Januari 2018
                                                                   
Vägledande uttalande
om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier
Advokatsamfundets styrelse har antagit ett vägledande uttalande.
I anledning av Metoo-uppropet för juristbranschen gjorde Advokatsamfundet den 14 november 2017 ett uttalande. Under perioden 17–27 november 2017 genomfördes en enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier. En arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som har uppkommit i anledning av resultatet av undersökningen tillsattes vid styrelsemötet i december. Advokaten och vice ordförande i Advokatsamfundet Eva-Maj Mühlenbock är sammankallande i gruppen, som i övrigt består av advokaterna Ola Åhman, Petter Hetta och Åsa Erlandsson. Sekreterare är advokaten och chefsjuristen Maria Billing.

Vid sitt möte den 26 januari antog styrelsen ett vägledande uttalande:

Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika former av trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen. Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till exempel genom att inleda ett disciplinärende, om en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed. Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:60) finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En advokat har vidare ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö på advokatbyrån. Dessa skyldigheter gäller i all advokatverksamhet, såväl externt i förhållande till klient och annan, som internt i förhållande till alla medarbetare på advokatbyrån.

Arbetet går nu vidare. Kostnadsfria utbildningar i genuskunskap kommer att erbjudas inom kort. Arbetsgruppen kommer att knyta en referensgrupp av yngre jurister till sig. Den viktiga frågan om advokatyrkets attraktivitet kommer att behandlas på styrelsens internat i mars.
NYHETER
29 januari 2018
Domstolslistornas utformning revideras
Utformningen av uppdragslistor för domstolsuppdrag ska revideras. Advokatsamfundet kommer att i nära samarbete med berörda advokater beakta de relevanta synpunkter som har inkommit och utveckla informationen. I ett brev till ledamöter med uppdrag som förordnas av domstol ber Advokatsamfundets generalsekreterare dem som så önskar att inkomma med ytterligare synpunkter på uppdragslistorna till henne eller till samfundets utbildningsansvarige, Jonas Olbe.
Generalsekreterarens brev den 29 januari »
30 januari 2018
Nordiskt generalsekreterarmöte i Stockholm
De högsta verkställande tjänstemännen i advokatsamfunden i de fem nordiska länderna träffades för en konferens på Sveriges advokatsamfunds kansli den 29 januari. Generalsekreterarna diskuterade frågor som är aktuella för advokatväsendet och advokatorganisationerna i Norden.
Läs mer »
30 januari 2018
Advokat Jan-Mikael Bexhed får H.M. Konungens medalj
Jan-Mikael Bexhed, ledamot av Advokatsamfundets styrelse och ordförande i samfundets rättspolitiska arbetsgrupp, förlänas H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser som jurist och advokat.
Läs mer »
24 januari 2018
Lagrådet avstyrker förslaget om samtyckeslag
Lagrådet avstyrker förslaget att införa en samtyckesreglering i sexualbrottslagstiftningen. Enligt Lagrådet uppfyller förslaget inte kraven på förutsebarhet, och tillämpningen riskerar att komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen. Advokatsamfundet avstyrkte sexualbrottskommitténs förslag om samtyckeslag med hänvisning bl.a. till oförutsebarheten.
Läs mer »
24 januari 2018
”Vore att kapitulera inför den grova brottsligheten”
Anne Ramberg diskuterade anonyma vittnen med Liberalernas partiledare Jan Björklund i SVT:s Morgonstudion den 24 januari. Hon sade bland annat att det inte vore rättssäkert med anonyma vittnen, eftersom en utpekad måste kunna veta vem som pekar ut och förhålla sig till uppgifterna.
Läs mer »
23 januari 2018
CCBE: Övervakning som skulle strida mot andra länders lagar
Genom ett så kallat amicus curiae-yttrande har CCBE intervenerat i det mål inför USA:s högsta domstol där USA:s regering vill tvinga Microsoft att lämna ut e-post som lagras på Irland. Övervakningsåtgärden skulle utgöra ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten, strida mot andra länders lagar och undergräva etablerade bilaterala och multilaterala ramar för gränsöverskridande samarbete i brottmål, skriver CCBE.
Läs mer »
17 januari 2018
Strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal
Den så kallade Blåljusutredningen föreslår att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete.
Läs mer »
16 januari 2018
Minskat förtroende för rättsväsendet
Under 2017 minskade befolkningens förtroende för rättsväsendet, visar Brottsförebyggande rådets sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen. 55 procent av befolkningen har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016.
Läs mer »
12 januari 2018
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade 32 ärenden i sak under 2017
Under 2017 har konsumenttvistnämnden prövat 32 ärenden i sak. Alla ärendena har handlat om nedsättning av arvode. I 13 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis.
Läs mer »
10 januari 2018
Lägsta antalet anmälningar mot advokater på hela 2000-talet
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 427 anmälningar mot advokater under 2017. Det var något lägre än 2016 och därmed det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, trots att antalet advokater ökar.
Läs mer »
10 januari 2018
Timkostnadsnormen i år blir 1 359 kronor
Timkostnadsnormen har räknats upp enligt en ny, förenklad modell – trots skarp kritik från Advokatsamfundet.
Läs mer »
19 december 2017
Vägledningen om advokatverksamhet och insiderinformation har reviderats
Advokatsamfundets styrelse har fastställt en reviderad version av samfundets vägledning om frågor som berör advokaters hantering av insiderinformation. Den nya versionen av vägledningen har kommit till med anledning av ny lagstiftning och ersätter den tidigare vägledning som fanns i Advokatsamfundets cirkulär nr 16/2012.
Läs mer »
12 december 2017
Vägledningar om anställning av biträdande jurister och juristpraktikanter och övergång mellan byråer
Advokatsamfundets styrelse har fastställt vägledningar om frågor som uppkommer i samband med anställning av biträdande jurister och juristpraktikanter. Vägledningarna har utarbetats av två arbetsgrupper och har därefter reviderats och fastställts av styrelsen.

Cirkulär nr 28/2017 Vägledning avseende frågor som uppkommer i samband med anställning av biträdande jurister

Cirkulär nr 29/2017 Vägledning i vissa frågor avseende anställning av juristpraktikanter
 
REMISSVAR
 
25 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
2 januari 2018
12 december 2017
12 december 2017
CIRKULÄR
 
26 januari 2018
26 januari 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Om priset för populistiska lagstiftningsprojekt
De politiska partierna, med något undantag, bjuder ett valår som detta över varandra i repressiva lagförslag alltifrån frågor om utvidgning av det kriminaliserade området till strängare påföljder. Människor förleds att tro att dessa lagstiftningsinitiativ kommer att leda till förändring och ökad trygghet. När dessa förväntningar inte infrias leder det till ett oförtjänt minskat förtroende för rättsväsendet i allmänhet och för domstolarna i synnerhet. Politiker bör besinna sig när de presenterar allehanda ogenomtänkta och publikfriande förslag.
 
KALENDARIUM
22 februari 2018
9 mars 2018
22 mars 2018
13 april 2018
 
HILDARY
Månadens Hilda januari 2018:
 
KURSER
19 februari 2018
8–9 mars 2018
12–13 mars 2018
15–16 mars 2018
21 mars 2018
19–20 april 2018
20–22 april 2018
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet