Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förklaringar till avvisningsgrunderna

• Avvisning om du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. 

Innan du kan vända dig till nämnden måste du skriftligen ha framställt ett klagomål till din advokat och försökt att lösa tvisten i samförstånd med advokaten.

Anledningen till att det finns ett krav på att försöka lösa tvister i samförstånd är för att man på EU-nivå vill undvika att tvistlösningsorgan kopplas in innan det står klart att det verkligen rör sig om en tvist som inte går att lösa i samförstånd. Det är du  som konsument som måste visa att du försökt lösa tvisten i samförstånd med din advokat. I samförståndslösningen ingår att du måste ha låtit advokaten kontakta sitt försäkringsbolag för att se om tvisten kan lösas som ett försäkringsärende.

Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden. Om ett sådant ärende inleds efter att Konsumenttvistnämnden har tagit upp ditt ärende till prövning, kommer ärendet hos Konsumenttvistnämnden vilandeförklaras tills dess att försäkringsärendet är avslutat.

• Avvisning om värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor

I fråga om tvister som rör mycket små belopp har det bedömts att Konsumenttvistnämndens arbete inte står i rimlig proportion till det omtvistade beloppets storlek. Om ditt krav är mindre än 1 000 kronor kan Konsumenttvistnämnden därför avvisa ärendet.

• Avvisning om värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor

Eftersom en alternativ tvistlösning är ett enklare förfarande lämpar det sig inte för prövning av alla typer av krav. Tvister som rör höga belopp är i regel så omfattande eller komplexa att de kan avvisas på den grunden att de inte lämpar sig för prövning av Konsumenttvistnämnden. Därtill finns en övre beloppsgräns. Om ditt krav rör ett belopp över 200 000 kronor kan Konsumenttvistnämnden avvisa ditt ärende.

• Avvisning om ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger

Om mer än ett år gått sedan du skriftligen framställde ditt klagomål till advokaten kan ditt krav inte prövas av Konsumenttvistnämnden.

• Avvisning om ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund

Om nämnden anser att ditt krav saknar grund eller att det rentav har inletts av okynne kan nämnden avvisa ditt ärende.

• Avvisning om du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte inkommit med

Konsumenttvistnämnden gör inga egna utredningar så det är viktigt att du får med allt som du anser utgör grunden för ditt krav mot advokaten. Om nämnden tar emot ditt krav och gör bedömningen att det måste kompletteras kommer du att få ett brev som förklarar vad du behöver komplettera. Det är viktigt att du svarar nämnden i tid eftersom du som konsument har rätt att få besked huruvida nämnden kan pröva ditt ärende inom tre veckor från det att ditt krav mottogs. Om du inte betalat in avgiften kommer nämnden att avvisa ditt ärende.

• Avvisning om utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen

Om ditt krav, trots komplettering, är så bristfälligt att det inte går att förstå vad du önskar få prövat kan nämnden avvisa din ansökan.

• Avvisning om tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt

Konsumenttvistnämnden kan avvisa ett ärende på den grunden att det inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden att fungera effektivt. Detta kan t.ex., precis som hos ARN, gälla krav som kräver muntlig bevisning eller inhämtande av kostsamma utredningar. Dessa typer av tvister lämpar sig inte för det mer förenklade förfarandet hos Konsumenttvistnämnden. Alltför komplicerade eller omfattande tvister kan inte heller anses vara lämpade för prövning av nämnden.

• Avvisning om tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol

Konsumenttvistnämndens prövning är ett alternativ till prövning av domstol. Därför kommer ärenden som handläggs eller är avgjorda av domstol att avvisas.