Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, mars 2016 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Nya riktlinjer för domstolslistorna
Hans Corell talade på Advokatdagarna 2015.
Stockholmstingsrätterna har utarbetat gemensamma riktlinjer för hur förordnandelistorna ska användas.
Tingsrätterna i Stockholmsområdet – Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertöms tingsrätter – har tagit fram regionsgemensamma riktlinjer för hur de ska använda de listor för domstolsförordnanden, som Advokatsamfundet tidigare har utarbetat efter önskemål från domstolarna.

Riktlinjerna tillämpas successivt från och med den 1 mars 2016. De innebär bland annat följande.

• Hänvisning till annan jurist på byrån godtas inte.
• Om en advokat eller jurist inte kan nås på telefon eller inte svarar på e-post inom två timmar, räknas det som ett uppdrag, och förfrågan går vidare.
• Förordnande efter önskemål från tilltalad eller målsägande räknas inte som uppdrag enligt förordnandelistan.
• Till målsägandebiträde i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utses i första hand advokater med särskild erfarenhet.
• I mål om allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet och i mål med unga bör en advokat med särskild erfarenhet inom området förordnas som offentlig försvarare.
• Listorna innebär inget förbud mot att förordna en lämplig person som inte finns med på listan. Tingsrättens huvudsakliga ansvar är att se till de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp. Det intresset är överordnat juristernas intresse av att få förordnanden.

Varje tingsrätt har kompletterat riktlinjerna med anvisningar som innebär att bara advokater och jurister med verksamhet nära domstolsorten förordnas.
Läs tingsrätternas regionala riktlinjer
NYHETER
23 mars 2016
Advokatsamfundet och FAR JO-anmäler Skatteverket
”Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt.”
Advokatsamfundet och FAR har anmält Skatteverket till Justitieombudsmannen.

Anmälan gäller dels Skatteverkets publicering av vissa advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg” på Skatteverkets webbplats, dels de uttalanden som Skatteverket har gjort i en skrivelse med anledning av Advokatsamfundets och FAR:s begäran om att ta bort publiceringen.

Advokatsamfundets och FAR:s uppfattning är att Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt.
Läs mer
9 mars 2016
Årsavgiften till Advokatsamfundet är inte avdragsgill
Regeringen svarar Advokatsamfundet efter tre år.
Sveriges advokatsamfund begärde i en skrivelse till finansdepartementet den 13 mars 2013 en lagändring som innebär att advokaters årsavgift till Advokatsamfundet ska vara avdragsgill vid inkomstbeskattningen, eftersom den är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen som advokat.

I ett beslut nästan tre år senare, den 18 februari 2016, skriver nu regeringen att det inte finns skäl att föreslå riksdagen en sådan ändring i inkomstskattelagen som Advokatsamfundet har föreslagit.
Läs mer
23 mars 2016
Unga misstänkta får förstärkt rätt till försvarare
Nya riktlinjer från Riksåklagaren.
Riksåklagaren har utfärdat nya riktlinjer om unga misstänktas rätt till försvarare. De nya riktlinjerna är resultatet av ett samarbete mellan Riksåklagaren och Advokatsamfundet.
De tillämpas från och med den 4 april 2016.

Enligt riktlinjerna ska en offentlig försvarare som huvudregel biträda den unge misstänkte i alla utredningar, oavsett inställningen till försvararfrågan. Försvarare ska i nästan alla fall vara närvarande vid förhör i sak med den unge.
Läs mer
23 mars 2016
Höjda ersättningar vid en- och flerdygnsförrättningar för ombud och tolkar
Nytt lokalt reseavtal för domstolarna.
Ett nytt lokalt reseavtal för domstolarna gäller från och med den 20 mars 2016. I det nya avtalet har ersättningen för en- och flerdygnsförrättningar höjts. Höjningen påverkar den ersättning som kan betalas ut till bland andra offentliga försvarare och tolkar. Det gäller bland annat föreskrifterna om brottmålstaxa till offentliga försvarare och målsägandebiträden och föreskrifterna om tolktaxa.
Läs mer
23 mars 2016
Advokatrapporten undantogs från skatterevision
Trots att den kan ha lämnats till tredje man.
Förvaltningsrätten beslöt att en rapport om juridisk företagsundersökning som en advokatbyrå hade upprättat skulle undantas från skatterevision i ett läkemedelsbolag. Domstolen fann att uppgifterna i rapporten måste anses ha anförtrotts en advokat eller advokatens biträde i yrkesutövningen.

Förvaltningsrätten anser att omständigheten att rapporten kan ha överlämnats till Nasdaq OMX inte medför att sekretessen har brutits, som Skatteverket hade anfört. Skatteverket har överklagat förvaltningsrättens dom.
Läs mer
2 mars 2016
Nytt nyhetsbrev från CCBE
Det senaste nyhetsbrevet från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE-Info nr 49, har publicerats.
Ur innehållet: Viktigt att advokater informerar flyktingar om deras rättigheter. Konferens i Paris om innovation och framtiden för advokatyrket. CCBE:s människorättspris 2015. Nytt europeiskt rättsforum lanserat. CCBE:s årsredovisning för 2015.
CCBE-Info nr 49 (engelska)
CIRKULÄR
14 mars 2016
Cirkulär nr 7/2016 Årsredovisningar 2015
11 mars 2016
Cirkulär nr 6/2016 Nyintagna ledamöter den 11 mars 2016
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
7 mars 2016
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig
18 februari 2016
Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning
Fler remissvar
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
23 mars 2016
Om rättsstatlig besinning i trängda lägen
Risken är stor att terrorn lyckas i sitt uppsåt att inskränka demokratin. Risken är dock ännu större att de principer om legalitet och objektivitet som ligger till grund för statens maktutövning åsidosätts. Statens skyldighet att respektera allas lika värde, frihet och värdighet har redan satts på prov.
Läs blogginlägget
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Mars–maj 2016
15 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

21 april
Disciplinnämnden sammanträder

21 april
Rakelkonferens i Stockholm

13 maj
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

Fler kalenderhändelser
ADVOKAT I FRAMTIDEN
Länk till Adokat i framtidens sidor
Inspirerande ledarskap. Lunchföreläsning med med Percy Barnevik
Den 12 april i Stockholm
Läs mer och anmäl dig
HILDARY
Rakelkonferens den 21 april 2016
Plats: Grand Hôtel i Stockholm
Läs mer och anmäl dig
KURSER
13–14 april
Ersättning vid personskada

19 april
Tvistemålsprocessen 2

28 april
Projektledning och förändringsarbete på advokatbyrå

10 maj
Due diligence vid företagsöverlåtelser – metod och praktik

13 maj
Påföljdssystemet i praktiken
Fler kurser