Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, december 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Policy för användning
av sociala medier
Hans Corell talade på Advokatdagarna 2015.
Advokatsamfundet har antagit en policy med handlingsprinciper.
Advokatsamfundet har antagit en policy för advokaters användning av sociala medier.
Syftet är att underlätta advokaters användning av sociala medier inom ramen för gällande rätt och advokatetiska regler genom handlingsprinciper.

Advokatsamfundet konstaterar att sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Men utifrån advokatetiska kärnvärden kan sociala medier också innebära problem.

Policydokumentet utgår från internationella advokatorganisationers principer för användning av sociala medier.
Läs mer
NYHETER
16 december 2015
Prov i konstitutionell rätt införs i advokatexamen
Alla examinander ska avlägga skriftligt prov vid delkurs 3.
Från och med vårterminen 2016 införs ett skriftligt prov i konstitutionell rätt i advokatexamen. Provet avläggs i anslutning till momentet konstitutionell rätt under delkurs 3. Ett syfte med det nya kravet är att understryka vikten av goda kunskaper om konstitutionella frågor i advokatyrket.

För godkänd advokatexamen krävs i fortsättningen att man klarar både det skriftliga provet i konstitutionell rätt och den muntliga examination som redan nu avslutar advokatexamensutbildningen.
15 december 2015
Fredspristagare besökte Advokatsamfundet
Tunisiska advokatordföranden diskuterade oberoende advokatsamfund.
En delegation som representerade mottagarna av Nobels fredspris för 2015, den tunisiska kvartetten för nationell dialog, besökte Sveriges advokatsamfunds kansli den 14 december. I delegationen ingick Mohamed Fadhel Mahfoudh, ordförande i det nationella tunisiska advokatsamfundet, Ordre National des Avocats de Tunisie. Vid mötet diskuterades vikten av oberoende advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg deltog samma kväll i den middag dit statsministern hade bjudit in fredspristagarna.
Läs mer
10 december 2015
Advokatsamfundets fadderprojekt för ensamkommande barn
Barn och faddrar har matchats ihop.
Advokatsamfundet har tagit emot över 170 anmälningar från advokater och biträdande jurister runt om i landet som visat intresse för att delta i ”Fadderprojektet för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar”, och de första fadderparen har nu matchats ihop i Stockholm, Uppsala och Alingsås. Advokatsamfundets kansli arbetar med att informera kommuner, skolor och boenden runtom i landet om fadderprojektet.

De kommunala boendena i Stockholm har efterfrågat att Advokatsamfundet håller i temakvällar om aktuella juridiska frågor som ungdomarna efterfrågat. En första temakväll, där en advokat föreläser om familjeåterförening och uppehållstillstånd på grund av anknytning , hålls på ett kommunalt boende i Stockholm den 17 december.
Läs mer
15 december 2015
Möte om domstolslistorna med tingsrättslagmän
Lagmännen i Stockholm och Uppsala träffar Advokatsamfundet.
Advokatsamfundet har bjudit in lagmännen vid Stockholms, Solna, Södertörns, Attunda, Nacka och Uppsala tingsrätter till ett möte om de uppdragslistor för domstolsförordnanden, som Advokatsamfundet tillhandahåller domstolorna från och med 2015, och hur de används.

Mötet med information och diskussion om domstolslistorna äger rum den 19 januari.
8 december 2015
Advokat angav inte kriterier för skäligt arvode
Erinran av disciplinnämnden.
Advokatsamfundets disciplinnämnd har tilldelat en advokat erinran. Advokaten var förordnad som bodelningsförrättare och informerade klienten enbart att hon inte tillämpade timtaxa och att hon debiterar skäligt arvode. Men hon angav inte vilka kriterier hon beaktar vid sin bedömning av vad som utgör skäligt arvode.

Därmed åsidosatte hon sina plikter som advokat, skriver disciplinnämnden, som konstaterar att en advokat enligt god advokatsed ska ange bland annat principerna för sin debitering i anslutning till att uppdraget antas.
Läs disciplinnämndens beslut
11 december 2015
Nya nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 47, har publicerats.
Ur innehållet: Kondoleanser till de anhöriga till offren för terrordåden i Paris den 13 november. Europeiska advokatdagen den 10 december 2015. Europeiska kommissionens rapport: European Judicial Training Report 2015.

CCBE-Info nr 47 på engelska

CCBE-Info har också kommit ut med en specialutgåva med tema den europeiska advokatdagen.

CCBE-Infos specialutgåva på engelska
CIRKULÄR
9 december 2015
Cirkulär nr 27/2015 Information angående Policy för advokaters användning av sociala medier
4 december 2015
Cirkulär 26/2015 Nyintagna ledamöter den 4 december 2015
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
9 december 2015
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
3 december 2015
Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
30 november 2015
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
25 november 2015
Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet
Fler remissvar
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Advokat har för klienten enbart angett att hon inte tillämpar timtaxa och att hon debiterar skäligt arvode, dock utan att ange vilka kriterier hon beaktar vid sin bedömning av vad som utgör skäligt arvode. Erinran.
Fler disciplinbeslut
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
13 december 2015
Sveket mot barnen
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Där stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Samma princip kommer till uttryck i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Man skulle ha kunnat hoppas att de riksdagspartier som kommit överens i flyktingfrågan, skulle ha respekterat dessa principer.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Januari–februari 2016
14 januari 2016
Disciplinnämnden sammanträder

5 februari 2016
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

18 februari 2016
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
HILDARY
Hildary är lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter.
Läs mer
KURSER
10 februari 2016
Barnets rättigheter i asylprocessen


16 februari 2016
Praktisk processföring – framgångsrik tvistlösning


25 februari, 2016, Malmö
Barnets rättigheter i asylprocessen


8 mars 2016
Kriminalteknik – teknisk bevisning i brottmål
Fler kurser