Maj 2020
                                                                   
Hur påverkar coronaviruset advokatbyråerna?
Enkät till byråföreträdare
Enkät till byråföreträdare.
Under nästa vecka sänder Advokatsamfundet en enkät till företrädare för advokatbyråerna för att få en bild av hur coronaviruset påverkar advokaterna. Advokatsamfundet vill få en uppfattning om läget och undersöka hur samfundet kan bidra med ytterligare stöd.

Advokatsamfundet önskar svar från så många byråer som möjligt för att få en omfångsrik bild av läget. Det är också viktigt att enkäten besvaras inom kort. Samfundet är angeläget om att ta del av svaren och kommunicera resultatet så snart som möjligt.
NYHETER
Fullmäktigemötet hålls i digital form
Advokatsamfundets ledning har beslutat att fullmäktigemötet den 11 juni 2020 inte ska genomföras som fysiskt möte. I stället deltar fullmäktigeledamöterna via ett videokonferenssystem.

Övriga advokater kan följa mötet via videolänk. Den som avser att närvara digitalt kan anmäla sig senast den 29 maj till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.
Migrationsverket förtydligar kraven på asylbiträdenas kompetens
Migrationsverkets rättschef har förtydligat kompetenskraven på offentliga biträden i migrationsärenden genom ett nytt rättsligt ställningstagande. Migrationsverket kommer att ta bort personer ur verkets förteckning över offentliga biträden, om de inte kan visa att de har tillräckliga kvalifikationer. Efter synpunkter från Advokatsamfundet har Migrationsverket också klargjort i ställningstagandet att advokater och biträdande jurister ska presumeras uppfylla lämplighetskraven.
Läs mer »
Prövningstillstånd om tillämpning av brottmålstaxan
Högsta domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd i ett mål där en offentlig försvarare fick sin ersättning nedsatt. Försvararen hade avvikit från brottmålstaxan, men hovrätten fann att varken arbetsredogörelsen eller målets omfattning och karaktär motiverade ersättning för arbete som överskred gränsen enligt Domstolsverkets föreskrifter. Nu ska HD pröva frågan.
Läs mer »
Advokatsamfundet avstyrker förslag om informationsutbyte inom Skatteverket
Det finns avsevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande över regeringens utkast till proposition om ett effektivare informationsutbyte mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Enligt samfundet bygger förslaget på idén att det fiskala intresset anses väga tyngre än enskildas rättssäkerhetsintresse.
Läs mer »
IBAHRI lanserar Covid-19 Human Rights Monitor – löpande bevakning av MR-utvecklingen under epidemin
Den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI har nu inlett en särskild satsning för att följa och redovisa utvecklingen för de mänskliga rättigheterna under pandemin: Covid-19 Human Rights Monitor. En ny upplaga presenteras varje torsdag på IBAHRI:s webbplats.
Läs mer »
Vidareutbildningskravet för advokater
tas bort tillfälligt under 2020
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att efterge kravet på 18 timmars professionell vidareutbildning för yrkesverksamma advokater för år 2020. Syftet är att underlätta för advokater att ta sig igenom den exceptionella situation som coronaviruspandemin har skapat.
Läs mer »
Rättsmedicinalverket kan inte göra rättspsykiatriska undersökningar
Rättsmedicinalverket (RMV) har meddelat tingsrätter och hovrätter att det för närvarande inte går att verkställa § 7-undersökningar eller rättspsykiatriska undersökningar när det gäller personer på fri fot. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Läs mer »
Ansök till tävlingen Young Lawyers Contest
Europeiska rättsakademin tar emot ansökningar till tävlingen Young Lawyers Contest – en tävling i Europarätt för biträdande jurister eller nyblivna advokater från EU:s medlemsstater. Sista ansökningsdag är den 1 juli 2020.
Läs mer »
CCBE publicerar vägledning till EU-rätten
för försvarare
Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, har tagit fram en vägledning för försvarare inom EU. Guiden presenterar lagstiftning, praxis och de rättsliga verktyg som finns. I dokumentet finns bland annat information om processuella skyddsmekanismer, den europeiska arresteringsordern och bevisfrågor.
Läs mer »
Advokatsamfundet skriver till försäkringsbolagen om förskottshantering
Advokatsamfundet har sänt en skrivelse till alla försäkringsbolag som är anslutna till Ombudskostnadsnämnden. Där tar samfundet upp frågan om försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning. Samfundet framhåller att förskottsbetalning i rättsskyddsärenden är en förutsättning för att enskildas rätt tillvaratas.
Läs mer »
Advokatsamfundet kritiskt till ökad regeringsmakt för smittskyddsåtgärder
Regeringen föreslog i ett utkast till lagrådsremiss lördagen den 4 april att den skulle rätt få att meddela föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Remisstiden var endast 24 timmar. Advokatsamfundet fick inte utkastet på remiss, men yttrade sig ändå och lämnade flera kritiska synpunkter på förslaget.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
7 maj 2020
7 maj 2020
REMISSVAR
 
19 maj 2020
12 maj 2020
12 maj 2020
11 maj 2020
7 maj 2020
6 maj 2020
5 maj 2020
28 april 2020
17 april 2020
16 april 2020
5 april 2020
30 mars 2020
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Angelägna frågor
Advokatyrket är inte vilket yrke som helst. Vi advokater har en särskild roll i vår rättsstat. Vi fyller en fundamental och nödvändig funktion för att enskildas rättssäkerhet och grundläggande rättigheter ska kunna värnas och upprätthållas. Därför har vi också en skyldighet att agera rättrådigt och yrkesskickligt. För att underlätta för advokaterna att kunna göra detta är det Advokatsamfundets uppgift (bland andra) att hjälpa till med att tillvarata advokaternas yrkesintressen.
 
KALENDARIUM
28 maj 2020
11 juni 2020
11 juni 2020
11 juni 2020
20 augusti 2020
27 augusti 2020
 
HILDA
Månadens Hilda maj 2020:
 
KURSER
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet