Februari 2019
                                                                   
Ekobrottsmyndighetens strategier för att angripa försvarsadvokater
Intern EBM-PM beskriver ”vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka oönskat beteende från försvarare”.
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har upprättat ett internt dokument med titeln ”Om ersättning till försvarare i samband med rättegång”, med syftet bl.a. att ge åklagare stöd i fråga om ”vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka oönskat beteende från försvarare i samband med förundersökning och rättegång”.

Dokumentet ger t.ex. förslag på hur ekoåklagaren kan ”motverka icke önskvärda processuella hanteringar från försvarare” genom att påstå att försvararen har agerat försumligt ”vilket kan medföra avdrag på ersättningen från staten”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skrev den 8 februari till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo att dokumentet ”uppvisar allvarliga brister när det gäller kvalitet och förståelse för grundläggande rättssäkerhetsprinciper, brottmålsprocessen och synen på försvararrollen” och att hon utgår från att generaldirektören tar avstånd från innehållet och upphäver de riktlinjer som uttrycks. Samma dag svarade generaldirektören att hon omedelbart kommer att se till att en översyn görs av dokumentet.
NYHETER
14 februari 2019
Ny Novusundersökning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
För drygt ett år sedan genomförde Advokatsamfundet en undersökning bland samtliga kvinnliga advokater och biträdande jurister som syftade till att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier m.m. på advokatbyråer.

Nu, ett år senare, är det angeläget att göra en uppföljande undersökning för att få en uppfattning om hur det ser ut i dag och vilka förändringar som har skett.

Under nästa vecka skickas undersökningen ut till samtliga advokater och biträdande jurister, såväl kvinnliga som manliga. Undersökningen omfattar denna gång också frågor om kränkande särbehandling.
17 januari 2019
Förhandsbesked om merkostnader till offentligt biträde gäller även i överinstans
Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett positivt förhandsbesked av en underinstans om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde är bindande även under den fortsatta handläggningen i en överinstans.
Läs mer »
29 januari 2019
Åklagare får inte överklaga beslut om nekat målsägandebiträde
Högsta domstolen slår fast i ett beslut att åklagaren inte har rätt att överklaga tingsrättens beslut att avslå begäran om ett målsägandebiträde. HD finner att åklagaren inte är part i den frågan och att åklagaren inte har självständig klagorätt av något annat skäl.
Läs mer »
1 februari 2019
Regeringsförslag: Åklagare ska förordna offentlig försvarare kvällar och nätter
Regeringen föreslår i en proposition att åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter när domstolarna är stängda. Advokatsamfundet påpekar att förslaget innebär ett avsteg från den normala ordningen att domstol förordnar offentlig försvarare och menar att det är principiellt olämpligt att åklagaren, som är part i målet, ges denna roll.
Läs mer »
6 februari 2019
Delta i europeisk undersökning: Hur uppfattar advokaterna domarnas oberoende?
Europeiska domarrådsnätverket, ENCJ, genomför en undersökning om rättskipningens oberoende i samarbete med Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. Sveriges advokater har fått ett e-postmeddelande från Sveriges advokatsamfund med en länk till svarsformuläret för undersökningen och en uppmaning att delta.
Läs mer »
14 februari 2019
Vem tar ansvar för brotten i Syrien? Sveriges roll i kampen mot straffrihet
Civil Rights Defenders och European Center for Constitutional and Human Rights bjuder in till ett seminarium om Syrien den 20 februari på Medelhavsmuseet i Stockholm under rubriken ”Vem tar ansvar för brotten i Syrien? Sveriges roll i kampen mot straffrihet”.
Läs mer »
11 februari 2019
FRA-lagen prövas av Europadomstolens högsta instans
Frågan om den svenska FRA-lagen lever upp till Europakonventionens krav på skydd för den enskildes integritet tas upp till förnyad prövning av Europadomstolen, i stor kammare.
Läs mer »
1 februari 2019
Advokatsamfundet säger nej till slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn
Advokatsamfundet avstyrker, liksom Justitekanslern, Svea hovrätt och Justitieombudsmannen, förslaget att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Samfundet framhåller att avskaffad preskription tidigare har förbehållits de allra grövsta brotten och att preskriptionsfristen för allvarliga brott mot barn redan är förlängd.
Läs mer »
31 januari 2019
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat utgåva nr 78 av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa om CCBE:s nya ledning, med den portugisiske advokaten José de Freitas som ordförande.

I CCBE-Info nr 78 även:

• CCBE:s arbete kring e-bevisning
• Den sjunde världskongressen mot dödsstraff hålls i Bryssel från den 26 februari
• Danmarks advokatsamfund fyller ett hundra år
CCBE-Info 78 (engelska)
 
REMISSVAR
 
7 februari 2019
30 januari 2019
CIRKULÄR
 
24 januari 2019
24 januari 2019
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
EBM trampar
fel igen
Ekobrottsmyndighetens epos ”Om ersättning till försvarare i samband med rättegång” visar på allvarliga brister när det gäller förståelsen för grundläggande rättssäkerhetsprinciper och synen på försvararrollen. Det handlar dessvärre inte bara om innehållet i ett dokument. Det handlar om en osund och för varje rättsstat främmande kultur som måste ändras.
 
KALENDARIUM
21 februari 2019
7 mars 2019
21 mars 2019
11 april 2019
25 april 2019
9 maj 2019
 
HILDA
Månadens Hilda februari 2019:
 
KURSER
19 februari
11 mars
14–15 mars
20 mars
26 mars
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet