Mars 2018
                                                                   
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2017
Nu finns verksamhetsberättelsen för 2017 tillgänglig på webben.
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2017 kan nu läsas och laddas ned som PDF-dokument på samfundets webbplats.

Verksamhetsberättelsen har tidigare skickats ut i tryckt format till advokater och biträdande jurister på advokatbyråer.
NYHETER
Vägledning för advokater
om EU:s dataskyddsförordning
Advokatsamfundets styrelse har antagit en vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet, med anledning av att dataskyddsförordningen (GDPR) ska börja tillämpas i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.

Vägledningen består av två delar: Del I är en sammanfattning av grundläggande åtgärder som advokatbyråer behöver vidta för en ansvarsfull databehandling i sin verksamhet och avslutas med exempel på dokumentation som bör upprättas. Del II innehåller fördjupad information.
Advokatsamfundets vägledning »
21 mars 2018
”Omfattande intrång i enskildas integritet”
Advokatsamfundet avstyrker i ett remissyttrande förslagen i betänkandet Klarlagd identitet – Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93), eftersom ändringarna bland annat skulle innebära omfattande intrång i enskildas integritet.
Läs mer »
8 mars 2018
#medvilkenrätt och vad händer nu?
Advokat i framtiden bjuder in till seminarium med workshops onsdagen den 25 april på Advokatsamfundet där frågor med anledning av #medvilkenrätt och advokatyrkets popularitet ska diskuteras. Inbjudan har skickats till alla advokater under 40 år och biträdande jurister.
Läs mer »
21 mars 2018
Frukostseminarium om tillfälliga uppehållstillståndslagen med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 12 april
I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? En redogörelse för avgöranden som bifallits enligt 11 § tillfälliga lagen.

I en ny rapport delar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ett verktyg för verksamma jurister i argumentationen för att en utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Rapporten redogör för avgöranden, främst från Migrationsverket, där uppehållstillstånd har beviljats med stöd av 11 § tillfälliga lagen. Genomgången av besluten samt en kortare analys av motiveringen till dem ger en överblick kring vilken argumentation som har möjlighet att nå framgång i ärenden som aktualiserar 11 § tillfälliga lagen. Rapporten redovisar även relevant praxis från Europadomstolen och inkluderar en sammanfattning av de domar som hänvisats till i avgörandena. Rapporten finner ni på Rådgivningsbyråns hemsida .

Rådgivningsbyrån bjuder in verksamma jurister till ett frukostseminarium torsdag den 12 april där vi vill diskutera rapporten och även få del av era erfarenheter från ärenden som har – eller inte har – ansetts strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Anmälan och mer information. Välkomna!
Läs mer »
13 mars 2018
Advokatsamfundet: Förslag om polisförhör som bevis hotar rättssäkerheten för den enskilde
Justitiedepartementet föreslår i delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98) bland annat att det införs utökade möjligheter att använda polisförhör som bevisning i domstol.

Sveriges advokatsamfund avstyrker i ett remissyttrande de föreslagna ändringarna, eftersom de, enligt samfundet, minskar försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning.
Läs mer »
12 mars 2018
Advokat får ytterligare ersättning för LVU-mål
En advokat i Göteborg beviljas av Kammarrätten i Göteborg ersättning för ytterligare 5 timmars arbete med ett LVU-mål. Visserligen överstiger den nedlagda tiden normal tidsåtgång, men den framstår enligt domstolen ändå som skälig.
Läs mer »
20 mars 2018
Utlysning av tjänst som rättssekreterare
i EU-domstolens tribunal
Domare Ulf Öberg i tribunalen inom EU-domstolen söker en rättssekreterare till sin kammare i Luxemburg. Erfarenhet från svenska domstolar respektive Advokatsamfundet betraktas som en tillgång för sökande.

Sista datum för ansökan är den 16 april.
Fullständig utlysning och kravspecifikation för tjänsten »
21 mars 2018
Sommarkonferens med European Young Bar Association (EYBA), Amsterdam 28 juni – 1 juli.
European Young Bar Association, EYBA, inbjuder till sommarkonferens i Amsterdam den 28 juni – 1 juli. De fyra dagarna innehåller en rad intressanta föredrag och diskussioner, samt rika möjligheter att lära känna yngre advokater från hela Europa.
Facebook-sida för sommarkonferensen »
12 mars 2018
Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att kriminalisera deltagande i terrororganisation
Den föreslagna lagstiftningen är varken effektiv eller trovärdig och strider mot straffrättsliga principer, skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62).
Läs mer »
6 mars 2018
Skarp kritik mot Skatteverkets förslag
om egen brottsbekämpning
Skatteverket föreslår i promemorian Några frågor om arbete mot skattebrott utökade områden där Skatteverket på eget initiativ ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet, och lämnar förslag om hur uppgifter ska kunna lämnas mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Sveriges advokatsamfund menar att det finns avsevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen i förslaget.
Läs mer »
23 februari 2018
Reviderade riktlinjer för webbaserad fortbildning och professionell vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning samt revidera föreskrifter för e-utbildning, som högst får utgöra 6 av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.
Läs mer »
20 februari 2018
Trafikintensitet ger advokat ytterligare ersättning för tidsspillan
En advokat i Kristianstad, som var förordnad i ett LVU-mål med förhandling i Förvaltningsrätten i Malmö, beviljas med hänsyn till trafiksituationen av kammarrätten ersättning för ytterligare 1 timmes tidsspillan för resa mellan Kristianstad och Malmö.
Läs mer »
7 februari 2018
Långväga biträde beviljas ytterligare ersättning för tidsspillan
Kammarrätten beviljar ett offentligt biträde från Västra Frölunda i sydvästra Göteborg, som var förordnad i ett LVU-mål med förhandling i Förvaltningsrätten i Malmö, beviljas av kammarrätten ersättning med samma belopp som till en försvarare med verksamhet tio mil från domstolsorten, med hänvisning till rättsfallet HFD 2016 ref. 30.
Läs mer »
6 mars 2017
Nyhetsbrevet CCBE-Info nr 69
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om CCBE:s möte med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental Rights Agency, FRA.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 69 även:
• EU-kommissionens förslag på utbildning av yrkesverksamma inom rättsväsendet
• Rapport från möte med Europaparlamentet
• Kommande möte med All China Lawyers Association (ACLA)
• CCBE:s möte i Wien den 8 februari
• Young Lawyers Contest, 6–7 september 2018
CCBE-Info nr 69 (engelska) »
 
REMISSVAR
 
20 mars 2018
13 mars 2018
8 mars 2018
7 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
26 februari 2018
19 februari 2018
16 februari 2018
15 februari 2018
15 februari 2018
5 februari 2018
CIRKULÄR
 
13 mars 2018
12 mars 2018
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Barnkonventionen – en nödvändig utmaning
Den rättsliga ställningen för barn behöver stärkas i Sverige. Barn är utsatta, på ett helt annat sätt än vuxna. En inkorporering av barnkonventionen är det bästa, snabbaste och mest effektiva sättet att säkerställa de fri- och rättigheter som stadgas för barn i barnkonventionen.
 
KALENDARIUM
22 mars 2018
10 april 2018
13 april 2018
26 april 2018
18 maj 2018
 
HILDARY
Rakelkonferensen i Stockholm den 10 april
 
KURSER
23 mars 2018
6 april 2018
10 april 2018
23 april 2018
24 april 2018
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet