April 2017
                                                                   
Förteckning ska föras över juristpraktikanters uppdrag och klienter
Advokatsamfundets styrelse har fastställt en vägledning i vissa frågor vid anställning av juristpraktikanter på advokatbyråer.
Nytt är bland annat att advokatbyråer ska föra löpande förteckning över de uppdrag och klienter som juristpraktikanter arbetar med och när.
NYHETER
26 april 2017
Ny lag mot penningtvätt och terrorfinansiering
Regeringen delar inte penningtvättutredningens uppfattning att föreslå ett ansvarigt organ för påförande av sanktionsavgifter mot advokater.
Läs mer »
24 april 2017
Kritik mot skärpningar av 3:12-förslagen
Advokatsamfundet avstyrker i huvudsak de remitterade förslagen då dessa innebär ytterligare skärpningar i förhållande till de förslag som lämnades av 3:12-utredningen.
Läs mer »
7 april 2017
Uttalande från styrelsen om val av ordförande
På förekommen anledning vill styrelsen klargöra att styrelsen inte har tagit ställning i frågan om val av ordförande och vice ordförande.
Läs mer »
6 april 2017
Migrationsverket tydliggör rutiner rörande medicinska åldersbedömningar
Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik svarar på Advokatsamfundets kritik angående nya rutiner för medicinska åldersbedömningar.
Läs mer »
20 april 2017
Hovrätten ska pröva avvisande av ombud – beslut i HD
Tingsrätten fattade beslut utan att höra parterna. Därför beviljar Högsta domstolen nu svarandena prövningstillstånd i hovrätten i fråga om avvisningsbeslutet.
Läs mer »
13 april 2017
Avslaget yrkande om biträde återförvisas
Migrationsöverdomstolen beslutar om prövningstillstånd och ny handläggning i mål där familjen yrkade på muntlig förhandling rörande nya omständigheter.
Läs mer »
5 april 2017
12 advokater beviljas ytterligare ersättning
Svea hovrätt beviljar tolv offentliga biträden ytterligare ersättning i omfattande bedrägerimål.
Läs mer »
18 april 2017
Ökning av antalet debiterade timmar per förordnande
Offentliga försvarares debiterade timmar ökade per förordnande 2016. Ökningen hänger samman med en utveckling mot större mål, med flera tilltalade och målsägande i ett och samma mål.
Läs mer »
29 mars 2017
Nej till avskaffad rätt till ersättning för rättegångskostnader
Advokatsamfundet avstyrker delar av förslagen i regeringens promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.
Läs mer »
5 april 2017
Ny plattform sammanställer angrepp mot advokater
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben. CCBE-Info nr 60 berättar bland annat om en ny onlineplattform som redovisar och sammanställer angrepp mot advokater över hela världen.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
24 april 2017
11 april 2017
REMISSVAR
 
20 april 2017
13 april 2017
4 april 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om fördomar och mytresistens
President John F Kennedy hävdade att sanningens största fiende inte är den utstuderade lögnen, utan den förföriska myten. Det är lätt att hålla med. Brexit och Trumps valseger är exempel härpå. I tider som dessa, karakteriserade av missnöje, faktaresistens och populism finns särskild anledning till vaksamhet och engagemang.
 
KALENDARIUM
12 maj 2017
18 maj 2017
15 juni 2017
15 juni 2017
15 juni 2017
 
HILDARY
RAKELKONFERENS
 
KURSER
11 maj 2017
15 maj 2017
22 maj 2017
3 maj 2017
1 juni 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet