Januari 2021
                                                                   
Advokatsamfundet satsar extra på etiken
Förstärkt satsning på etikfrågor – och höjd straffavgift utreds.
Advokatsamfundet gör en förstärkt satsning på etikfrågor genom kurser och nya etiksidor i tidskriften Advokaten. Samfundet utreder också en höjning av den straffavgift som advokater som inte följer god advokatsed kan bli skyldiga att betala.
NYHETER
Advokatsamfundets uppmaning till landets domstolar och myndigheter om advokaternas arbetsmiljö
Advokatsamfundet har sänt en skrivelse till alla domstolar i Sverige samt till Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket om arbetsförhållandena för advokater hos domstolar och myndigheter under den pågående coronapandemin.

Advokatsamfundet påtalar att advokater som är rättsliga biträden ofta har arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans och att advokaternas arbetsmiljösituation i myndighetslokalerna inte beaktas på samma sätt som för andra aktörer. Samfundet hoppas att myndigheterna ska beakta advokaternas synpunkter i större utsträckning än i dag.

Läs mer »
Kontrollen av ersättningen till rättsliga biträden bristfällig
Justitiekanslern har specialgranskat 132 beslut om ersättning till rättsliga biträden, huvudsakligen försvarare, som kom in under perioden 3 september – 30 oktober 2020. Det handlar om ersättningar över 150 000 kronor, alltså de ersättningsbeslut som domstolarna är skyldiga att underrätta JK om. Granskningen visar att det finns brister i flera led av kontrollsystemen.

Läs mer »
Inget undantag från utbildningskravet 2021
Förra årets undantag från utbildningskravet får inte någon fortsättning vilket innebär att det normala kravet på att genomgå minst 18 timmars strukturerad utbildning gäller för 2021.

I december tydliggjorde Advokatsamfundets styrelse att direktsända kurser där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar inte utgör så kallad e-utbildning, utan får tillgodoräknas på samma sätt som traditionella kurser med fysisk närvaro.

Läs mer »
Offentliga försvarare behöver inte längre ge in fullmakt
Från och med den 1 januari 2021 behöver ombud som är offentliga försvarare för en misstänkt inte längre ge in fullmakt till rätten, om inte rätten anser att det behövs. Den nya bestämmelsen har införts genom ett tillägg i rättegångsbalken 21 kap. 2 § femte stycket.

Läs mer »
Domstolarna lanserar ny e-tjänst
Den 1 januari 2021 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat gör det möjligt att lämna in en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar digitalt (prop. 2019/20:189). För att möta de nya möjligheterna i den kommande lagstiftningen har Domstolsverket utvecklat en ny e-tjänst för inlämnande av handlingar.

Tjänsten nås via domstolarnas webbplats domstol.se, eller på adressen https://digitalhandling.etjanst.domstol.se/

Läs mer »
Advokatsamfundet säger ja till särskilt hedersbrott
Advokatsamfundet säger i sitt remissvar till betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) ja till förslaget om att införa ett särskilt hedersbrott.

I remissvaret pekar Advokatsamfundet på att det krävs utbildning av alla relevanta aktörer omkring hedersrelaterat våld, för att den nya lagen ska få avsedd effekt. Det är också viktigt att den som utsatts för brott tidigt får ett lämpligt målsägandebiträde förordnat.

Läs mer »
Rätt till ersättning för tidsspillan för offentligt biträde som kallades att närvara per telefon
En advokat som var offentligt biträde i ett ärende om förvar hade rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg som avsåg biträdets inställelse på förvaret, trots att polisen hade kallat henne att närvara per telefon med uppgift om att ersättning inte skulle ges för resa eller tidsspillan. Det finner Migrationsöverdomstolen i en dom.

Läs mer »
Pehrson borde invänta prövning av advokater
”Vi har en skicklig advokatkår med cirka 6 300 professionella och omdömesgilla advokater som följer det etiska regelverk de enligt lag ska följa. En fungerande rättsstat är demokratins fundament och advokater är en nödvändig del av den.”

Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en debattartikel den 23 januari i Nerikes Allehanda. Mia Edwall Insulander bemöter i artikeln en debattartikel av Liberalernas rättspolitiske talesman Johan Perhrson den 9 januari.

Läs mer »
Pandemin har påskyndat digitaliseringen
Undersökningsföretaget Regi presenterade den 14 januari sin årliga klientstudie. Vid det webbsända seminariet medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som intervjuades av ekonomijournalisten Helene Rothstein.

Hela seminariet kan ses på Youtube. Intervjun med Mia Edwall Insulander kommer omkring 1 timme 25 minuter in i filmen.

Se filmen »
Sternford Moyo är IBA:s nye ordförande
Den zimbabwiske affärsadvokaten Sternford Moyo är ny ordförande i advokatorganisationen International Bar Association (IBA). Han efterträder brasilianen Horacio Bernardes Neto.

Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
22 januari 2021
22 januari 2021
REMISSVAR
 
22 januari 2021
19 januari 2021
15 januari 2021
13 januari 2021
5 januari 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Höjning av straffavgiften?
Den senaste tidens debatt och diskussioner om advokatetiken har gjort det tydligt att en översyn av nivån på straffavgiften är nödvändig, skriver Mia Edwall Insulander i sin blogg.
 
KALENDARIUM
18 februari 2021
12 mars 2021
18 mars 2021
16 april 2021
 
HILDA
Månadens Hilda januari–februari 2021:
 
KURSER
15–16 mars 2021,
Ystads saltsjöbad
26–28 mars 2021,
Hotel Malmö Live
29 mars 2021
(direktsänd kurs)
29–30 mars 2021,
Fågelbrohus hotell, Värmdö
30 mars 2021,
Advokatsamfundets kansli, även direktsänd kurs
12 april 2021,
Advokatsamfundets kansli, även direktsänd kurs
24–25 maj 2021,
Hotell Malmö Live
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet