December 2019
                                                                   

Advokatsamfundets generalsekreterare
och kansli
önskar alla ledamöter en
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR

Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst
Pleniavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ändrar inte praxis.
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvoden. Domen innebär att tidigare praxis om att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten personligen står fast. Av HFD:s ledamöter var 6 av 16 av skiljaktig mening. De ansåg att det fanns skäl att ändra tidigare praxis och att arvodet inte skulle beskattas hos ledamoten personligen. Ytterligare justitieråd var skiljaktiga om motiveringen.

Läs generalsekreterarens blogginlägg »
NYHETER
Advokatsamfundets valberedning
tar emot förslag på kandidater
Inför valet av huvudstyrelse 2020 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter från Stockholmsavdelningen och Utlandsavdelningen. I disciplinnämnden ska en ny ledamot föreslås. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater. Förslag skickas in senast den 15 januari 2020.

Läs mer »
5 december 2019
Vägledande uttalande: Advokaters användning av sociala medier i marknadsföringssyfte
Mot bakgrund av den senaste tidens debatt om vissa advokaters marknadsföring i sociala medier, har Advokatsamfundets styrelse gjort ett vägledande uttalande om hur advokater får och bör använda sociala medier för att sprida information om sin verksamhet i marknadsförande syfte. Styrelsen hänvisar bland annat till tidigare antagen policy för advokaters användning av sociala medier, liksom till tillämpliga regler i de vägledande reglerna om god advokatsed samt till bestämmelserna om marknadsföring i marknadsföringslagen.

Vägledande uttalande om överväganden vid advokaters användning av sociala medier i marknadsföringssyfte »
Fel i adressatnamn på tidskriften Advokaten
Flera tidskriftsprenumeranter fått fel namn angivet i adressuppgiften på Advokaten nr 9/2019. Orsaken är ett tekniskt fel hos det anlitade tryckeriet.
Advokat var inte oaktsam i rådgivningen
Högsta domstolen meddelade den 7 november dom i ett mål om advokats skadeståndsansvar vid rådgivning. Domen innebär ett klargörande av hur aktsamhetsbedömningen ska gå till när en advokat har lämnat rådgivning i skattefrågor.

Läs mer »
JK ändrar praxis för ersättning vid frihetsberövanden
Justitiekanslern har under 2019 gjort en översyn av den praxis som gäller för anspråk enligt den så kallade frihetsberövandelagen. JK kommer att göra vissa förändringar vid bestämning av lidandeersättning. Tiden ska ges en större betydelse än tidigare och ersättningen ska öka exponentiellt över tid.

Läs mer »
Advokatsamfundet: Nej till förslag om strafflättnader för utredningsmedverkan
Advokatsamfundet avstyrker i ett remissvar förslaget i betänkandet Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg om att misstänkta ska kunna få strafflindring i utbyte mot vissa uppgifter som lämnas.

Läs mer »
Europeisk uppsatstävling i familjerätt
för yngre advokater och jurister
International Academy of Family Lawyers (IAFL) uppsatstävling IAFL European Chapter Young Lawyers Award har 2020 ämnet ”Brexit and International Family Law”. Tävlingsbidragen ska sändas in senast den 15 januari 2020.

Läs mer »
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfundens (CCBE) nyhetsbrev CCBE-Info nr 85 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter och hot mot advokater.

Artiklar i MR-temat:
• CCBE Human Rights Award 2019
• Tre frågor till Marie Arena, ordförande för Europaparlamentets subkommitté om mänskliga rättigheter
• Den hotade advokatens dag 2020

I CCBE-Info nr 85 även:
• CCBE i aktion
• Europanyheter

CCBE-Info nr 85 (engelsk version) »
 
CIRKULÄR
 
5 december 2019
5 december 2019
REMISSVAR
 
19 november 2019
15 november 2019
13 november 2019
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst – ingen ändring av praxis
Högsta förvaltnings-domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked och styrelsearvodet beskattas som inkomst av tjänst.
Advokatsamfundet kommer att driva frågan vidare. Nästa steg blir att övertyga lagstiftaren om behovet av en ändring av beskattningen så att advokaters uppdrag av personlig karaktär som offentlig försvarare, offentligt biträde, konkursförvaltare, skiljeman eller styrelseuppdrag m.fl. beskattas på ett enhetligt sätt, d.v.s. i inkomstslaget näringsverksamhet.
 
KALENDARIUM
16 januari 2020
23 januari 2020
20 februari 2020
5 mars 2020
 
HILDA
Månadens Hilda december 2019:
 
KURSER
31 mars
3 februari (Stockholm)
10 mars (Göteborg)
15 april
26 mars
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet