Maj 2021
                                                                   
Film om varför man
ska välja en advokat
En film som nu sprids i sociala medier kan väcka intresse och kanske öka kunskapen om vad advokattiteln står för.
Vad skiljer en advokat från andra jurister, egentligen? Det är nog en fråga som många familjerättsadvokater har stött på. Det råder dessutom hård konkurrens just inom familjerätten, och många advokater har efterlyst hjälp från Advokatsamfundet med att marknadsföra varumärket advokat och de speciella regler som omger advokatyrket.

Advokatsamfundet har tagit fram en kort film om advokaten och vad advokaten kan bistå med, för användning i sociala medier. Filmen följs av en informationstext riktad till privatpersoner som kan ha frågor kring till exempel vårdnad av barn, arv eller fastighetsköp.

Filmen och det tillhörande budskapet lanseras i dag den 7 maj i olika sociala medier. Filmen har distribuerats till familjerättsadvokater för nedladdning och delning. Det är fritt för alla advokater att dela och sprida filmen i de kanaler de använder. Filmen kan också ses på Advokatsamfundets Youtubekanal och på Advokatsamfundets konton i sociala medier.
NYHETER
Föreläsningar för sommarpraktikanter
Som meddelats tidigare erbjuder Advokatsamfundet i år föreläsningar för alla sommarpraktikanter på advokatbyråer. Föreläsningarna kommer att hållas digitalt vid två alternativa tillfällen. Det ena tillfället är tisdag den 22 juni 2021 kl. 9–12. Det andra tillfället är onsdag den 23 juni 2021 kl. 9–12.

Vid föreläsningarna kommer sommarpraktikanterna att få information om advokatens roll och grundläggande principer (1 tim 15 min inkl. korta pauser) samt efter en lite längre paus att få lyssna till ett samtal mellan generalsekreteraren och gäster om advokatyrket som framtidsjobb (1 tim 15 min inkl. korta pauser).

Samtliga advokatbyråer som är intresserade kan erbjuda sina sommarpraktikanter möjlighet att delta i Advokatsamfundets föreläsningar vid något av tillfällena genom anmälan via länken nedan senast den 4 juni 2021.

Information för byråerna om anmälan till föreläsningarna
Enkät om välbefinnande planeras
Under det år som har gått har arbetslivet behövt anpassas på ett helt nytt sätt med hänsyn till rådande restriktioner och risk för smittspridning. Advokatsamfundet kommer att genomföra en undersökning av välbefinnande och prestation hos advokater och biträdande jurister under pandemin, i samarbete med arbetspsykologen Jens Näsström.

Enkäten kommer under maj månad att skickas till samtliga advokater och biträdande jurister, och det är mycket värdefullt om så många som möjligt deltar i undersökningen. Efter att studien har avslutats kommer återkoppling att ske i form av webbinarier och en rapport.
Förtydliganden med anledning av
nya regler om fullmakter
Från 1 januari i år behöver offentliga försvarare normalt inte lämna in skriftlig fullmakt till domstolen. Advokatsamfundet har fått signaler om att fullmaktsfrågan leder till inställda förhandlingar i hovrätterna.

Det är alltid viktigt för ombud att ha en fullmakt som bevis på vilken behörighet klienten har gett ombudet. Men i vissa fall är advo­katen skyldig att överklaga en dom som går emot klienten, trots att advokaten inte kan nå klienten för in­struktioner om överklagande.

Läs mer och få tips för att undvika inställda förhandlingar »
Beslut i uppmärksammat ärende – kärleksbreven
Disciplinnämnden fattade den 30 april beslut i ett uppmärksammat ärende. Nämnden fann i sitt beslut att advokaten, när klienten var häktad med restriktioner, hade överlämnat brev till och från klienten. Vidare fann nämnden att advokaten hade förmedlat information från klienten om musik som klienten önskade få sig tillsänd i form av en cd-skiva.

Innehållet i vad som förmedlades har enligt nämndens mening inte varit av sådan karaktär att advokaten har kunnat överblicka innehållet, betydelsen eller konsekvenserna av det.

Disciplinnämnden fann omständigheterna synnerligen försvårande och uteslöt advokaten ur Advokatsamfundet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att påföljden skulle bli varning med högsta straffavgift.

Läs mer »
Advokatsamfundet har medverkat i att ta fram ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism – där Advokatsamfundet ingår – har tagit fram en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021.

Den senaste nationella riskbedömningen visar hur bolag och verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, hur stor risken för detta är och hur stora konsekvenserna för samhället blir om detta sker. Den innehåller dessutom en omfattande sektorskatalog.

Läs mer »
Europarådet erbjuder kostnadsfri utbildning
i asylrätt och mänskliga rättigheter
Europarådets program för utbildning i mänskliga rättigheter för jurister (HELP) erbjuder kostnadsfri utbildning i asylrätt och mänskliga rättigheter för bland andra advokater.

Utbildningen ges interaktivt via Internet och pågår under en sjuveckorsperiod. Den omfattar bland annat nyckelbegrepp på området, det internationella och europeiska regelverket om asylrätt samt den omfattande praxis som har skapats av Europadomstolen och EU-domstolen.

Sista anmälningsdatum är den 23 maj.

Läs mer »
Förslag om tidiga förhör förskjuter balansen mellan åklagare och misstänkt
Lagrådet framhåller i sitt yttrande över lagrådsremissen Utökade möjligheter att använda tidiga förhör – liksom Advokatsamfundet har gjort i tidigare remissvar – att förslagen om ökade möjligheten att åberopa tidiga förhör som bevis innebär att balansen mellan åklagaren och den misstänkte förskjuts.

Advokatsamfundet anförde i sitt remissyttrande om utredningen 2018 att förslaget ger uttryck för en syn på rättsskipningen inom straffprocessrätten som ignorerar grundläggande förutsättningar för den misstänktes möjligheter att försvara sig.

Läs mer »
Bevissäkring av handlingar i molnet
saknar lagstöd
Skatteverket kan inte få bevissäkring av handlingar som lagras i en molntjänst, eftersom lagstöd saknas i skatteförfarandelagen. Det har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till i ett beslut.

Läs mer »
Sommarkurser med Europeiska rättsakademin
Europeiska rättsakademin bjuder in till en mängd introduktionskurser om olika områden inom den europeiska rätten i juni, juli och september 2021. Kurserna äger rum via Internet eller i Trier i Tyskland och innehåller föreläsningar av europeiska ämnesexperter.

Läs mer »
Summer School Online: ”The EU Area of Criminal Justice”
ECLAN – European Criminal Law Academic Network bjuder in till en sommarkurs via Internet med rubriken ”The EU Area of Criminal Justice” den 28 juni – 2 juli 2021. Kursen ger deltagarna omfattande kunskaper om straffrätten i EU genom teoretisk och praktisk undervisning från forskare, nationella experter och EU-tjänstemän som arbetar med frågorna dagligen.

Sista anmälningsdag: 14 juni.

Läs mer »
CCBE-Info mars–april 2021
Den senaste utgåvan av nyhetsbrevet CCBE-Info från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), nr 91 för mars–april 2021, finns tillgänglig på webben.

Läs CCBE-Info (engelska) »
 
CIRKULÄR
 
16 april 2021
16 april 2021
REMISSVAR
 
3 maj 2021
29 april 2021
19 april 2021
9 april 2021
31 mars 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
#Väljenadvokat
”Du kan inte alltid välja bort juridiken men du kan välja en advokat – du har ett val!” förmedlar den film som vi idag har publicerat och som riktar sig till alla de som behöver juridisk rådgivning. Filmen är framtagen, främst för alla familjerättsadvokater, i syfte att sprida kunskap om skillnaderna mellan advokat och jurist.

Det finns en anledning till att vi har tagit fram filmen nämligen att inte alla som söker juridisk rådgivning vet skillnaden mellan en advokatbyrå och en juristbyrå. Som klient har man ett val och det är viktigt att ha kunskap om skillnaderna innan man bestämmer sig för hos vem man ska söka rådgivning.
 
KALENDARIUM
20 maj 2021
21 maj 2021
10 juni 2021
10 juni 2021
10 juni 2021
 
HILDA
Månadens Hilda april–maj 2021:
 
KURSER
17 maj
24 maj
31 maj
1 juni
Start 6–7 september
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet