Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund februari 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
 
Promemoria ger stöd i det utvidgade uppdraget som särskild företrädare för barn
En lagändring år 2021 av uppdraget som särskild företrädare för barn har skapat svårlösta problem för advokater att utföra uppdraget. Advokatsamfundet publicerar nu en promemoria som ett tilltänkt stöd för advokater.

Varken lagtexten eller förarbetena till lagändringen innehåller några tydliga ramar för hur det utvidgade uppdraget ska utföras.

Advokatsamfundet har tidigare skickat en skrivelse till en rad inblandade aktörer om de svårigheter som advokater stöter på med anledning av lagändringen. Utifrån de kontakter som förevarit med inblandade aktörer och ledamöter, publicerar nu Advokatsamfundet en promemoria med tillhörande flödesschema som är tänkt att vara ett stöd för advokater i den del som rör det utvidgade uppdraget.

Promemorian som rör det utvidgade uppdraget skickades den 16 februari 2023 tillsammans med en skrivelse till de tidigare tillskrivna aktörerna, där Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander pekar på att problemen alltjämt kvarstår och att de drabbar barn negativt. Hon skriver också att promemorian och tillhörande flödesschema måste tillämpas med försiktighet då det fortfarande råder stora oklarheter kring hur uppdraget ska utföras och vilka åtgärder som uppdraget omfattar.

➔ Läs promemorian på Advokatsamfundets webbplats
Nyheter
Förändrad fakturering av serviceersättning

Från och med verksamhetsåret 2023 faktureras serviceersättningen till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag som två komponenter i samma faktura. 

Den ena komponenten, 5 700 kr, avser den obligatoriska ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkringen. Den faktureras utan mervärdesskatt. Den andra komponenten, 600 kr, avser att täcka kostnader för bl.a. kursverksamhet, webbplats, cirkulär och administration av försäkringar. Den faktureras med mervärdesskatt. Den totala fakturerade avgiften är till sitt belopp oförändrad, 6 300 kr.

Välkommen till Advokatsamfundets familjerättsdag den 21 april
Begränsat antal platser kvar!

Den 21 april 2023 genomför Advokatsamfundet en inspirerande halvdag för familjerättare från hela landet. Familjerättsdagen erbjuder biträdande jurister och advokater som arbetar med familjerätt en möjlighet att träffas, utbyta tankar och erfarenheter samt lyssna på spännande föreläsningar. Det blir också mingel och festligheter med en DJ på plats.

På programmet står en föreläsning med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om familjerätt, ett panelsamtal om erfarenheter och utmaningar med att arbeta som familjerättsadvokat, en föreläsning med justitierådet Margareta Brattström, samt en fördjupning i psykologiska aspekter av samarbetet mellan advokat och klient med arbetspsykolog Jens Näsström. Kurserna motsvarar tre utbildningstimmar.

Rakelkonferensen tillbaka i fysisk form den 8 mars

Efter två digitala konferenser kan Rakel åter hållas som en fysisk konferens, på Grand Hôtel i Stockholm.

Bland föreläsarna finns Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, som talar under rubriken Att vara kvinna och expert. Advokaterna Frida Wallin och Sabina Böö diskuterar om det finns särskilda utmaningar för kvinnliga försvarsadvokater. Avslutningsvis talar Malin Nyman och Jens Näsström om det nya arbetslivet – är det ett genombrott för jämställdheten eller ny kvinnofälla?

Rakel hålls onsdagen den 8 mars 2023 kl. 13.00–16.45 med efterföljande mingel på Grand Hôtel i Stockholm.

Advokatsamfundet tillsätter en tillsynskommitté

En tillsynskommitté ska utreda hur Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv. Tillsynskommittén ska lämna förslag på hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan stärkas. Syftet är att långsiktigt värna advokatväsendets oberoende och självreglering samt att bibehålla förtroendet för yrkestiteln advokat.


Advokat Bo Ahlenius är utnämnd till ordförande för tillsynskommittén. Advokat Bengt Ivarsson är dess vice ordförande.

Advokatsamfundet skriver replik på ledare om brottmålsadvokater och yrkesetik

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har tillsammans med ordförandena för tre av Advokatsamfundets avdelningar skrivit en replik på en ledartext om brottmålsadvokater och advokatetik. Repliken har publicerats i Bohusläningen och i Sundsvalls Tidning.


I repliken konstaterar de att det är ytterst få advokater som begår allvarliga övertramp, men att Advokatsamfundet behöver ta brott mot god advokatsed på största allvar. De framhåller att samfundet har förstärkt sina etiksatsningar på flera sätt, exempelvis att tillsätta en tillsynskommitté.
Advokatsamfundets valberedning föreslår en ny ledamot i styrelsen

Advokatsamfundets valberedning har lämnat sitt förslag inför samfundets fullmäktigemöte i juni. I förslaget finns en ny ledamot i styrelsen: advokat Emma Berglund Uväng, Stockholm, som föreslås till ledamot för tiden 1 juli 2023 – 30 juni 2025. Valberedningen föreslår omval av ordförande Eva-Maj Mühlenbock och vice ordförande Petter Hetta.
Avbrott i Advokatsamfundets webbfunktioner den 28 februari

Den 28 februari genomför Advokatsamfundet underhåll på samfundets IT-system. Det medför att vissa funktioner på samfundets webbplatser inte kommer att fungera som vanligt. De funktioner som berörs är sökning efter advokater, kursbokning via Advokatakademien samt inloggning på webbplatsen och därmed ändring av matrikeluppgifter. Funktionerna beräknas åter vara i gång den 1 mars.
Sverige står upp för Ukraina

Nordic Ukraine Forum, Måndagsrörelsen och 11 andra organisationer, däribland FN-förbundet där Advokatsamfundet är medlem, inbjuder till en demonstration mot Rysslands invasion av Ukraina. Demonstrationen hålls på Sergels torg i Stockholm på ettårsdagen av den ryska invasionen, den 24 februari kl. 18.00.


Vid demonstrationen talar bland andra statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna och tidigare statsminister, Peter Englund, historiker och författare, Alina Zubkovytj, ordförande för Nordic Ukraine Forum, samt många andra företrädare för det svenska och det ukrainska samhället.
JK är positiv till straffavgiftsnämnd hos Advokatsamfundet

Justitiekanslern (JK) har yttrat sig över regeringens remiss av Advokatsamfundets hemställan Höjning av straffavgiften. JK tillstyrker förslaget att inrätta en särskild straffavgiftsnämnd med uppgift att pröva överklaganden från advokater som har ålagts en straffavgift av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

JK skriver i sitt yttrande att inrättandet av en särskild straffavgiftsnämnd är att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, framför att ta Högsta domstolens resurser i anspråk för att hantera enskilda advokaters överklaganden. Så som straffavgiftsnämnden är tänkt att organiseras kommer den också att vara väl lämpad för sin uppgift, skriver JK. Dessutom anser JK att det ligger i linje med den allmänna utgångspunkten att tillsynen över advokatväsendet i första hand ska utövas av samfundet självt, att straffavgiftsärendena hanteras inom Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet säger nej till rapporteringsplikt för advokater

Advokatsamfundet har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om att EU ska kunna fastställa en miniminivå för kriminalisering och påföljder för den som bryter mot EU-sanktioner med syftet att EU:s sanktioner mot Ryssland ska bli mer effektiva. Kommissionen föreslår också att advokater i vissa fall ska bli skyldiga att rapportera information till myndigheterna som en klient har lämnat i en rådgivningssituation.

Advokatsamfundet konstaterar att kommissionens förslag i vissa delar kolliderar med legalitetsprincipen. Ett principiellt problem med förslaget är dessutom att advokater i realiteten åläggs att bryta mot tystnadsplikten, samt att advokaters möjlighet att tillhandahålla juridisk rådgivning i vissa avseenden kriminaliseras, skriver Advokatsamfundet i sitt yttrande. 

Advokatsamfundspodden: Vad vet unga om rättsstaten?

I det 24:e avsnittet av Advokatsamfundspodden diskuterar journalisterna och författarna Lena Andersson och Maciej Zaremba utifrån Rättsfondens rapport ”Aldrig hört ordet – vaddå rättsstat?”, som undersöker vad unga i dag vet om rättsstatens roll i en demokrati.
Advokatsamfundet säger nej till preventiva tvångsmedel

Den så kallade preventivlagen bör inte få ett utvidgat tillämpningsområde. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande över Utredningen om preventiva tvångsmedels delbetänkande, där det föreslås att hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning, ska få användas även utanför en brottsutredning för att förhindra allvarliga brott. Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ett utökat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel, i vart fall för andra brott än mord.

Advokat Leif Ljungholm tog emot H. M. Konungens medalj
Foto: Jonas Borg
Advokat Leif Ljungholm tog emot H. M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band ur kungens hand den 28 januari. Leif Ljungholm fick medaljen för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Leif Ljungholm har förutom en lång och framgångsrik advokatkarriär också haft flera uppdrag i Advokatsamfundet, bland annat som ordförande i huvudstyrelsen och vice ordförande i disciplinnämnden. Han är dessutom djupt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och ingår i styrelsen för det nybildade Institutet för mänskliga rättigheter.
Bildbank för advokatbyråer

Advokatsamfundet har tagit fram en bildbank för advokatbyråer, som i första hand riktar sig till byråer som arbetar med familjerätt.

Du kommer åt bilderna på Advokatsamfundets webbplats i inloggat läge.

Här finns genrebilder som får användas i marknadsföring i exempelvis sociala medier, på webben och i annonser. Bilderna får användas fritt av advokatbyråer i marknadsföringssyfte och till presentationsmaterial. Bilderna är högupplösta i JPEG-format och kan användas i tryck.

Bildbanken är under uppbyggnad. Om ni har ytterligare önskemål och idéer om bilder som ni har behov av, hör gärna av er till pressekreterare Karin Flygare på e-postadressen karin.flygare@advokatsamfundet.se, så försöker vi hörsamma era önskemål i den mån vi kan.

Avtal om timtaxa för advokattjänster stred mot EU-rätten

Uppgiften om att priset regleras i form av timtaxa räcker inte för att ett avtal om advokattjänster till en konsument ska uppfylla kraven på att ett avtal ska vara klart och enkelt formulerat. Det har EU-domstolen slagit fast i en dom om en tvist mellan en advokat och en privatperson i Litauen. Att enbart uppge att priset för advokattjänsten bestäms baserat på antalet arbetade timmar, utan ytterligare information, ger inte konsumenten möjlighet att bedöma det totala belopp som ska betalas, enligt domstolen.

IBA lanserar kommitté för mentalt välbefinnande i advokatyrket

Den internationella advokatorganisationen International Bar Issociation (IBA) har inrättat en permanent kommitté för att förbättra välbefinnandet i advokatyrket i världen – IBA Professional Wellbeing Commission. Kommittén är ett led i IBA:s kampanj för att främja advokaternas hälsa och välbefinnande.

Skicka in konferensbidrag till Nordic Asylum Law Seminar i Köpenhamn

Nordic Asylum Law Seminar uppmanar praktiskt verksamma jurister och forskare att sända in konferensbidrag (papers) till seminariet, som äger rum den 23–24 maj 2023 på Köpenhamns universitet. Sista dag för att sända in bidrag är den 28 februari 2023 kl. 13.00.

CCBE:s årsrapport för 2022

Årsrapporten för 2022 från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) finns nu tillgänglig på CCBE:s webbplats. Rapporten fokuserar bland annat på CCBE:s insatser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Försvararens försvar

Det ensidiga fokuset och skriverierna i media de senaste åren om ”gangsteradvokater” skadar förtroendet för våra brottmålsadvokater på ett oproportionerligt sätt. Det är inte rimligt att skriverier om ett fåtal advokater som bryter mot god advokatsed, får vara det enda narrativet och tillåtas skapa en förenklad bild om hederligheten och kompetensen bland de advokater som arbetar med brottmål.

Den absoluta majoriteten av alla försvarsadvokater arbetar varje dag mycket hårt och enligt god advokatsed för sina klienters intressen och rättigheter samt för att upprätthålla vår demokratiska rättsstat. Låt oss inte tappa fokus på hur viktigt deras arbete är. Varje försvarsadvokat som arbetar enligt god advokatsed är en grundsten i rättsstaten.

Kalendarium

8 mars
Rakelkonferensen

16 mars 
Disciplinnämnden sammanträder

23 mars 
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


20 april 
Disciplinnämnden sammanträder


27 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

Månadens Hilda februari 2023:
Helene Lövung, kanslichef och kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Kurser

Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

FÅ PLATSER KVAR Start 20–21 mars, avslutning 18 september
Advokatsamfundets ledarskapsprogram

8 mars 
Grand Hôtel, Stockholm
Rakelkonferens

14 mars
En ny upphovsrättslagstiftning

(även livesänd kurs 14 mars)

22 mars
Makars och sambors avtalsfrihet
(även livesänd kurs 22 mars)

29 mars 
Malmö
Förhörsteknik i brottmål

31 mars
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter

Cirkulär
27 januari 2023
Cirkulär nr 3/2023 Förändrad fakturering av serviceersättning
26 januari 2023
Cirkulär nr 2/2023 Nyintagna ledamöter den 26 januari 2023
Remissvar
9 februari 2023
Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
8 februari 2023
Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamheter
31 januari 2023
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
27 januari 2023
 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv
12 januari 2023
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om kriminalisering av överträdelser av EU:s sanktioner
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.