Mars 2017
                                                                   
Samfundet kritiserar Migrationsverkets rutiner för åldersbedömningar
Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är ”ren utpressning”.
Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar i ett brev till tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik.
NYHETER
21 februari 2017
Advokatsamfundet riktar allvarlig kritik mot förslaget om vinstbegränsningar
Advokatsamfundets menar i remissyttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot regeringsformen, Europakonventionen och
de fria rörligheterna i EU-rätten.
Läs mer »
21 mars 2017
HD beviljar advokat prövningstillstånd om helgersättning för förhör
Gävleadvokaten anför att tidsspillan avsåg restid i samband med förhör som ägde rum under helgen; därför borde ersättningen bestämmas i enlighet med helgtaxan.
Läs mer »
7 mars 2017
Verksamhetsberättelsen för 2016 på webben
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2016 finns nu tillgänglig på samfundets webbplats.
Läs mer »
20 mars 2017
Advokatbyrå får prövningstillstånd om det förelegat en reklamationsskyldighet
Svea hovrätt ålade en advokatbyrå att betala skadestånd för vårdslös rådgivning som ombud för en bostadsrättsförening i en entreprenadtvist. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i fallet.
Läs mer »
14 mars 2017
Konsumenttvistnämnden redovisar sin praxis
Ett urval av Konsumenttvistnämndens avgöranden från första verksamhetsåret.
Läs mer »
9 februari 2017
Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer bemöter DI-artikel om 3:12-förslaget
”I en artikel den 9 mars i Dagens Industri med rubriken ’Advokater och revisorer vinnare på förslaget’ presenteras ett antal oriktiga påståenden, som förtjänar bemötande”, skriver generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer, partner på Advokatfirman Vinge.
Läs mer »
1 mars 2016
Sekretess ger ombud rätt till ersättning för administrativa åtgärder
Kammarrätten i Göteborg ger Uddevallaadvokaten rätt till den yrkade ersättningen eftersom de handlingar som mottagits var sekretessbelagda.
Läs mer »
2 mars 2017
Varför lämnar kvinnliga advokater byråerna?
Den internationella advokatorganisationen IBA genomför nu en internationell studie om orsakerna till att så många kvinnor lämnar advokatyrket. Delta gärna.
Läs mer »
22 februari 2017
Advokat i Norrbotten beviljas ersättning för rutinmässiga åtgärder
Migrationsöverdomstolen beaktade Advokatsamfundets yttrande och konstaterar att vissa rutinmässiga åtgärder måste som regel anses nödvändiga för att tillvarata klientens rätt.
Läs mer »
3 mars 2017
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-info
Ny utgåva av nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben. CCBE-Info nr 59 berättar bland annat om föreslagna ändringar av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.
Läs mer »
 
CIRKULÄR
 
14 mars 2017
10 mars 2017
REMISSVAR
 
7 mars 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Tidskriften Fokus fel på det igen
I förra veckan hade tidningen Fokus en raljant artikel om Högsta domstolen och justitierådens bisysslor. Artikeln innehöll en rad sakfel. Detta föranledde mig att skriva ett blogginlägg under rubriken ”Om Fokus faktaresistenta granskning av Högsta domstolen”. I senaste numret har tidningen återkommit i frågan. Åter bekräftar man frånvaron av elementär kunskap om grundläggande sakförhållanden.
 
KALENDARIUM
23 mars 2017
7 april 2017
27 april 2017
12 maj 2017
18 maj 2017
 
HILDARY
LUNCHSEMINARIUM
 
KURSER
20 april 2017
21 april 2017
26 april 2017
3 maj 2017
11 maj 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet