Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, mars 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Proposition om kameraövervakningslag
Kameraövervakning
Regeringen överlämnade den 19 mars en proposition till riksdagen om ny kameraövervakningslag.
Regeringens förslag om ny kameraövervakningslag syftar till att balansera intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda den personliga integriteten.
Utgångspunkten är även fortsättningsvis att det ska krävas tillstånd på de platser där allmänheten har tillträde som gator och torg. Tillstånd ska ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset.
Läs mer
NYHETER
22 mars 2013
HD ger advokat extra timmar
Högsta domstolen har beslutat att ge en advokat som är förordnad som rättshjälpsbiträde ytterligare 30 timmar retroaktivt.
Hovrätten beslutade att rättshjälpen skulle upphöra, men Högsta domstolen anser att det finns skäl för att rättshjälpen ska få fortsätta för en man som låg i skadeståndstvist med Trafikverket. Därför beviljar HD ytterligare rättshjälp med högst 30 timmar retroaktivt.
Läs mer
20 mars 2013
HD prövar dubbel bestraffning
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om dubbel bestraffning.
Efter en dom från EU-domstolen meddelade Högsta domstolen den 20 mars prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg även får dömas för skattebrott.
Läs mer
CIRKULÄR
Cirkulär 9 2013 Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet.pdf
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
22 mars 2013
Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m_m_
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
26 mars 2013
Om unga lagöverträdares rätt till försvarare och rättspolitiska felsteg
Läs blogginlägget!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
April
09 april
Utbildningsnämnden sammanträder

16 april
Styrelsemöte i Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

17 april
Generalsekreteraren medverkar i möte Domarnämnden
Fler kalenderhändelser
DISCIPLIN-
NÄMNDEN
Advokat som företrädde två dödsbodelägare i tvist mot de andra två dödsbodelägarna borde inte ha ansökt om att själv bli förordnad som boutredningsman. Uttalande.pdf
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
22 mars
Försvarsadvokaten Thomas Olsson gästade Advokat i framtiden och pratade om hur försvararollen förändrats.
Läs mer!
HILDARY
Bejublad Rakelkonferens
Mer än 300 kvinnliga jurister samlades.
Läs mer
KURSER
Företagsekonomi för jurister
21-22 maj, Stockholm


Advokatsekreteraren – professionell och personlig utveckling
22-24 maj, Krusenberg herrgård


Skadeståndsrätt och försäkring – centrala frågor ur ett advokatperspektiv
3 juni, Stockholm


Företagsvärdering för jurister
4-5 juni, Stockholm
Alla kurser