Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund maj 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
Strategier på agendan på styrelsens internat
Den 21–22 april möttes Advokatsamfundets styrelse på internat i Bro för att diskutera strategier för framtiden för samfundets del.

– Att hela styrelsen träffas och diskuterar framtidsfrågor för advokatkåren är mycket angeläget. Vikten av rättssäkerhet och mänskliga rättigheter kan inte nog understrykas, sa Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

På agendan stod Advokatsamfundets humanitära arbete med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Dels togs Advokathjälpen upp – ett initiativ som syftar till att ge flyktingar från Ukraina juridisk hjälp utan kostnad, samt de medel som skickats till hjälporganisationer. Dels diskuterades vilket arbete Advokatsamfundet bör bedriva på sikt, bland annat med inriktning på humanitär hjälp och arbetet för att värna rättsstatliga principer.

Advokatsamfundet har sedan tidigare tagit fram ett rättsstatsprogram som adresserar principiella inställningar i frågor som samfundet bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat. Programmet följdes upp under styrelseinternatet och frågor kring hur väl det nått ut till ledamöterna ställdes och vad mer som kan göras kring kommunikationen, liksom hur det rättsstatliga programmet bäst implementeras i advokaternas dagliga arbete.

Fler punkter på dagordningen var exempelvis hur samfundet bör engagera sig i miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor så att de blir relevanta för advokaterna.

Uppe för diskussion var också hur Advokatsamfundet bättre kan tydliggöra och slå vakt om advokatrollen och de advokatetiska kärnvärdena.

– Det är angeläget att Advokatsamfundets styrelse och kansliet kan träffas och diskutera aktuella och strategiska frågeställningar utifrån ett advokatperspektiv, sa Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.
Nyheter
Politiker dömer i rättegångsspel 
i Almedalen

Ett rättegångsspel och efterföljande paneldebatt ska visa var de kriminalpolitiska skiljelinjerna finns mellan riksdagspartierna när Advokatsamfundet för första gången medverkar vid Almedalsveckan i Visby.


Rättegångsspelet ska ge en fördjupad inblick i hur en brottmålsrättegång går till men också väcka debatt kring aktuell rättspolitik och synliggöra hur partiernas syn på brott och straff skiljer sig åt.

Det fiktiva åtalet är inspirerat av verkliga händelser och ringar in problematiken med skjutningar och våld i samhället idag. I rättegångsspelet medverkar advokaterna Johan Eriksson och Ulrika Borg tillsammans med bland andra domaren Mikael Swahn och åklagaren Helene Gestrin. Domstolen består av en juristdomare samt riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner som agerar nämnd. Efter rättegångsspelet övergår arrangemanget i en debatt med utgångspunkt i domen.

Rättegångsspelet äger rum den 4 juli klockan 10.00 på Gotlands museum. Medier och allmänhet inbjuds att följa rättegångsspelet och debatten på plats. Evenemanget livesänds också på Advokatsamfundets webbplats.
Advokatsamfundspodden: Hur rapporterar medier om advokater?

Avsnitt 12 av Advokatsamfundspodden diskuterar hur medier rapporterar om advokater – är granskningen för kritisk eller rimlig? Har medier börjat granska advokater tuffare än tidigare? När finns det skäl nog för namnpubliceringar i medier? Och varför utövas tillsyn över advokater av den egna kåren?

Medverkande: Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson och Peter Danowsky, medieombudsmannen Caspar Opitz samt Lasse Wierup, journalist på Dagens Industri. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Flyktingbarn från Ukraina – vägledning om rättsliga frågor

På EU:s e-juridikportal har publicerats en vägledning om flyktingbarn från Ukraina och gränsöverskridande rättsliga frågor med anknytning till deras situation. Vägledningen finns på svenska och andra språk på e-juridikportalen som text och i PDF-format.

I vägledningen framhålls vikten av att använda de europeiska och internationella rättsliga instrument som säkerställer skydd av barn för att se till att flyktingbarn som har fördrivits från Ukraina till EU skyddas mot risken för våld, utnyttjande, olaglig adoption, bortförande, försäljning eller barnhandel. 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade 60 ärenden i sak under 2021

Under 2021 prövade konsumenttvistnämnden 60 ärenden i sak. Alla de ärendena handlade om nedsättning av arvode. I 14 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis. Det motsvarar drygt 23 procent av avgörandena. I 46 fall avslogs begäran om nedsättning. Nämnden avvisade eller avskrev 29 ärenden. Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 89 ärenden under 2021.

Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2021 innehåller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Föreläsningar för sommarpraktikanter juni 2022

Advokatsamfundet erbjuder föreläsningar för sommarpraktikanter på advokatbyråer i juni 2022, där praktikanterna digitalt erbjuds möjlighet att få en närmare inblick i advokatyrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter.

Vid föreläsningarna behandlas advokatens roll och advokatyrkets kärnvärden samt internationella och rättsstatliga frågor. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander med gäster håller ett inspirationspass om hur det är att arbeta som advokat.

Byråerna kan välja mellan en föreläsning den 20 juni eller den 21 juni kl. 9–12. Varje byrå samordnar anmälningarna för sina praktikanter. Anmälan senast den 4 juni. Måndagen den 20 juni på kvällstid anordnas också en sommarcocktail på Advokatsamfundet för sommarnotarierna.

Presentationsvideo från CCBE om advokaternas roll i rättsstaten

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har tagit fram en presentationsvideo om CCBE och om varför advokater fyller en central roll i den europeiska rättsstaten. Videofilmen kan ses via CCBE:s kanal på Youtube och på andra sociala medier.
Information om penningtvätt och terroristfinansiering – omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 1 för 2022 från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns nu tillgänglig i PDF-format på webben.
Webbseminarium 20 maj: Ukraine and the International Criminal Court – the role of lawyers

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och European Lawyers Foundation bjuder in till webbseminariet ”Ukraine and the International Criminal Court – the role of lawyers” den 20 maj kl. 9–11.

Seminariet ger en introduktion till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Romstadgan samt betraktar advokaters roll när de företräder brottsoffer inför ICC.

Arrangemanget är kostnadsfritt, men anmälan senast den 19 maj är obligatorisk.
Internationell konferens för unga advokater i Göteborg 18–21 maj

International Association of Young Lawyers (AIJA) bjuder in till sin halvårskonferens i Göteborg den 18–21 maj med temat ”The Future of Mobility – Navigating a revolution”. Sveriges advokatsamfund är med och finansierar konferensen.

Konferensen ”The Future of Mobility – Navigating a revolution” består av tre akademiska spår som belyser det breda spektrumet av juridiska utmaningar kopplade till mobilitet: IP/TMT, Corporate och M&A samt Transport.

Utöver de tre spåren finns passet ”Migration – Moral Obligation of Society” och en föreläsning om fördomar kopplade till föräldraskap. Vid sidan av det akademiska programmet planerar AIJA också ett socialt program.

Stipendier till Europeiska rättsakademins sommarkurser

Europeiska rättsakademin (ERA) utlyser stipendier för deltagare i ERA:s sommarkurser juni–september 2022. ERA erbjuder ett brett utbud av sommarkurser inom olika områden av den europeiska rätten. De fysiska kurserna äger rum i Trier i Tyskland och innehåller liksom e-kurserna föreläsningar av ämnesexperter samt dessutom intressanta sociala och kulturella program.

Ansökningsdatum för ERA:s sommarkurser 2022
• E-kurser i juni och juli: 3 juni
• Fysiska kurser i september: 1 juli


IBA:s årskonferens i Miami 30 oktober – 4 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) håller sin årskonferens 2022 i Miami den 30 oktober – 4 november.

Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen samt en rad sociala aktiviteter. Anmälan senast den 22 juli ger lägre konferensavgift.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

När nya lagregler drabbar barn negativt

Barn som har blivit utsatta för brott av en närstående är mycket sårbara. Inte bara har barnet drabbats av en handling som är olaglig och som kan vara mycket kränkande, utan det har också skett av en person som barnet står i beroendeförhållande till på något sätt. Lagen om särskild företrädare för barn syftar till att bättre skydda barns rättigheter vid misstanke om att en närstående begått brott mot barnet. Efter lagändringar 2021 råder emellertid stora praktiska svårigheter och tillämpningsproblem. Problemen är så stora att advokater inte längre alltid kan utföra uppdragen som särskilda företrädare på ett tillfredsställande sätt, skriver Mia Edwall Insulander i sin blogg.

Kalendarium

12 maj
Disciplinnämnden sammanträder

19 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder 

2 juni
 
Disciplinnämnden sammanträder

2 juni 
Advokatsamf
undets styrelse sammanträder

2 juni
Fullmäktigemöte


23 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträderMånadens Hilda maj 2022:
Maria-Pia Hope, managing partner, Advokatfirman Vinge
Kurser

Många av vårens kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

NYHET Start 5–6 september
Advokatakademiens ledarskapsprogram

5 maj
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen
(även direktsänd kurs)

6–8 maj Krusenbergs herrgård

Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen

20 maj

Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation

23–24 maj Hotell Mossbylund, Skivarp/Ystad
Målsägandebiträde och särskild företrädare

NYHET 31 maj
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskild företrädare och försvarare

2–3 juni Hotell Mossbylund, Skivarp/Ystad
Ekobrottsprocessen – fördjupning

NYHET 7 juni
Makars och sambors avtalsfrihet

Cirkulär
21 apr 2022
Cirkulär nr 10/2022 Nyintagna ledamöter den 21 april 2022
21 apr 2022
Cirkulär nr 9/2022 Nya inträdesansökningar den 24 mars – 20 april 2022
Remissvar
2 maj 2022
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
27 april 2022
Ny förverkandelagstiftning
4 april 2022
Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.