Februari 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Advokatsamfundets valberedning har presenterat sitt förslag 
Magnus Wallander föreslås som ny vice ordförande i disciplinnämnden.

Advokatsamfundets valberedning har lämnat sitt förslag till val av nya ledamöter i samfundets huvudstyrelse och disciplinnämnd.

Valberedningen föreslår nyval av fyra ledamöter i Advokatsamfundets styrelse: Erica Wiking Häger, Stockholm, Magnus Bernro, Malmö, Marcus Larsson, Malmö, och Jerker Kjellander, Malmö.

Valberedningen föreslår att Magnus Wallander, Bromma, väljs till ny vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd efter Leif Ljungholm, som står i tur att avgå.

Till nya ledamöter i disciplinnämnden föreslår valberedningen Sten Bauer, Stockholm, och Lars Kruse, Helsingborg.

Nyheter
Utlandsdagarna i Paris – fåtal platser kvar!

Ett fåtal platser finns kvar på Advokatsamfundets utlandsavdelnings utbildningsdagar i Paris den 18–19 mars. Det går att anmäla sig senast den 28 februari.

Dela filmen ”Välj en advokat”

Arbetar du med familjerätt? Advokatsamfundet har tagit fram filmen ”Välj en advokat” som du gärna får dela i sociala medier med förslag på text nedan. Filmen togs fram till en kampanj i våras och pekar på fördelarna med en välja en advokat för att få hjälp med juridiska ärenden.

Länkadress till filmen ”Välj en advokat” på Youtube: https://youtu.be/dRtb1RHoCo0


Text till sociala medier:
Vad är det för skillnad på advokater och andra juridiska rådgivare? För många är detta inte självklart, särskilt för privatpersoner. Skillnaden är viktig att känna till. Oavsett vem man är och vad man arbetar med kommer de allra flesta av oss någon gång i livet att behöva juridisk rådgivning, ofta inom området familjerätt. Genom denna film kan fler förstå vad man får endast när man anlitar en advokat. #väljenadvokat

Lagrådet avråder från kronvittnen och hänvisar till Advokatsamfundets remissvar om brottsofferperspektivet

Trots kritik från bland andra Advokatsamfundet valde regeringen att gå vidare med förslaget om att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff, alltså en form av kronvittnessystem. Lagrådet, som nu har yttrat sig över förslagen, avråder från införandet av ett system med kronvittnen och konstaterar att förslaget ”väcker flera frågor från såväl rättssäkerhets- som rättstillämpningssynpunkt”.

Bland de problem som pekas ut finns frågan om hur bunden domstolen ska vara av åklagarens påföljdsförslag samt hur domstolen ska få ett tillräckligt underlag för att fastställa påföljden. Även risken för att en försvarare inte får tillräckligt underlag för att kunna bistå sin klient om kronvittnesförslaget genomförs diskuteras. Lagrådet anser också att brottsofferperspektivet hade förtjänat en mer utförlig diskussion och hänvisar där till Advokatsamfundets remissvar.


”Sammantaget framstår det för Lagrådet som ytterst tveksamt om fördelarna med att införa ett kronvittnessystem överväger nackdelarna. Lagrådet vill därför avråda från ett genomförande av förslaget” skriver Lagrådet sammanfattningsvis. Samtidigt konstaterar man att frågan om ett kronvittnessystem ska införas ”til syvende og sidst” får avgöras politiskt.


Lagrådet ifrågasätter också att regeringen motiverar de föreslagna straffskärpningarna med effektivitet, snarare än proportionalitet och ekvivalens.


I en artikel i tidningen Dagens ETC den 5 februari kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kronvittnesförslaget. Hon konstaterade att det är tveksamt om ett kronvittnessystem skulle få någon effekt, eftersom personer inom den gängkriminella världen skulle riskera mycket genom att ange andra, men inte skulle vara garanterade strafflindring.


Mia Edwall Insulander pekar också i intervjun på riskerna för rättssäkerheten, framför allt risken att ett angiverisystem skapas. Hon konstaterar att strafflindring för den som har utsatt någon för brott, men skvallrar på en annan misstänkt, kan upplevas som stötande från brottsoffrets perspektiv.


Stort intresse för MOA

Intresset bland nyblivna advokater för det nya mentorsprojektet MOA har varit stort. Ansökningstiden har nu gått ut, och arbetet pågår med att utse deltagarna i projektet. Besked om vilka som har fått platser kommer under mars månad.

Deltagarna i Moa är advokater som har antagits till samfundet under de senaste åren. De kommer att få delta både vid utbildningstillfällen på temat ledarskap och vid gruppträffar tillsammans med andra adepter och mentorer. Det första mötet planeras till maj.
Rakelkonferensen inställd

Rakelkonferensen som skulle ha ägt rum den 29 mars har ställts in. Information om nästa tillfälle kommer senare.
Timkostnadsnormen höjd med 17 kronor

Timkostnadsnormen för 2022 är 1 442 kronor för den som är godkänd för F-skatt. Beloppet innebär en höjning med 17 kronor, eller knappt 1,2 procent, jämfört med 2021. För den som inte har F-skatt är timkostnadsnormen 1 097 kr.

Sök till Advokatsamfundets understödsfonder! 

De tre understödsfonderna, Sveriges advokatsamfunds Understödsfond (Understödsfonden), Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond (Minnesfonden) och Stiftelsen Emil Heijnes fond, har som ändamål att i första hand ge bidrag till ålderstigna eller sjuka advokater och avlidna advokaters efterlevande makar och barn.

För Understödsfonden lyder andrahandsändamålet att bidrag även kan lämnas till utbildning åt behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöter. Bidrag ges till postgymnasiala studier och då sökanden uttömt alla andra möjligheter till finansiering. Styrelsen vill dock förtydliga att ordet ”behövande” har givits en förhållandevis generös tolkning. Vid beviljande av bidrag tas ingen hänsyn till fast egendom, sammanboendes inkomst eller till föräldrarnas ekonomi.

Bidrag har genom åren givits till barn till advokater både för studier utomlands – såväl inom juridik som inom andra discipliner – och för studier vid svenska högskolor. Årligen delar Understödsfonden ut ca 1,5 miljoner kr.

Här nedan ges några exempel på bidrag som fonden har lämnat:
  • Bidrag för doktorandstudier vid Harvard
  • Bidrag för medicinstudier vid Jagellonska universitetet
  • Bidrag till ökade levnadskostnader i samband med studier i journalistik vid Södertörns högskola
För Minnesfonden lyder andrahandsändamålet att bidrag även kan lämnas till fortbildning av advokater och anställda hos dem, samt till utgivande av juridiska skrifter eller ­förlagsverksamhet i ämnen rörande advokatyrket. Styrelsens förhoppning är att detta ska kunna uppmuntra såväl till vidareutbildning som till utgivning av för advokater angelägna alster. Årligen delar Minnesfonden ut ca 2 miljoner kr.                    
Här nedan ges några exempel på bidrag som fonden har lämnat:
  • Bidrag från Minnesfonden för fortbildning vid Cornell University
  • Bidrag till bildande av en stiftelse med ändamål att digitalisera svensk juridisk litteratur
Sista dag att ansöka för samtliga fonder är den 24 februari. Fullständig information finns på Advokatsamfundets webbplats.

CCBE:s nye ordförande James MacGuill: Mina främsta prioriteringar 2022

I en intervju svarar James MacGuill, nyvald ordförande i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, på en rad frågor. Bland annat talar han om advokatkårens största utmaningar just nu och om sina främsta prioriteringar för det kommande året.
IBA: Advokaters oberoende en grundsten i rättsstaten

Strävan att upprätthålla lagen och bekämpa ekonomisk brottslighet får inte innebära att principen om advokatens tystnadsplikt undermineras. Det fastslår den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA, i ett uttalande.

IBA har uttryckt oro över uttalanden från flera olika internationella organ om behovet av att kontrollera och reglera  de oberoende advokaterna. I en kommentar säger IBA:s ordförande Sternford Moyo att en oberoende advokatkår ”utgör en värdefull grundsten i rättsstaten”.


Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Advokater ska tåla granskning

Att media granskar advokater och exempelvis rapporterar om kostnadsräkningar – det är en del av journalistkårens jobb. I förlängningen är det en del av ett öppet demokratiskt system. Granskningar av advokatskrået är viktiga och det ska vi tåla, skriver Mia Edwall Insulander i sin blogg.

Kalendarium

17 mars
Disciplinnämnden sammanträder

24 mars
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

7 april
Disciplinnämnden sammanträder

21 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder 

12 maj
 
Disciplinnämnden sammanträder

Månadens Hilda februari 2022:
Nyfiken på Carin Götblad, polismästare vid NOA 
Kurser
Många av vårens kurser kommer att genomföras som livesända, eller erbjudas både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som kommer att livesändas är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET Start 5–6 september
Advokatsamfundets ledarskapsprogram

11 mars Malmö
 
22 mars Göteborg:

23 mars (även direktsänd kurs) 

1–3 april Malmö, Hotel Malmö (live). Fåtal platser kvar
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol


NYHET 5 april (även direktsänd kurs)
En ny upphovsrättslagstiftning


Cirkulär
27 januari 2021
Cirkulär nr 2/2022 Nyintagna ledamöter den 27 januari 2022
27 januari 2021
Cirkulär nr 1/2022 Nya inträdesansökningar den 3 december 2021 – 26 januari 2022 
Remissvar
22 februari 2022
De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet
22 februari 2022
Granskning av utländska direktinvesteringar
9 februari 2022
Den årliga rapporteringen avseende Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
 
8 februari 2022
Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
4 februari 2022
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU  
14 januari 2022
Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet 
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.