Januari 2019
                                                                   
Ett normalår för Advokatsamfundets disciplinnämnd
Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2018
År 2018 kan betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 478 anmälningar mot advokater under 2018. Det är 12 procent fler än under 2017; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 3 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2018, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Totalt 613 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2018. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.
NYHETER
7 december 2018
Mia Edwall Insulander blir ny generalsekreterare för Advokatsamfundet
Advokatsamfundets styrelse beslöt den 7 december att utse advokat Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Mia Edwall Insulander är ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse sedan 2017. Hon efterträder Anne Ramberg när hon sommaren 2019 går i pension efter 19 år som generalsekreterare.

Pressmeddelande »
11 januari 2019
Advokatsamfundet avstyrker förslag om markexpropriation utan ersättning
Förslaget i utredningen Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67) att enskilt ägd mark med tvång ska kunna tas i anspråk utan ersättning strider mot skyddet för äganderätten i 2 kap. 15 § regeringsformen menar Advokatsamfundet, som finner det anmärkningsvärt och klandervärt att en statlig utredning över huvud taget kan lägga fram ett sådant förslag.

Läs mer »
12 december 2018
Advokatsamfundet söker kvalificerad jurist
Advokatsamfundet söker en kvalificerad jurist med mycket goda juridiska kunskaper samt mycket god språkbehandling på svenska och engelska. Arbete som advokat, assessor eller annan erfarenhet från departement eller organisation är en merit. Anställningen innefattar bland annat att vara sekreterare i styrelsen, med ansvar för beredning av de ärenden som prövas av styrelsen. Tillträde under mars/april 2019.

Läs mer »
7 januari 2019
Advokatsamfundets valberedning tar emot förslag på kandidater till Advokatsamfundets styrelse
Valberedningen ska i enlighet sina instruktioner ge Advokatsamfundets ledamöter möjlighet att lämna förslag till valberedningen för valberedningens övervägande inför valet av styrelseledamöter och ledamöter av disciplinnämnden. Inför valet av huvudstyrelse 2019 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter från Stockholmsavdelningen, Västra avdelningen, Östra avdelningen och Mellersta avdelningen. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från dessa avdelningar. I disciplinnämnden ska inga nya ledamöter föreslås.

Förslag skickas till Valberedningen@advokatsamfundet.se senast den 21 januari 2019. Förslaget ska förutom namn även innehålla en kort beskrivning av kandidatens verksamhetsinriktning.

Advokatsamfundets valberedning »
15 januari 2019
Workshop 19 februari: Företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer
Advokatsamfundet bjuder in till en workshop på temat företagande och mänskliga rättigheter för advokatbyråer.

Vid workshopen presenteras Advokatsamfundets nyinförda etiska regler om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten samt Advokatsamfundets riktlinjer om företagande och mänskliga rättigheter i advokatverksamhet och FN-principerna som riktlinjerna bygger på. Dessutom diskuteras gemensamt de potentiella dilemman som en advokatbyrå kan ställas inför när juridiska tjänster tillhandahålls, med beaktande av regleringen.

Detaljer, program och anmälan »
10 januari 2019
Lunchföreläsning om försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar
den 23 januari i Stockholm
Advokat i framtiden bjuder tillsammans med Hildary in till en lunchföreläsning med Lisa Flower, forskare och doktor i sociologi. Hennes nya avhandling ”Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar” – som bygger på observationer vid mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuer med 18 försvarsadvokater – belyser att försvarsadvokaternas arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer.

Mer information och anmälan »
1 januari 2019
Samtalsstöd ger möjlighet
att hantera arbetsplatsproblem
I spåren av #metoo och #medvilkenrätt lanserade Advokatsamfundet den 1 januari en möjlighet för advokater och biträdande jurister att få kostnadsfria stödsamtal.

Genom Länsförsäkringar erbjuds under 2019 advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen. Liksom stödsamtalen inom samfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring besvaras samtalen av SOS International.

Läs mer »
19 december 2018
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat utgåva nr 77 av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa en aktuell redogörelse för CCBE:s stora konferens om AI och ”human rättskipning” i Lille den 30 november.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 77 även:

• CCBE:s människorättspris
• Rapport från EU:s konferens i Wien om rättssystemens effektivitet
• Europeiska advokatdagen
• Pro bono-projektet European Lawyers in Lesvos (ELIL) behöver ekonomiskt stöd
• e-Curia blir obligatoriskt från 1 december 2018 för inlagor till EU-domstolen från partsombud

CCBE-Info 77 (engelska)
 
REMISSVAR
 
15 januari 2019
10 januari 2019
12 december 2018
12 december 2018
6 december 2018
CIRKULÄR
 
7 december 2018
7 december 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
När Vänsterpartiet
får styra …
Sammantaget kan förslaget att kunna ta anspråk enskild mark utan ersättning givetvis inte läggas till grund för lagstiftning. Förslaget är i denna del uppenbart grundlagsstridigt. Men det finns skäl att notera att Vänsterpartiets vice ordförande uppenbarligen inte ser några hinder. Det är något man kan ha i åtanke inför fredagens omröstning i riksdagen.
 
KALENDARIUM
17 januari 2019
24 januari 2019
21 februari 2019
7 mars 2019
21 mars 2019
11 april 2019
 
HILDA
Månadens Hilda januari 2019:
 
KURSER
29 januari
31 januari
1–3 februari
4–5 februari
20 februari
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet