Juni 2017
                                                                   
Utvidgad möjlighet att utesluta advokater
Lagförslag från regeringen efter Advokatsamfundets begäran.
Den 24 maj lämnade regeringen en lagrådsremiss där regeringen föreslår att en advokat som genom att begå brott utanför advokatverksamheten visar sig uppenbart olämplig att vara advokat ska uteslutas ur samfundet.
NYHETER
12 maj 2017
Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten
Svea hovrätt har publicerat nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål.
Läs mer »
4 maj 2017
Migrationsverket stoppar alla Dublinöverföringar till Ungern
Migrationsverket har bestämt att till Ungern tills vidare stoppa alla överföringar av asylsökande. Skälet till Migrationsverkets beslut är att asylsökande har svårt att få sina skyddsskäl prövade i Ungern.
Läs mer »
31 maj 2017
Rådmän kritiseras för utformningen av domskälen
JO kritiserar två rådmän vid Eksjö tingsrätt för tvistemålsdomar som gällde vårdnad om barn.
Läs mer »
31 maj 2017
Beslut i Advokatsamfundets disciplinnämnd om byråjäv och intressekonflikt
Advokatsamfundets disciplinnämnd har fattat beslut om erinran i ärenden rörande intressekonflikt och byråjäv.
Läs mer »
18 maj 2017
Så kan Europas advokater förbättra sitt IT-skydd mot olaglig övervakning
CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en vägledning om att förbättra advokaters IT-skydd mot olaglig övervakning.
Läs mer »
9 maj 2017
Advokat i LVU-mål ersätts för arbete före förordnandet
Kammarrätten i Stockholm bifaller advokat begärd ersättning för arbete samt tidsspillan som skett innan förordnandet.
Läs mer »
30 maj 2017
Ja till förslag för att förebygga föräldrars konflikter
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet Se barnet! men framhåller i sitt remissyttrande bland annat synpunkter mot att ytterligare uppgifter läggs på socialförvaltningen.
Läs mer »
31 maj 2017
Advokater i LVU-mål beviljas full ersättning
Kammarrätten i Göteborg bifaller de två advokaternas begärda ersättning.
Läs mer »
19 maj 2017
Advokatdagarna 2017 – anmälan är öppen
Boka-tidigt-rabatt fram till 20 juni för Advokatdagarna på Grand Hôtel Stockholm den 16–17 november.
Läs mer »
1 juni 2017
Ny praxis för motivering vid avslag i Europadomstolen för mänskliga rättigheter
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgänglig på webben. CCBE-Info nr 62 berättar bland annat om ny praxis för motivering vid avslag i Europadomstolen för mänskliga rättigheter vid beslut som fattats av en enda domare.
Läs mer »
 
REMISSVAR
 
2 juni 2017
30 maj 2017
26 maj 2017
CIRKULÄR
 
12 maj 2017
12 maj 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Advokatetiken som varumärke
Att juristernas roll i det västerländska samhället ökar står alldeles klart. En orsak är den normharmonisering som utgör en viktig del av det europeiska projektet. Detta stärker den process som brukar betecknas som samhällets och det politiska livets judikalisering.
 
KALENDARIUM
15 juni 2017
15 juni 2017
15 juni 2017
24 augusti 2017
1 september 2017
 
HILDARY
MÅNADENS HILDA
 
KURSER
28 augusti 2017
29 augusti 2017
7–8 september 2017
12–13 september 2017
21–22 september 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet