Januari 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Nu öppnar ansökningen till Advokatsamfundets mentorskapsprogram MOA
MOA, Mötesplats – om – advokater, riktar sig till dig som är nybliven advokat och som långsiktigt avser att fortsätta vara verksam på advokatbyrå.

Programmet ger dig redskap att utveckla ditt ledarskap samt bli handledare för yngre jurister.

De adepter som antas får möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram under ett år. Du deltar både vid utbildningstillfällen på temat ledarskap och vid gruppträffar tillsammans med andra adepter och mentorer.
 
Mentorerna, som leder gruppdiskussionerna, kommer att vara framstående advokater och jurister bl.a. från nätverken 
Hilda och Ruben. Två mentorer är knutna till varje grupp.
 
Missa inte denna unika möjlighet att utvecklas och lära dig mer om ledarskap i advokatvärlden. Tveka inte att anmäla dig!

Nyheter
Advokatsamfundets disciplinära verksamhet 2021
Advokatsamfundet fortsätter arbetet med en förstärkt satsning på advokatetiken. Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater jämfört med året innan. Även i ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt.

Sök till Advokatsamfundets understödsfonder!
De tre understödsfonderna; Sveriges advokatsamfunds Understödsfond (Understödsfonden), Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond (Minnesfonden) och Stiftelsen Emil Heijnes fond, har som ändamål att i första hand ge bidrag till ålderstigna eller sjuka advokater och avlidna advokaters efterlevande makar och barn.

För Understödsfonden lyder andrahandsändamålet att bidrag även kan lämnas till utbildning åt behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöter. Bidrag ges till postgymnasiala studier och då sökanden uttömt alla andra möjligheter till finansiering. Styrelsen vill dock förtydliga att ordet ”behövande” givits en förhållandevis generös tolkning. Vid beviljande av bidrag tas ingen hänsyn till fast egendom, sammanboendes inkomst eller till föräldrarnas ekonomi.

Bidrag har genom åren givits till barn till advokater både för studier utomlands – såväl inom juridik som inom andra discipliner – och för studier vid svenska högskolor. Årligen delar Understödsfonden ut ca 1.5 mkr. 

Här nedan ges några exempel på bidrag som fonden har lämnat:
  • Bidrag för doktorandstudier vid Harvard.
  • Bidrag för medicinstudier vid Jagiellonska universitetet.
  • Bidrag till ökade levnadskostnader i samband med studier i journalistik vid Södertörns högskola.
För Minnesfonden lyder andrahandsändamål att bidrag även kan lämnas till fortbildning av advokater och anställda hos dem, samt till utgivande av juridiska skrifter eller ­förlagsverksamhet i ämnen rörande advokatyrket. Styrelsens förhoppning är att detta ska kunna uppmuntra såväl till vidareutbildning som till utgivning av för advokater angelägna alster. Årligen delar Minnesfonden ut ca 2 mkr.                    
Här nedan ges några exempel på bidrag som fonden har lämnat:
  • Bidrag från Minnesfonden för fortbildning vid Cornell University
  • Bidrag till bildande av en stiftelse med ändamål att digitalisera svensk juridisk litteratur.
Sista dag att ansöka för samtliga fonder är 24 februari. Fullständig information finns på Advokatsamfundets hemsida.
Advokatakademien ställer om igen
Till följd av den snabba smittspridningen av omikronvarianten och skärpta restriktioner vidtar Advokatsamfundets utbildningsverksamhet följande åtgärder: 

Vi följer och utvärderar utvecklingen och eventuella ändringar av myndigheternas restriktioner.

Delkurs 1-3 (advokatkurserna) i fysisk form pausas tillsvidare och ersätts av direktsända delkurser. Alla berörda kursdeltagare informeras.

Ett flertal fortbildningskurser erbjuds i direktsänt format, eller som hybridkurser i både fysiskt och direktsänt format. Vid fysiska kurser begränsar vi gruppernas storlek för att kunna hålla tillräckliga avstånd och vidtar övriga smittskyddssäkrande åtgärder.


Advokatexamen genomförs tillsvidare i fysisk form, men med skärpta regler vad gäller bl.a. vaccination och munskydd.

Har du frågor om samfundets utbildningsverksamhet är du välkommen att kontakta 
kursinfo@advokatsamfundet.se.
Inbjudan till Utlandsdagarna 
Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Paris den 18–19 mars 2022. Anmälan senast den 31 januari 2022 (nytt datum).

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Varför behövs ett debattinlägg om hemliga tvångsmedel?
Det saknas en debatt och diskussion kring rättssäkerhetsaspekterna vid införandet av nya förslag om hemliga tvångsmedel. Det skriver Mia Edwall Insulander i sin blogg.

Kalendarium

20 januari 2022
Disciplinnämnden sammanträder

27 januari 2022
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17 februari
Disciplinnämnden sammanträder

17 mars 
Disciplinnämnden sammanträder

Hilda vintern 2021-2022:
Nyfiken på Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde

Kurser
Många av vårens kurser kommer att genomföras som livesända, eller erbjudas både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som kommer att livesändas är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET 8 mars, förmiddag: 

NYHET 9-10 mars

11 mars Malmö
 
22 mars Göteborg:

23 mars

1-3 april Malmö, Hotel Malmö (live)
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol


NYHET 20 april
Unga lagöverträdare, bevistalan och frihetsberövanden


Cirkulär
6 december 2021
Cirkulär nr 26/2021 Information angående ny vägledning för försvarare med uppdrag för frihetsberövade klienter som belagts med restriktioner
3 december 2021 
Cirkulär nr 25/2021 Nyintagna ledamöter den 3 december 2021
Remissvar
10 januari 2022
Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
20 december 2021
Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.