Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatkåren

Andelen kvinnliga advokater ökar över tid. Mer än hälften av de biträdande juristerna är kvinnor.

I slutet av december 2018 uppgick andelen kvinnor till drygt 32 procent av Sveriges totalt 6 000 advokater. Fem år tidigare (2013) var siffran knappt 28 procent och tio år tidigare (2008) knappt 21 procent.

Bland delägare och innehavare var drygt 25 procent kvinnor vid utgången av 2018. Motsvarande siffra 2013 och 2008 var drygt 20 respektive 16 procent.

I de tio största advokatbyråerna är andelen kvinnliga delägare 17 procent, vilket kan jämföras med 10 procent 2008.

Vid advokatbyråerna arbetar drygt 2 400 biträdande jurister, alltså jurister som är under utbildning för att bli advokater. Bland dem är kvinnorna i majoritet, drygt 58 procent. År 2018 var trettonde året i rad då antalet kvinnliga biträdande jurister översteg antalet manliga. 

Siffror från Advokatsamfundet per den 31 december 2018, 2013 och 2008.