Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund december 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
 
God jul från Advokatsamfundet
Advokatsamfundet önskar alla en god jul och ett gott nytt år!
Nyheter
Regeringen skickar Advokatsamfundets förslag om höjda straffavgifter på remiss

Justitiedepartementet skickade Advokatsamfundets hemställan om höjda straffavgifter för advokater på remiss den 21 december.

Advokatsamfundets disciplinnämnd får ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Advokatsamfundets styrelse föreslog 2021 nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 kronor. Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2022 fastställde ändringarna, och samfundet hemställde om lagändringar för att kunna höja straffavgiften. Nu har departementet skickat förslaget på remiss.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom maxbeloppet på straffavgiften har varit oförändrat i så många år, är det nödvändigt att se över om det finns skäl att höja det. Det är oerhört bra att vårt förslag nu har gått vidare på remiss. Förhoppningen är att regering och riksdag går på vår linje och vidtar de lagändringar som behövs, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Lämna din intresseanmälan för Familjerättsdagen den 21 april 2023!

Du som arbetar inom familjerätt – nu är det dags för en inspirerande halvdag med specialanpassade kurser för familjerättare från hela landet! Programmet bjuder också på mingel och festligheter med en DJ på plats.

Kursupplägget är ännu inte spikat – men tanken är att föreläsningarna exempelvis ska handla om medling, etikfrågor inom familjerätt, retorik kopplat till hur man gör en riktigt bra sakframställan, hållbart arbetsliv och vägen till en karriär som advokat.

Familjerättsdagen ska också vara ett tillfälle för dig att träffa kollegor från advokatbyråer i hela landet och utbyta tankar och erfarenheter.

Förhoppningen är att såväl biträdande jurister, som är nya på byrå, som advokater med mångårig erfarenhet kan träffas och få en spännande dag och rolig kväll tillsammans. 

Tanken är att evenemanget ska äga rum i Advokatsamfundets lokaler i Tryggerska villan i Stockholm. Om intresset för att delta är stort, så hyr vi en intilliggande lokal att hålla kurserna i och träffas sedan för mingel i Tryggerska villan.

Kurserna kommer att motsvara 3 utbildningstimmar.

Låter det som något för dig?

Skicka in din intresseanmälan via länken nedan senast den 31 januari – anmälan är inte bindande, utan ska utgöra ett underlag så att vi vet om intresset är tillräckligt stort för att vi ska arrangera dagen. Mer information kommer!

Fokus på de affärsjuridiska byråerna i tre avsnitt av Advokatsamfundspodden

I tre avsnitt fokuserar Advokatsamfundspodden på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Avsnitten med inriktning på affärsjuridik gästmodereras av Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet med särskild inriktning på avtalsrätt.

Rubrikerna för de tre affärsjuridiska avsnitten av Advokatsamfundspodden är
• Avsnitt 19 Vad gör man egentligen på en affärsjuridisk advokatbyrå?
• Avsnitt 20 Hur blir en affärsjuridisk advokatbyrå hållbar, jämställd och trivsam?
• Avsnitt 21 Hur bidrar advokater inom affärsjuridik till samhället genom pro bono-verksamhet?

Förutom Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkar advokaterna Emma Berglund Uväng, Richard Åkerman, Sverker Bonde, Mattias Hedwall, Mårten Willamo, David Frydlinger, Tone Myhre Jensen, Maria-Pia Hope, Henrik Kjellander, Pontus Enquist, Carl Schwieler, Manfred Löfvenhaft och Jan Berg i poddavsnitten.

Advokatsamfundspodden – specialavsnitt på nyårsafton

På nyårsafton publiceras ett specialavsnitt av Advokatsamfundspodden som summerar de viktigaste händelserna inom Advokatsamfundets verksamhet under 2022. Det handlar om allt från Advokathjälpen åt Ukraina och disciplinnämndens tillsyn till Advokatsamfundets rättsstatliga program.

Medverkande: Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, disciplinnämndens vice ordförande Magnus Wallander och samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Journalisten Willy Silberstein är moderator.

Missa inte det!

Hur värnar vi rättsstaten i vardagen? – Se film från seminarium med rättsväsendets aktörer

Sveriges advokatsamfund har arrangerat ett kunskapsseminarium med rubriken ”Hur värnar vi rättsstaten i vardagen?”. Vid seminariet diskuterade företrädare för rättsväsendets aktörer i Sverige hur rättsstaten kan upprätthållas i det dagliga arbetet inom de rättsliga institutionerna med utgångspunkt från skriften Slå vakt om rättsstaten, som gavs ut tidigare i år på initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare.

Svea hovrätts president Anders Perklev var moderator för samtalet, där de övriga deltagarna var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och riksåklagare Petra Lundh.

Advokatsamfundet avstyrker förslag om taxa i förordnandemål

Trots hård kritik från Advokatsamfundet har arbetet med att införa en taxa i så kallade förordnandemål gått vidare. I en promemoria föreslår Domstolsverket att förundersökningskungörelsen ändras så att försvarare och målsägandebiträden i mål där åtal inte väcka, så kallade förordnandemål, ska få ersättning enligt en taxa. Taxan ska baseras på längden på de förhör som hållits och ska ersätta dagens kostnadsräkningar i målen.

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar hård kritik mot förslagen. Samfundet pekar bland annat på att förhörstiden är en dålig måttstock när skälig ersättning för försvarare och målsägandebiträden ska bestämmas. Många gånger saknas det nämligen ett samband mellan förhörstiden och det arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen enligt de advokatetiska reglerna.

EU-domstolen: Skyldighet för advokater att underrätta andra om skatteplaneringsarrangemang strider mot rätten till skydd för klientsekretess

Skyldigheten för advokater enligt EU:s s.k. DAC 6-direktiv, att underrätta andra förmedlare som deltar i potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang, är inte nödvändig. Därmed är skyldigheten ett ingrepp i skyddet för advokatsekretessen som garanteras i artikel 7 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det förhandsavgörandet lämnade EU-domstolen i en dom den 8 december.

JK kritiserar Alingsås tingsrätt för lokala förordnandekrav

Justitiekanslern kritiserar i ett beslut Alingsås tingsrätts riktlinjer för att förordna offentliga försvarare och andra rättsliga biträden. Enligt JK är kravet på att biträden ska ha sitt huvudsakliga verksamhetsställe inom domsagan inte är sakligt motiverat och missgynnar jurister som inte har sitt huvudkontor, men däremot ett mottagningskontor, på orten.
JO-kritik mot Migrationsverket för sen ersättning till biträde

JO riktar i ett beslut kritik mot Migrationsverket för att en advokat som var offentligt biträde fick vänta i över en månad på att få sin ersättning för uppdraget fastställd. ”En sådan fördröjning är, oavsett om den berodde på ett förbiseende hos verket, inte acceptabel och strider mot 28 § rättshjälpslagen”, skriver JO i beslutet.
Timkostnadsnormen höjs med 2,4 procent

Föreskrifterna om ersättningar 2023 är beslutade och publicerade på Domstolsverkets webbplats. Beslutet innebär att timkostnadsnormen höjs med 34 kronor, till 1 476 kronor i timmen för den som är godkänd för F-skatt. För biträden som betalar A-skatt är timkostnadsnormen 1 123 kronor.
Information om penningtvätt och terroristfinansiering – omvärldsbevakning

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism – där Advokatsamfundet ingår – har publicerat sin omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 4 för 2022.


Ukrainska advokaten Nadija Volkova och Ukrainas nationella advokatsamfund fick CCBE:s MR-pris

Den ukrainska advokaten Nadija Volkova och den ukrainska advokatorganisationen Ukrainas nationella advokatsamfund fick årets pris för mänskliga rättigheter från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, vid en ceremoni i Bryssel den 25 november.


Enligt CCBE fick de priset för sitt mod, sin beslutsamhet och sin hängivenhet i försvaret av mänskliga rättigheter och rättsstatens värderingar i Ukraina.

➔ Läs mer 
Utlandsdagarna i Monaco 17–18 mars 2023

Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Monaco den 17–18 mars 2023.

Ur programmet:
• Att vara advokat i det monegaskiska rättssystemet
• Att verka som svensk i Monaco – om skatt, internationell privaträtt och family office Birgitta Bondonno
• Kommer krigsförbrytelserna i Ukraina någonsin att kunna lagföras? Krister Thelin 
• Hjärtlandet – om rättskultur, patriotism och nationalism Eric M. Runesson

Anmälan senast den 31 december 2022.


Young European Lawyers Contest – tävla i Europarätt

Anmälan är öppen för Young European Lawyers Contest. Tävlingen vänder sig till biträdande jurister och advokater som har arbetat högst ett år sedan de inträdde i samfundet. Deltagarna tävlar i multinationella lag och tävlingsmomenten är muntliga och skriftliga. Semifinaler hålls i Bryssel, Vilnius och Paris i maj och juni. Finalen äger rum i Trier och vid EU-domstolen i Luxemburg i juni. Sista anmälningsdag till tävlingen är den 3 januari 2023.

ELI Young Lawyers Award – uppsatstävling för yngre jurister

ELI, European Law Institute, utlyser uppsatstävlingen ”ELI Young Lawyers Award”. Tävlingen är öppen för den som bedriver studier i juridik på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå, eller som har avlagt en juridisk examen för högst fem år sedan. Tävlingsdeltagarna ska sända in en tidigare opublicerad uppsats på engelska som behandlar en europeisk juridisk fråga  Sista datum att sända in tävlingsbidrag är den 30 april 2023.

Folk och Försvars rikskonferens hålls den 8–10 januari

Centralförbundet Folk och Försvar, där Sveriges advokatsamfund är en av medlemmarna, genomför varje år sedan 1946 sin rikskonferens. Rikskonferensen är ett forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. År 2023 hålls rikskonferensen den 8–10 januari. Konferensen kan följas av alla intresserade utan kostnad.

CCBE-Info nr 98 och 99

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat nya utgåvor av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 98 för oktober–november 2022 innehåller bland annat en rapport från CCBE:s ständiga kommittés möte i Andorra och en genomgång av EU:s sanktioner mot Ryssland ur advokatperspektiv. CCBE-Info nr 99 för november–december 2022 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter och CCBE:s människorättspris.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Den svenska rättsstaten

Hur många inser att den svenska demokratin står och faller med ett oberoende rättsväsen, det man kallar en rättsstat? Den frågan ställer sig Stiftelsen Rättsfonden i en rapport om vad svenska gymnasister vet om rättsstatens roll i en demokrati. Resultatet av gymnasisternas svar på frågor om hur en demokrati styrs är nedslående. 

Kunskapen behöver öka inte bara hos de unga gymnasisterna, utan även bland övrig allmänhet. Här har vi advokater en viktig roll att fylla. Att förklara vad vi gör, varför det är så viktigt med oberoende domstolar och att ha rätt till ett oberoende och lojalt ombud samt hur samhället påverkas om medborgarnas rättigheter begränsas.

Kalendarium

19 januari 2023
Disciplinnämnden sammanträder

26 januari 2023
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

16 februari 2023 
Disciplinnämnden sammanträder


16 mars 
Disciplinnämnden sammanträder


23 mars 2023
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


Vinterns Hilda 2022/2023:
Petra Lundh, riksåklagare

Kurser

Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.


NYHET 31 mars 2023 
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter (6 kurstimmar)

NYHET 17–18 april 2023
Medling och konflikthantering – fördjupning (12 kurstimmar)

18 april 2023
Göteborg
Forensisk bevisning i brottmål (6 kurstimmar)
(även 23 maj i Stockholm)

NYHET 26 april 2023
Digitala presentationer i rättssalen (3 kurstimmar)

NYHET 8–9 maj 2023 
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Ekobrottsprocessen – fördjupning (12 kurstimmar)

24–25 maj 2023
Företagsekonomi för jurister (12 kurstimmar)

Cirkulär
16 december 2022
Cirkulär nr 25/2022 Inför fakturering av årsavgift och serviceersättning 2023
8 december 2022
Cirkulär nr 24/2022 Nyintagna ledamöter den 8 december 2022
Remissvar
15 december 2022
EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå
12 december 2022
Europeiska kommissionens förslag (COM[2022] 453 final) till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete
9 december 2022
Skatteverkets promemoria Lönegaranti
2 december 2022
Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU
30 november 2022
Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
25 november 2022
Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
25 november 2022
Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer
18 november 2022
Utökat informationsutbyte
15 november 2022
Översyn av JO-ämbetet
15 november 2022
Straffansvar för psykiskt våld
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.