Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, januari 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
”Skatteverket försöker kringgå 3:12-reglerna”
Skatteverket
Anne Ramberg skriver på Di debatt.
Skatteverkets upptaxering av delägarna i en revisionsbyrå är ett flagrant försök att kringgå 3:12-reglerna. Det kommer att få svåra effekter för småföretagen – och innebär i praktiken att verket underminerar lagstiftningen. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en debattartikel i Dagens industri.
Enligt Anne Ramberg är Skatteverkets beslut förödande för små och medelstora företag, och det kommer att påverka rekryteringen av delägare till bland annat advokatbyråer negativt.
Läs debattartikeln
NYHETER
14 januari 2013
Advokatsamfundet om Yttrandefrihetskommitténs betänkande
Bevara nuvarande regleringssystem.
Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar på Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten.

Samfundet delar kommitténs uppfattning att dagens tryck- och yttrandefrihetsreglering med två olika grundlagar i stort sett fungerar bra. Samtidigt är det, enligt remissvaret, angeläget från rättssäkerhetssynpunkt att grundlagarna förenklas och görs mer lättillgängliga. För att uppnå det behövs en fördjupad översyn av det gällande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, eftersom Yttrandefrihetskommittén inte tagit ställning i vissa viktiga frågor.

En sådan fråga är integritetsskyddet. Advokatsamfundet vill se en förstärkt skydd för enskildas integritet. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen bör därför kompletteras med en straffbestämmelse för att göra det möjligt att beivra allvarliga kränkningar av den personliga integriteten.
Läs remissvaret.
14 januari 2012
Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2012
Etiksatsning har gett resultat.
Trots en viss ökning av antalet anmälningar mot advokater fann Advokatsamfundets disciplinnämnd att betydligt färre advokater begått allvarliga fel under 2012 än året innan. Inte någon advokat uteslöts ur samfundet, och antalet varningar minskade också kraftigt.

Endast 73 avgjorda ärenden under 2012 ledde till någon påföljd för de anmälda advokaterna. Motsvarande siffra 2011 var 136. Särskilt minskade de allvarligaste påföljderna, uteslutning (inte någon under 2012, jämfört med 1 2011), varning med straffavgift (8 under 2012 jämfört med 26 2011) samt varning (10 under 2012, jämfört med 31 2011). Den vanligaste påföljden var erinran, som utdelades till 55 advokater (att jämföra med 78 under 2011)

De allra flesta anmälningarna avgjordes i någon av disciplinnämndens tre prövningsavdelningar. 118 ärenden togs upp i disciplinnämnden i plenum.

Totalt fick Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2012 ta emot 567 disciplinanmälningar. Det är 70 fler än under 2011. Samtidigt är den långsiktiga trenden att det blir färre anmälningar trots att advokatkåren växer kraftigt.
Läs mer i pressmeddelandet.
CIRKULÄR
Cirkulär 24 2012 Vägledande uttalande angående förtydligande av vissa regler i Vägledande regler om god advokatsed (VRGA).
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
7 jan 2013
Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
14 januari 2013
Rättssamhället – fundament i gungning?
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Januari
16 jan 12:00 - 13:00
Lunchmöte Advokat i framtidens råd

17 jan
Disciplinnämnden sammanträder

21 jan
Generalsekreteraren deltar i styrelsemöte i den svenska lokalföreningen för Nordiskt juristmöte
Fler kalenderhändelser
DISCIPLIN-
NÄMNDEN
Advokat som företrädde två dödsbodelägare i tvist mot de andra två dödsbodelägarna borde inte ha ansökt om att själv bli förordnad som boutredningsman. Uttalande.
Fler disciplinnämndsbeslut
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
31 januari kl. 12.00
Seminarium: Hur ska nya delägare kunna rekryteras till advokatbyråerna?
Läs mer!
HILDARY
Rakel gästas av framstående forskare och inflytelserika kvinnliga chefer
Rakelkonferens 2013 – Konferens för kvinnliga jurister, tisdagen den 19 mars 2013, Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.
Läs mer
KURSER
Arbetsrätt och ansvarsfrågor,
30 januari, Malmö


Nya mutbrottslagen
5 februari, Stockholm


Ledarskapsprogram
5 mars, 16 april, 11 juni, Stockholm
Alla kurser