.

”Människors olikheter vad gäller t.ex. etnisk bakgrund, kunskaper och erfarenheter ska ses som en tillgång som gynnar domstolen och är viktig att ta tillvara. Domstolen ska sträva mot ökad mångfald i personalsammansättningen.

Vid rekrytering, befordran och chefstillsättningar ska det särskilt beaktas hur man kan nå ut till underrepresenterade grupper och hur man kan öka intresset inom dessa grupper att söka anställning på domstolen. Språk och kunskap om andra kulturer ska vid sidan av andra meriter vara meriterande.”

Vi har i dag på domstolen medarbetare med olika etnicitet, kön, kulturell och religiös bakgrund. Vi har medarbetare med rötter i skilda världsdelar, i olika delar av Europa och i olika landsändar av Sverige. Vi har medarbetare med funktionsnedsättningar och med skilda socioekonomiska förutsättningar. Kort sagt så tror jag att vi väl speglar hur samhället ser ut utanför domstolen.  I dagsläget har vi nått så pass långt att vi har en helt jämställd ledningsgrupp med lika många kvinnor som män. Två av medarbetarna i gruppen har dessutom utländsk bakgrund.

Jag är övertygad om att den relativt stora mångfald som vi har vid tingsrätten starkt har bidragit till att verksamheten präglas av en vilja till ständig förbättring, av en stolthet hos medarbetarna och av en arbetsglädje som är större än på de flesta andra arbetsplatser som jag har varit.

Mångfaldsfrågor är något som jag tror att man ständigt måste arbeta med. Det går inte att slå sig till ro och tro att man är ”i hamn”. En fråga som vi diskuterat mycket och som hänger nära samman med nätverket Hildas syfte att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i sitt yrke och att på sikt öka antalet kvinnliga chefer/delägare är föräldraskap. Det måste vara möjligt att förena arbete och föräldraskap. Jag har själv fyra döttrar, varav en har en allvarlig funktionsnedsättning. Det har inte alltid varit enkelt att få ihop livspusslet även om vi varit två föräldrar som delat ansvaret fullt ut. Vi har på tingsrätten nyligen arbetat fram en plan – en gemensam idé om arbete och föräldraskap. Domstolen ska både i ord och i handling se till att medarbetarna har goda möjligheter att förena sitt föräldraskap med arbete genom en rad åtgärder. Behovet av flexibilitet när det gäller arbetstid och arbetsvillkor ska tillgodoses.  Medarbetarna ska uppmuntras att utnyttja rätten till föräldraledighet i olika former.  Medarbetarna ska också ha goda möjligheter att arbeta deltid och vara lediga för att vara tillsammans med sina barn även när dessa inte längre omfattas av reglerna om föräldraledighet.  Tingsrätten ska underlätta för den enskilde medarbetaren att, med hänsyn till de individuella arbetsuppgifterna och verksamhetens krav, arbeta hemifrån i viss omfattning. Tingsrätten ska vidare se till att det finns möjlighet att sätta in extraresurser och förstärkning i samband med medarbetarnas föräldraledighet, vård av barn och övriga frånvaro. Information om de lösningar som tingsrätten tillhandahåller ska ges till samtliga medarbetare och till de personer som söker anställning.

Vi har som sagts medvetet valt att rekrytera med mångfald i ett bredare perspektiv för att i första hand öka kvaliteten i vår verksamhet och det har varit framgångsrikt. Vi får helt andra möjligheter med mångfald och det berikar verksamheten i allt vi gör. I den här mångfalden är vi, trots vår storlek, en av landets effektivaste domstolar. För domstolarna är förtroende en fundamental hörnsten i verksamheten. Jag tror att förtroendet för vår verksamhet har ökat för att vi tar tillvara resurser i hela samhället och att vi dessutom är effektivare i det vi gör. Vi på Södertörns tingsrätt kommer att fortsätta att aktivt ta tillvara de möjligheter som mångfald erbjuder. Det är min förhoppning att vi i nätverket Hilda också kan verka för att lyfta fram kvinnor med olika bakgrund. Jag kan försäkra er som ännu inte arbetar aktivt med mångfaldsfrågor att det inte bara blir effektivare och högre kvalitet i verksamheten. Det blir också väldigt mycket roligare att jobba!