Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2020

Konsumenttvistnämnden mottog under året 88 ansökningar om prövning.

Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2020 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Konsumenttvistnämnden mottog under året 88 ansökningar om prövning. Det var åtta fler än under år 2019, då 80 ansökningar om prövning mottogs.

Slutligt beslut meddelades i 86 ärenden, varav 69 ärenden prövades i sak och 17 ärenden avvisades eller avskrevs.

Samtliga ärenden som prövades i sak avsåg begäran om nedsättning av arvode. I 16 fall bifölls konsumentens begäran om nedsättning helt eller delvis och i 53 fall avslogs konsumentens begäran. Samtliga beslut var enhälliga.

Konsumenttvistnämnden hade elva sammanträden under år 2020. 

Klienter som är konsumenter ges möjlighet att, på ett enkelt och effektivt sätt, få ett krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar samt i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2019

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2018

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2017

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2016