Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Grunduppgifter

Konsumenttvistnämnden prövar enbart arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, nedan gemensamt kallade advokat. För att säkerställa att ditt krav kan prövas av Konsumenttvistnämnden ber vi dig fylla i checklistan nedan.

Är du en konsument i förhållande till advokaten?
Enbart konsumenter kan begära att krav mot advokat prövas av nämnden. En konsument är en fysisk person. Om ditt krav har samband med din närings- eller yrkesverksamhet kan nämnden inte pröva kravet. Observera att ett dödsbo inte är en fysisk person utan en juridisk person. Om ditt krav exempelvis rör en advokats uppdrag som boutredningsman kan Konsumenttvistnämnden inte pröva tvisten eftersom uppdraget har utförts för dödsboets räkning.
Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten?
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar bara krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av det advokatuppdrag som advokaten har utfört för konsumentens räkning.
Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?
För att Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd ska kunna ta upp ett ärende till prövning måste du först skriftligen ha framfört ditt krav till din advokat. Först om en lösning i samförstånd med advokaten inte har kunnat uppnås kan du vända dig till nämnden med ditt krav.
På länken får du all information som du behöver för att få ditt krav prövat av Konsumenttvistnämnden. Det är viktigt att läsa igenom informationen. Även om du svarat ja på de inledande frågorna finns ytterligare förutsättningar, som måste vara uppfyllda för att ditt krav ska kunna prövas av nämnden.

Har du svarat nej på någon av ovanstående frågor kan ditt krav inte prövas av nämnden.

100 kronor har satts in på BG 404-4954 med adressat:
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd,
Sveriges advokatsamfund.
OBS: ange ditt namn och personnummer. Konsumenttvistnämnden behandlar inte ditt ärende förrän betalningen mottagits.

Konsument

Förnamn *
Efternamn *
Personnummer *
Du måste skriva in ett giltigt personnummer, inklusive de sista fyra siffrorna.
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Telefon/mobil *
E-postadress *
Bekräfta e-postadress *
Jag önskar kommunicera med Konsumenttvistnämnden via *

Ombud

Om du är ombud för en konsument måste en fullmakt bifogas. Exempel på fullmakt finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postort
Telefon/mobil
E-postadress
Bekräfta e-postadress
Jag som ombud önskar kommunicera med Konsumenttvistnämnden via

Obligatoriska fält är markerade med *

Advokat mot vilken krav riktas

Förnamn *
Efternamn *
Advokatbyrå *

Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?

När klagade du skriftligen till advokaten? *
Vad begärde du? *
När och vad svarade advokaten? *

Obligatoriska fält är markerade med *

Vad önskar du att Konsumenttvistnämnden ska pröva?

Bakgrund
När kom du i kontakt med advokaten? Vad ville du ha hjälp med? *
Vad begär du? Redogör för ditt krav (t.ex. att en faktura ska sättas ned med ett visst belopp). *
Hur motiverar du ditt krav? *
Ange skälen till varför du vill ha nedsättning av arvodet eller varför du annars riktar krav mot advokaten. Du bör bifoga uppdragsavtal, uppdragsbekräftelse och övrig korrespondens av intresse samt i förekommande fall den kostnadsräkning, som du begär nämndens prövning av.

Obligatoriska fält är markerade med *

Bevisning till stöd för ditt krav

Sammanställ här en lista över alla handlingar som du bifogar till stöd för ditt krav: Tänk på att det är du själv som ansvarar för att allt du vill åberopa skickas in till nämnden. Konsumenttvistnämnden kommer inte att göra någon egen utredning eller inhämta material.

Kontroll

Nedan följer en automatiserad sammanställning av uppgifterna du fyllt i. Kontrollera att alla uppgifter stämmer innan du klickar på knappen för att ladda ner alla uppgifter och skapa ett PDF-dokument.

När du klickat på knappen och skapat PDF-dokumentet så kan du sedan välja att skicka in det antingen per e-post (glöm då inte att även bifoga dina bilagor) till e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller printa ut dokumentet och skicka det, tillsammans med dina bilagor, till adress: Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

OBS! Ditt krav kommer inte att börja behandlas förrän avgiften om 100 kronor har kommit in till Konsumenttvistnämnden.

Grunduppgifter

Är du en konsument i förhållande till advokaten?
{{ filledForm.question1 }}
Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten?
{{ filledForm.question2 }}
Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?
{{ filledForm.question3 }}
Har du läst igenom Viktig information?
{{ filledForm.question4 }}
100 kronor har satts in på BG 404-4954 med adressat:
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges advokatsamfund.
{{ filledForm.question5 }}

Konsumentens uppgifter

Konsument
Förnamn:
{{ filledForm.konsument.fornamn }}
Efternamn:
{{ filledForm.konsument.efternamn }}
Personnummer:
{{ filledForm.konsument.personnummer }}
Gatuadress:
{{ filledForm.konsument.gatuadress }}
Postadress:
{{ filledForm.konsument.postnummer }} {{ filledForm.konsument.postort }}
Telefon/mobil:
{{ filledForm.konsument.telefon }}
E-postadress:
{{ filledForm.konsument.email }}
Jag önskar kommunicera med Konsumenttvistnämnden via:
{{ filledForm.konsument.kontaktVia }}
Ombud
Förnamn:
{{ filledForm.ombud.fornamn }}
Efternamn:
{{ filledForm.ombud.efternamn }}
Gatuadress:
{{ filledForm.ombud.gatuadress }}
Postadress:
{{ filledForm.ombud.postnummer }} {{ filledForm.ombud.postort }}
Telefon/mobil:
{{ filledForm.ombud.telefon }}
E-postadress:
{{ filledForm.ombud.email }}
Jag som ombud önskar kommunicera med Konsumenttvistnämnden via:
{{ filledForm.ombud.kontaktVia }}

Advokat mot vilken krav riktas

Förnamn:
{{ filledForm.advokat.fornamn }}
Efternamn:
{{ filledForm.advokat.efternamn }}
Advokatbyrå:
{{ filledForm.advokat.advokatbyra }}
Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?
När klagade du skriftligen till advokaten?
{{ filledForm.narKlagadeDuSkriftligenTillAdvokaten }}
Vad begärde du?
{{ filledForm.vadBegardeDu }}
När och vad svarade advokaten?
{{ filledForm.narOchVadSvaradeAdvokaten }}

Beskrivning av kravet

Vad önskar du att Konsumenttvistnämnden ska pröva?
Bakgrund
{{ filledForm.bakgrund }}
Vad begär du? Redogör för ditt krav (t.ex. att en faktura ska sättas ned med ett visst belopp).
{{ filledForm.krav }}
Hur motiverar du ditt krav?
{{ filledForm.hurMotiverarDuDittKrav }}

Bevisning

Bevisning till stöd för ditt krav.
{{ filledForm.bevisning }}