Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sofia

Mentorprogram för kvinnliga jurister.

Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer.

Under hösten 2006 genomfördes ett pilotprojekt av mentorprogrammet Sofia, i vilket sju adepter och nio mentorer deltog. Pilotprojektet utvärderades och resultatet blev mycket positivt. Hilda-nätverket fattade därför beslut om att permanenta verksamheten. Sedan starten har över 100 kvinnliga adepter deltagit i Sofia.

Beskrivning av programmet

Mentorerna och adepterna som deltar i mentorprogrammet Sofia är kvinnor från olika delar av advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen, som har visat särskilt intresse för chefs- och ledarskapsfrågor. Adepten får en kvinnlig mentor som är chef inom advokatkåren eller rättsväsendet/förvaltningen. Samtliga mentorer i Sofia är medlemmar i nätverket Hilda.

Läs mer om Hilda

Programmet omfattar i första hand chefs- och ledarskapsfrågor och strävar efter ett korsvis utbyte mellan olika verksamheter. Mentorn ansvarar, efter samråd med adepten, för den närmare utformningen och genomförandet utifrån mentorns och adeptens förutsättningar/önskemål. Vid minst ett tillfälle under projekttiden bör adepten och mentorn träffa ett annat (eller flera) deltagarpar (mentor och adept) för att ytterligare utöka kontaktytorna samt för diskussion och utbyte av erfarenheter.

Målgrupp

Mentorprogrammet Sofia vänder sig till kvinnliga jurister verksamma vid advokatbyrå och inom rättsväsendet/förvaltningen.

Adepterna i Sofia ska ha kommit längre yrkesmässigt än de som deltar i mentorprogrammet Ruben. Som huvudregel är de som nomineras på gång att söka en chefstjänst/är aktuella för delägarskap på advokatbyrå eller har nyligen blivit delägare eller tillträtt en chefstjänst eller befordrad tjänst.

Omfattning och tid

Utgångspunkten är att mentorn och adepten är verksamma på samma ort.

Deltagare i projektet nomineras av medlemmarna i Hilda och Ruben.

För mer information om mentorprogrammet Sofia kontakta Advokatsamfundets jurist Matilda Zetterdahl via e-post Matilda.Zetterdahl@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.