Maj 2018
                                                                   
Rakelkonferensen
spred mod och inspiration
Årets konferens inom nätverket Hilda
samlade över 200 deltagare.
Den tolfte Rakelkonferensen samlade en stor skara kvinnor, som under en eftermiddag möttes och inspirerades av goda förebilder.

Talare vid Rakelkonferensen 2018 var Moderaternas förra partiledare Anna Kinberg Batra, Grant Thorntons vd Anna Johnson, biträdande säpochefen Charlotte von Essen, professor Maarit Jänterä-Jareborg och advokat Annika Elmér samt överstelöjtnant Robert Karjel.
NYHETER
13 april 2018
Ombud kan få ersättning
för att bemöta motpartens krav
HD: Krav på solidarisk betalningsskyldighet med huvudmannen gav ombuden ett eget intresse i frågan. Rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader ska tillämpas analogt.
Läs mer »
10 april 2018
Advokat får söka tillstånd
för inkassoverksamhet
Kammarrätten går emot Datainspektionen. Tillståndet är ett krav för att få tillgång till Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas.
Läs mer »
16 april 2018
200 miljoner mer till rättsliga biträden
i vårbudgeten
I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att anslaget rättsliga biträden ska ökas med 200 miljoner kronor. Utgifterna förväntas bli högre än beräknat bland annat till följd av ökad måltillströmning till domstolarna.
Läs mer »
23 april 2018
Utredaren avråder från jourdomstolar
Dygnet-runt-öppna jourdomstolar bör inte införas. De skulle innebära stora kostnader och stora praktiska svårigheter, men begränsad nytta. Det kommer regeringens utredare, f.d. lagmannen Stefan Strömberg, fram till i sin utredning Snabbare lagföring.
Läs mer »
3 maj 2018
Kurs om praktisk tillämpning av Europakonventionen i den svenska asylprocessen den 18 maj
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som ger praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen redogörs bland annat för konventionsrättsliga principer samt praxis från Europadomstolen och dess inom svensk rätt.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter avhandlas frågan om tortyr i asylärenden särskilt med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnas åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, om när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.
Fullständigt program och anmälan (senast den 11 maj) »
24 april 2018
Advokatsamfundet avstyrker förslag
om integritetsskydd i digital post
Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar över slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) samtliga förslag för att tillgodose enskildas behov av integritetsskydd vid användning av säker digital post. Det är tveksamt om detaljerade regler på ett område statt i snabb utveckling verkligen ska ges på lagnivå, anser samfundet.
Läs mer »
6 april 2018
CCBE fördömer turkiska övergrepp
mot advokater
Sedan den misslyckade statskuppen den 15 juli 2016 har över 1 500 advokater åtalats och närmare 600 advokater anhållits, enligt CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden. 103 advokater har dessutom dömts till långa fängelsestraff. CCBE uppmanar Turkiet att respektera advokatkårens oberoende och genast upphöra med trakasserier och förföljelse.
Läs mer »
3 maj 2018
Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 71
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 71:
• En europeisk konvention om advokatyrket till år 2020
• Fjärde penningtvättdirektivet reviderat
• TRADATA-projektet ska utbilda europeiska advokater om GDPR
• CCBE-konferens om artificiell intelligens 30 november 2018 i Lille
CCBE-Info nr 71 (engelska) »
 
REMISSVAR
 
2 maj 2018
23 april 2018
20 april 2018
19 april 2018
16 april 2018
9 april 2018
CIRKULÄR
 
17 april 2018
13 april 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”
Advokater tjänar inte pengar på ensamkommande. Verkligheten är den att de får dåligt och sent betalt för sitt arbete. Att Timbros skribenter inte förefaller gilla grundläggande rättsstatliga principer är ett annat bekymmer.
 
KALENDARIUM
18 maj 2018
24 maj 2018
14 juni 2018
14 juni 2018
14 juni 2018
 
HILDARY
Månadens Hilda maj 2018:
 
KURSER
16–17 maj 2018
18 maj 2018
23 maj 2018
28 maj 2018
31 maj 2018
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet