Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kerstin Calissendorff

Justitieråd

Bakgrund:
Min väg kan te sig rak, men har i realiteten varit styrd av slump och brist på målmedvetenhet snarare än eftertanke och planering inför framtiden. Numera är jag justitieråd, men jag var dessförinnan under alla år efter tingstjänstgöring anställd och därefter delägare i Advokatfirman Cederqvist. Under de sista åren där var jag även styrelseordförande.

Ingen av dessa poster är sådan som låter sig sökas – inte heller har de utgjort belöningar för troget eller träget arbete. Poster av dessa slag grundas visserligen på andras gillande av det som har uppnåtts, men innebär framför allt en förväntan om den fortsatta gärningen. Förtroendet kan på så sätt kännas tyngande. Min metod att hantera detta har varit densamma som under yrkeslivet i övrigt: att närma mig uppgifterna underifrån för att därefter söka lösa dem så gott jag har kunnat. Större prestationskrav bör man inte ställa på sig själv och är inte heller rimligt att andra ställer.  

Varför behövs nätverket Hilda?
Yrkeslivet är centralt för många av oss, inte minst på grund av den stora andel av den vakna tiden som spenderas på jobbet. Det kan bereda utvecklingsmöjligheter men också förtretligheter. Stöd, stöttning och erfarenhetsutbyte underlättar och kan lära oss hantera båda dessa typer av utmaningar.

Kvinnor har ofta tankar om yrkeslivet och har gjort erfarenheter som skiljer sig från de män har. Hilda kan därmed fylla en särskild funktion som en mötesplats som annars saknas för kvinnor inom samma yrkesområde, men med erfarenheter från olika arbetsplatser och olika positioner inom rättslivet. Jag har varit medlem i Hilda sedan starten.