Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund november 2022. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
 
Årets advokat skänker prissumman till Centrum för rättvisa
Priset för framstående insatser inom advokatyrket 2022 tilldelades, i samband med Advokatdagarna, advokat Leif Ljungholm.

Prissumman på 100 000 kronor väljer Leif Ljungholm att skänka till Centrum för rättvisa – en organisation med uppdrag att driva rättsprocesser åt enskilda och delta i debatten om rättighetsfrågor.

– Vi gratulerar Leif Ljungholm till utmärkelsen och är mycket hedrade över att han har valt att skänka prissumman till Centrum för rättvisas arbete för att stärka individens fri- och rättigheter, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Leif Ljungholm har i många år förenat sin verksamhet som skicklig advokat med ett stort engagemang för Advokatsamfundet. Bland annat har han suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse och varit ordförande i den, och även varit ledamot av och vice ordförande i disciplinnämnden.

Leif Ljungholm är dessutom djupt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och ingår i dag i styrelsen för det nybildade Institutet för mänskliga rättigheter. I samband med prisutdelningen tackade han för priset som han var mycket stolt över, och talade sedan om vikten av att värna just de mänskliga rättigheterna.
Nyheter
Sveriges advokatsamfund fördömer gripandet av iranska advokater

Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den repressiva situationen i Iran och de övergrepp som just nu sker mot mänskliga rättigheter, och i synnerhet fängslandet av iranska kollegor.

Advokater har en särskild ställning i alla samhällen och ska ytterst verka för att enskilda ska kunna tillvarata sin rätt. Att advokater frihetsberövas på grund av sin yrkesutövning är helt oacceptabelt, skriver Advokatsamfundets presidium i ett uttalande.

Sveriges advokatsamfund har även med andra europeiska advokatsamfund, genom Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), gemensamt fördömt frihetsberövandet av de iranska advokater som arbetar för att värna mänskliga rättigheter i Iran.

Advokatsamfundet söker jurister

Advokatsamfundet söker jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli. Sista ansökningsdag är den 20 november 2022.

Förbud mot juridisk rådgivning till Ryssland och ryska klienter

Genom beslut av EU:s råd har nya sanktionsåtgärder riktade mot Ryssland införts med verkan den 7 oktober, som bland annat gäller juridiska rådgivningstjänster. 

Bland de nya sanktionerna som har beslutats finns bland annat förbud mot att tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster, direkt eller indirekt, till Rysslands regering eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

Advokatsamfundet: Penningtvättförslag brister i rättssäkerhet

Advokatsamfundet riktar i ett remissyttrande skarp kritik mot förslagen i promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut, som anses brista i rättssäkerhet.


I promemorian från Finansdepartementet föreslås en rad åtgärder för att motverka penningtvätt inom finansiella institut som valutaväxlare. Advokatsamfundet avstyrker förslagen, med motiveringen att de inte tillförsäkrar enskilda en tillräcklig grad av rättssäkerhet. Förslagen har enligt samfundet stora brister i tydlighet och förutsebarhet. I vissa delar är de dessutom sannolikt oförenliga med Europakonventionen.

Advokatsamfundet säger nej till taxa i förordnandemål

Advokatsamfundet är starkt kritiskt till förslaget om att införa en taxa i brottmål där åtal inte har väckts, så kallade förordnandemål.


I sitt remissvar över promemorian Förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om taxor fastslår Advokatsamfundet bland annat att en sådan taxa riskerar att leda till ”att den enskildes rätt till en rättvis och oberoende process under förundersökningen åsidosätts”.

Förslaget kan, enligt remissvaret, inte heller ”anses stå i proportion till de föreskrifter och etiska regler som reglerar advokatverksamheten”.
Checklista vid arbete med tolk

Advokatsamfundet har i samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna tagit fram en checklista med punkter att tänka på vid användning av tolk.
Lagändringar ger höjda ersättningsnivåer för brottsoffer

Den 1 juli trädde lagändringar på skadeståndsområdet i kraft. Lagändringarna innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott.

Den nya lagstiftningen betyder att de exempel på ersättningsnivåer för kränkning som anges på Brottsoffermyndighetens webbplats kan bli inaktuella för brott som begås den 1 juli och senare.

Brottsoffermyndigheten har informerat om de nya ersättningsnivåerna i ett nyhetsbrev.

Ökade möjligheter för försvarare att ta med dator till Kriminalvården

Kriminalvården har antagit nya anvisningar för medtagande av elektronisk utrustning inom Kriminalvårdens lokaler. Enligt de nya reglerna får en intagens advokat ta med egen elektronisk utrustning in i häkte och anstalt vid exempelvis förhör, domstolsförhandlingar och andra möten.

Rätten att ta med en egen dator eller annan elektronisk utrustning omgärdas dock fortfarande av vissa begränsningar.
HD klargör om ersättning till distansförsvarare

Högsta domstolen sätter ned ersättningen till en Stockholmsadvokat som har haft ett uppdrag som försvarare i Göteborg.

HD konstaterar i sitt avgörande att ersättning för tidsspillan och utlägg ska tillerkännas en distansförsvararare upp till den nivå som motsvarar en schablon för vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till.

När schablonen tillämpas ska domstolen göra en jämförelse av tidsspillan och utlägg för varje enskild arbetsuppgift, exempelvis ett besök i häktet eller deltagande i en förhandling. Det räcker alltså inte att göra en samlad jämförelse för uppdraget sett som en helhet.
Advokater behöver legitimation vid Göteborgs tingsrätts säkerhetskontroll

Göteborgs tingsrätt beslutar återkommande om säkerhetskontroll för inpassering. Enligt lag omfattar säkerhetskontrollen inte advokater.

Tingsrätten har meddelat att domstolens ordningsvakter inte har praktisk möjlighet att utreda om en person omfattas av undantaget från säkerhetskontroll. Därför gäller från och med den 1 november 2022 krav på giltig advokatlegitimation eller giltig fotolegitimation och kallelse till en förhandling eller sammanträde samma dag för att undantas från säkerhetskontrollen.
Folk och Försvars rikskonferens hålls den 8–10 januari

Centralförbundet Folk och Försvar, där Sveriges advokatsamfund är en av medlemmarna, genomför varje år sedan 1946 sin rikskonferens. Rikskonferensen är ett forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. År 2023 hålls rikskonferensen den 8–10 januari. Konferensen kan följas av alla intresserade utan kostnad.

Aktuellt

Generalsekreteraren bloggar
Mia Edwall Insulander

Vi måste tänka nytt kring den internationella rättsordningen och Ukraina

Situationen i Ukraina är fortfarande akut. Vi måste ställa oss frågorna hur kriget i Ukraina och det mänskliga lidandet kan upphöra samt hur de skyldiga ska kunna lagföras. Hur förändrar vi den internationella rättsordningen?

Att nå en diplomatisk lösning på situationen verkar inte möjligt. Processen i den internationella brottmålsdomstolen, ICC, är inte tillräcklig om man också vill utreda aggressionsbrottet. En internationell tribunal vore därför välkommen. Men – det får inte ta alltför lång tid. Det har gått över åtta månader sedan invasionen inleddes och människor dör dagligen. En internationell tribunal bidrar inte till ett omedelbart upphörande av kriget, men det skulle förhoppningsvis påskynda processen.

Kalendarium

17 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

24 november 
Disciplinnämnden sammanträder

8 december 
Advokatsamfundets styrelse sammanträder


15 december 
Disciplinnämnden sammanträder


Månadens Hilda november 2022:
Cecilia Klerbro, lagman vid Nacka tingsrätt

Kurser

Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.


KÖLISTA 14–15 november 
Hotell Mossbylund, Skivarp
Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål

16 november
Praktisk personskaderätt – handläggning, ersättningsfrågor, praxis och nyheter

(även livesänd kurs 16 november)

18 november
Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess
(även livesänd kurs 18 november)

21 november
Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt
(även livesänd kurs 21 november)

23–25 november 
Fågelbrohus hotell, Värmdö
Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs

28–29 november
Medling och konflikthantering i familjemål

5–6 december 
Fågelbrohus Hotell, Värmdö
Ekobrottsprocessen – grundkurs

7 december
Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation

NYHET 12 december
Dödsrättshandlingar – testamente och förmånstagarförordnande


Cirkulär
20 oktober 2022
Cirkulär nr 19/2022 Nyintagna ledamöter den 20 oktober 2022
20 oktober 2022
Cirkulär nr 18/2022 Nya inträdesansökningar den 23 augusti – 19 oktober 2022
Remissvar
10 november 2022
Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
8 november 2022
Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
7 november 2022
Rätt för klimatet
2 november 2022
Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
31 oktober 2022
Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen
31 oktober 2022
EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur
31 oktober 2022
Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv
21 oktober 2022
Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
6 oktober 2022
Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott
5 oktober 2022
Förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om taxor
30 september 2022
Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
Kontakta oss
Sveriges advokatsamfund
Telefon 08-459 03 00

Box 27321
102 54 Stockholm

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
För att avregistrera dig, klicka här.