Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, januari 2015 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Anställdas köp av aktier i onoterat bolag förmånsbeskattas inte
Foto: Holger Ellgaard CC BY-SA 3.0
Kammarrätten i Stockholm gav PWC rätt
mot Skatteverket.
Två mål som kammarrätten avgjorde den 22 december 2014 gäller frågan om anställda i revisionsfirman PWC har fått köpa värdepapper i bolaget på förmånliga villkor. Kammarrätten bedömer att det finns en stor osäkerhet i Skatteverkets uppskattade marknadsvärde och avslår Skatteverkets överklagande. Därmed gäller förvaltningsrättens dom om att upphäva Skatteverkets beslut att påföra PWC arbetsgivaravgifter.

Skatteverket gjorde en värdering som byggde på bolagets avkastningsförmåga och beräknade förmånsvärdet till 35 000 kronor per aktie. Men kammarrätten finner att Skatteverket inte har gjort sannolikt att marknadsvärdet överstiger 10 kronor per aktie.
Läs mer
NYHETER
14 januari 2015
FATCA-avtalet: Skyddet för advokaters klientmedelskonton bibehålls
Advokatens tystnadsplikt står fast i propositionen.
Advokatsamfundet har begärt att banker och finansinsitut inte ska ha gransknings- eller rapporteringsplikt när det gäller advokaters klientmedelskonton i samband med det så kallade FATCA-avtalet om den amerikanska Foreign Account Tax Compliance Act. Förslaget i regeringens proposition innebär att klientmedelskonton undantas från avtalets och lagens tillämpningsområde.
Läs mer
14 januari 2015
Ingen ökning av disciplinpåföljder mot advokater
Samfundsstyrelsen ökade sin aktiva tillsyn under 2014.
Något färre advokater fick disciplinpåföljder av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2014 än under året före, trots att antalet anmälningar till nämnden ökade. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater växer kraftigt. Det bekräftar statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2014.
Läs mer
CIRKULÄR
12 januari 2015
Cirkulär nr 1/2015 Information om bibehållet skydd för advokaters klientmedelskonton i samband med det s.k. FATCA-avtalet
5 december 2014
Cirkulär nr 25/2014 Nyintagna ledamöter 5 december 2014
Alla Advokatsamfundets cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
8 januari 2015
En lag om upphandling av koncessioner
18 december 2014
Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
9 december 2014
Kompletterande yttrande över betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) samt promemorian Nya regler om upphandling med bilaga (Ds 2014:25)
Fler remissvar
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
30 december 2014
December-överenskommelsen och rättssamhället
Hoten från vår omvärld, liksom de vi skapat på alldeles egen hand, ställer krav på oss alla att värna det goda rättssamhället. Vi måste slå vakt om de demokratiska och humanistiska värderingar som ligger till grund för vårt lands lagstiftning och rättstillämpning. Det är Advokatsamfundets skyldighet att värna de värden som ligger till grund för regeringsformen och bekämpa de krafter som vill motverka dessa. Oavsett i vilken klädedräkt de uppträder.
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Januari–februari 2015
15 januari 2015
Disciplinnämnden sammanträder

30 januari 2015
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

19 februari
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Advokatsamfundets forum för biträdande jurister och advokater som är under 40 år.
Läs mer
HILDARY
Hildarylunch
i Göteborg
den 29 januari
Anna Mannheimer delger tankar om åldrandet under rubriken ”Våga sticka ut dubbelhakan”
Läs mer
KURSER
10 februari
Effektiv muntlig kommunikation


17 februari
Praktisk processföring


6 mars
Försäljning på den mindre advokatbyrån


10–11 mars
Ledarskapsprogram 2 – fördjupning
Alla Advokatsamfundets fortbildningskurser