30 mars 2020
                                                                   
Advokatsamfundet
och coronaviruset
E-postmeddelande
Webbinformationen uppdateras fortlöpande.
Advokatsamfundet arbetar aktivt med olika frågeställningar som berör advokaterna med anledning av det nya coronaviruset.

På Advokatsamfundets webbplats finns information till advokater och advokatbyråer med anledning av spridningen av viruset. Informationen uppdateras fortlöpande med nya uppgifter.

Informationen med anledning av coronaviruset redovisas under rubriker som Klientkontakter, Kontakter med domstolar och andra myndigheter, Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen och Advokatakademien.

Inom kort kommer Advokatsamfundet att lansera en särskild ingångssida på samfundets webbplats med information som rör advokater och advokatbyråer med anledning av coronaviruset. Ett särskilt meddelande skickas ut när informationssidan är färdig.

För närvarande finns informationen i en webbnyhet överst i nyhetslistan på startsidan på Advokatsamfundets webbplats.
NYHETER
Angående JUNO
Vid årsskiftet tog Advokatsamfundet kontakt med Norstedts Juridik med anledning av synpunkter från byråer angående prissättningen av den nya juridiska informationstjänsten JUNO. Samfundets ordförande Christer Danielsson och generalsekreteraren Mia Edwall Insulander har därefter haft två möten med ledningen för Norstedts Juridik i frågan. Detta har resulterat i att Norstedts Juridik nu beslutat följande:

• Advokatbyråer som skall förnya sitt abonnemang och som behåller samma innehåll och samma antal licenser som tidigare får en maximal prishöjning på 6 procent under 2020 och 6 procent under 2021. Detta är med andra ord ett tak, vilket innebär att en mindre prishöjning mycket väl kan komma i fråga för vissa kunder eller delar av kundsegmentet.

• Advokatbyråer som beställer fler licenser, för att man t.ex. blivit fler medarbetare, garanteras alltid en lägre genomsnittlig licenskostnad per licens.

• För att skapa större flexibilitet i val av innehåll kommer två tilläggspaket att skapas, som erbjuds advokatbyråerna under våren 2020 och framåt (dvs. utöver de ursprungliga paketen BAS, Premium och Total). Det ena tilläggspaketet innehåller Norstedts Juridiks samtliga tidskrifter och det andra tilläggspaketet innehåller totalt 8 e-boktitlar som byrån får välja ut bland samtliga tillgängliga e-boktitlar från Norstedts Juridik. Priset för dessa tilläggspaket blir 1 000 kr/användare/år för respektive paket. Paketen kan väljas som tillägg till JUNO Bas eller JUNO Premium.
Rättsliga biträden anges som samhällsviktiga efter hemställan från Advokatsamfundet
Efter att Advokatsamfundet gjorde en hemställan till Justitiedepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att advokater som utför uppdrag i landets domstolar som rättsligt biträde ska anses ha en samhällsviktig funktion, har MSB tagit med offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden i mål med tvingande tidsfrister i exempellistan med samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

Advokatsamfundet finner det glädjande att MSB direkt tog till sig samfundets argument och tog med de nämnda rättsliga biträdena i listan.
Kvällsberedskapen för offentliga försvarare skjuts fram till september
Tingsrätternas beredskap för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie kontors- och beredskapstid skjuts fram från den 1 april till den 1 september 2020. Det beslöt regeringen den 27 mars. Anledningen är det mycket ansträngda läget vid landets domstolar på grund av det nya coronaviruset.

Läs mer om tingsrätternas kvällsberedskap »
Nya föreskrifter om ersättning till försvarare vid kvällsberedskap
Domstolsverket har, med anledning av senareläggningen av kvällsberedskapen för förordnande av offentliga försvarare från den 1 april till den 1 september, beslutat att även skjuta fram ikraftträdandet av verkets föreskrifter (DVFS 2020:4) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid och Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:5) om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt till den 1 september 2020.

Övergångsbestämmelserna i nämnda föreskrifter har också anpassats efter ett ikraftträdande den 1 september 2020. Ändringsföreskrifterna (DVFS 2020:8–9) kommer inom kort att publiceras. Publikationen Rättshjälp och taxor som finns på www.domstol.se har uppdaterats genom att DVFS 2020:4-5 har lyfts ur häftet.

Uppdaterad version av Rättshjälp och taxor »
Advokatsamfundet ställer in Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer tills vidare
Mot bakgrund av den exceptionella situationen när det gäller det nya coronaviruset, sjukdomen covid-19 och riskerna för smittspridning har Advokatsamfundet beslutat att ställa in samtliga Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer tills vidare.

Beslutet är fattat utifrån myndigheternas rekommendationer.

Advokatsamfundet arbetar aktivt med att hitta lösningar för alternativa kurs- och examinationstillfällen och återkommer med mer information så snart det är möjligt.

Läs mer »
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2019
Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2019 att läsa på webben.

Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet: dels en fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse i digitalt format, som är särskilt anpassad för att läsas på skärm – dels en mer kortfattad verksamhetsberättelse i tryckt form.

Läs Advokatsamfundets digitala verksamhetsberättelse »
Advokatsamfundet avstyrker förslag om att ange fler skäl för livstids fängelse för mord
Advokatsamfundet avstyrker förslagen i en PM från justitieutskottets promemoria om att två omständigheter, som ska beaktas som skäl för att döma till livstids fängelse för mord, ska läggas till i uppräkningen i 3 kap. 1 § brottsbalken.

Advokatsamfundet konstaterar att möjligheterna till en nyanserad straffmätning inte främjas om det fogas ytterligare omständigheter till uppräkningen. Därmed anser samfundet att de föreslagna tilläggen inte är nödvändiga och därför inte bör läggas till grund för lagstiftning.

Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
13 mars 2020
5 mars 2020
REMISSVAR
 
23 mars 2020
20 mars 2020
18 mars 2020
17 mars 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Samtliga samarbetar i samförstånd
– del 2 (med anledning av Corona)
Som jag tidigare pekade på i denna blogg fyller vi advokater en samhällsbärande funktion. Det är angeläget och mycket välkommet att advokater som har uppdrag som offentliga biträden nu omfattas av samma åtgärder och stöd som t.ex. domare och åklagare. På så sätt möjliggör vi att vår rättsstat fortsätter att fungera i tider som denna.
 
KALENDARIUM
16 april 2020
23 april 2020
7 maj 2020
28 maj 2020
 
HILDA
Månadens Hilda mars 2020:
 
KURSER
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet