Januari 2017
                                                                   
Rekordfå anmälningar mot advokater – och skärpt proaktiv tillsyn
Disciplinnämnden uteslöt sex advokater under 2016.
Antalet disciplinanmälningar mot advokater förra året var det lägsta under hela 2000-talet. Det bekräftar den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Under året uteslöts 6 advokater ur Advokatsamfundet, bland annat som följd av skärpt proaktiv tillsyn.
NYHETER
20 december 2016
Reviderat vägledande uttalande
om medicinska åldersbedömningar
Advokatsamfundets styrelse har reviderat sitt vägledande uttalande från den 2 oktober 2015 (cirkulär nr 21/2015) om medicinska åldersbedömningar i asylärenden genom att ersätta kravet på synnerliga skäl med särskilda skäl för advokats medverkan till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning. Ändringen innebär alltjämt en mycket restriktiv bedömning av förutsättningarna för advokatens medverkan till att klienten genomgår en sådan undersökning. Läs mer »
11 januari 2017
Konsumenttvistnämnden fick in få krav
mot advokater under sitt första år
Under Konsumenttvistnämndens första arbetsår, 2016, tog nämnden emot 41 krav för prövning. I de 17 ärenden som nämnden har prövat i sak fick konsumenten helt eller delvis rätt i 10 fall, medan konsumentens yrkande avslogs i 7 fall. Läs mer »
12 januari 2017
Svea hovrätt har utvärderat
sin förlikningsverksamhet
Svea hovrätt har tagit fram en rapport om hovrättens förlikningsverksamhet i dispositiva tvistemål. I rapporten utvärderas verksamheten, som har pågått sedan 2011. Rapporten visar att andelen stadfästa förlikningar av alla domar i dispositiva tvistemål är i genomsnitt 14 procent, men ett mörkertal finns. Läs mer »
12 januari 2017
Doing legal business in the Nordic-Baltic region – seminarium med Law Society i London
The Law Society of England and Wales har sammanställt en vägledning om att driva affärsverksamhet inom den juridiska sektorn i Norden och Baltikum: Doing Legal Business in the Nordic-Baltic Region. Den presenteras vid ett seminarium den 16 februari i London. Läs mer »
14 december 2016
HD: Offentligt biträde har rätt
till dröjsmålsränta på sin ersättning
Högsta domstolen har i en dom kommit fram till att ett offentligt biträde, som inte fick ut sin ersättning i tid, hade rätt till dröjsmålsränta på beloppet enligt räntelagens principer. Läs mer »
7 december 2016
HD: Brottsmålstaxan gäller inte när målsägandebiträdet biträder flera
När ett målsägandebiträde biträder fler än en målsägande gäller inte den så kallade brottmålstaxan för biträdets ersättning. Det konstaterar Högsta domstolen i ett beslut, och ger en advokat den ersättning han yrkade i hovrätten i ett mål där han var biträde åt tre målsägande. Läs mer »
22 december 2016
Advokat beviljas förskott för tidsspillan
och utlägg av MÖD
En advokat i Skåne beviljades i januari 2016 förskott av Migrationsverket på ersättningen för arbetet som offentligt biträde, men nekades förskott för tidsspillan och tolkutlägg. Migrationsöverdomstolen konstaterar efter att ha beaktat Advokatsamfundets yttrande i målet att det var fel av Migrationsverket att avslå advokatens begäran. Läs mer »
21 december 2016
Domstolarna har ändrat sina betalningsrutiner
Sveriges domstolar har genomfört två förändringar som kan påverka de administrativa rutinerna vid advokatbyråerna. Det gäller dels betalning av ansökningsavgift, dels den information som visas på insättningsavier och kontoutdrag som advokatbyråerna får. Läs mer »
19 december 2016
Stadgarna och bokföringsreglementet har ändrats – nya mallar för revisorsrapporter
En ny lydelse av 46 § i Advokatsamfundets stadgar trädde i kraft den 15 december 2016. Ändringen beror på att revisorerna har antagit nya internationella standarder för revisorsrapporter (tidigare revisorsintyg). På grund av det har också 9–10 §§ i bokföringsreglementet ändrats, och nya mallar för revisorsrapporter har tagits fram och godkänts av FAR. Läs mer »
29 december 2016
Nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat nr 57 av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 57:

• Den europeiska arresteringsordern
• IT-attacker mot advokatbyråer
• European Lawyers day, den tredje i ordningen
• Förslag till ändringar av EU:s penningtvättdirektiv
• CCBE Human Rights Award 2016

CCBE-Info nr 57 (engelska)

CCBE har också publicerat en specialutgåva av CCBE-Info. Specialutgåvan handlar om projektet European Lawyers in Lesvos för fri juridisk hjälp åt asylsökande på ön Lesbos och andra ankomstpunkter.

CCBE-Info om migration (engelska)
 
CIRKULÄR
 
19 december 2016
20 december 2016
REMISSVAR
 
11 januari 2017
3 januari 2017
22 december 2016
12 december 2016
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Lagstiftaren fel
på det – igen!
På svenskt initiativ enades de europeiska länderna 2006 om att införa datalagringsdirektivet. Det är mycket välkommet att EU:s högsta domstol nu ytterligare en gång fastslagit att unionsrätten inte alltid tillåter intrång i privatlivet ens om syftet i sig är godtagbart.
 
KALENDARIUM
19 januari 2017
27 januari 2017
23 februari 2017
10 mars 2017
23 mars 2017
 
HILDARY
2 februari
 
KURSER
25 januari 2017
9 februari 2017
21 februari 2017
8 mars 2017
9 mars 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet