Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2022 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Konsumenttvistnämnden tog under 2022 emot 74 ansökningar om prövning. Det är fyra färre än under år 2021, då 78 ansökningar om prövning togs emot.

Slutligt beslut meddelades i 74 ärenden, varav 46 ärenden prövades i sak och 28 ärenden antingen avskrevs eller inte prövades.

Samtliga ärenden som prövades i sak avsåg begäran om nedsättning av arvode. I 8 fall bifölls konsumentens begäran om nedsättning helt eller delvis, och i 38 fall avslogs konsumentens begäran. Samtliga beslut var enhälliga.

Konsumenttvistnämnden hade elva sammanträden under 2022. 

Klienter som är konsumenter ges möjlighet att få ett krav mot en advokat eller advokatbyrå prövat av Konsumenttvistnämnden på ett enkelt och effektivt sätt. Konsumenttvistnämndens sammansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatsamfundets stadgar samt i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt, och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2021

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2020

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2019

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2018

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2017

Konsumenttvistnämndens verksamhet 2016