Oktober 2017
                                                                   
HFD: Styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst
Advokatsamfundet har för Skatteverket påtalat konsekvenserna för advokatkåren.
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom av den 20 juni 2017 uttalat att styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 i mål nr 278-17

Skatteverket har i anledning av domen lämnat rättslig vägledning och uttalat att verkets tidigare ställningstagande att under vissa omständigheter redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet inte längre kan tillämpas.

Skatteverkets rättsfallskommentar

I anledning av detta uttalande har Advokatsamfundet kontaktat Skatteverket och påtalat de konsekvenser för advokatkåren som domen innebär. Diskussion pågår hur frågan för framtiden bör lösas och Advokatsamfundet återkommer inom kort med vidare besked.
NYHETER
19 oktober 2017
Revidering av vägledningen om insiderinformation
En revidering av vägledningen om advokatverksamhet och insiderinformation (cirkulär nr 16/2012) pågår.

Tidplanen för arbetet är att den reviderade vägledningen ska fastställas av styrelsen vid dess sammanträde den 8 december 2017.
19 oktober 2017
Jäv vid byråövergång
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska överväga vilken tidpunkt som ska vara relevant för intressekonfliktsbedömningen vid byråövergång. Enligt praxis är det avtalstidpunkten som är avgörande. Frågor har uppkommit om anledning finns att ändra detta så att tillträdestidpunkten i stället ska vara avgörande.

Avsikten är att frågan ska behandlas av styrelsen vid sammanträdet den 8 december 2017.
19 oktober 2017
Glöm inte anmälan till prisceremonin för Stockholm Human Rights Award 2017!
Den 1 november är sista dagen för anmälan till prisceremonin i Berwaldhallen i Stockholm, då Stockholm Human Rights Award 2017 överlämnas till pristagaren Internationella brottmålsdomstolen ICC. Svar till shra@bindefeldab.se.
Se inbjudan med svarslänk »
5 oktober 2017
CCBE publicerar bok
om advokatyrkets framtid
CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har publicerat boken Innovation and Future of the Legal Profession in Europe/L’Innovation et l’avenir de la profession d’avocat en Europe.

I boken diskuteras frågor som:
• Hur kan advokatyrket utvecklas eller presentera sig självt i ny skepnad för att vara en grundläggande del av sin egen framtid?
• Kan advokatyrket upprätthålla sina kärnvärden medan det anpassar sig till utmaningarna?
• Vilka är nyckelaktörerna som förnyar och positionerar advokatyrket i en ständigt föränderlig omgivning?

Boken finns för nedladdning som e-bok och att beställa i tryckt form.
Läs mer »
3 oktober 2017
Advokatsamfundet är principiellt
emot jourdomstolar
För stora risker för rättssäkerheten, skriver samfundet i sitt remissyttrande.
Läs mer »
3 oktober 2017
BO: Barn som misstänks för allvarliga brott
ska alltid ha juridiskt ombud
Barnombudsmannen föreslår åtgärder för brottsmisstänkta barn.
Läs mer »
15 september 2017
Migrationsverket ändrar e-tjänsten
för offentliga biträden i asylärenden
Ny status införs: ”Förordna endast om begärd”.
Läs mer »
25 september 2017
Två advokatbyråer utsattes för försök
till dataintrång
Dataintrångsförsöken syftade till att skaffa tillgång till information och få insyn i utredningsläget i ett ärende rörande en klient till en av advokaterna, enligt stämningsansökan.
Läs mer »
2 oktober 2017
CCBE stöttar två georgiska reformförslag
Nyhetsbrevet CCBE-Info finns tillgängligt på webben.
Läs mer »
 
REMISSVAR
 
3 oktober 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
22 september 2017
19 september 2017
18 september 2017
CIRKULÄR
 
29 september 2017
29 september 2017
18 september 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Möten med världens advokater
Det är alltid lika lärorikt och inspirerande att möta kolleger från världens alla hörn. Jag förundras över, att trots att vi alla kommer från mycket skiftande rättskulturer och befinner oss i olika stadier av samhällsutveckling, så är många av frågorna desamma och samsynen påtaglig.
 
KALENDARIUM
19 oktober 2017
10 november 2017
20 november 2017
23 november 2017
8 december 2017
14 december 2017
 
HILDARY
Månadens Hilda oktober 2017:
 
KURSER
27 oktober 2017
30 november 2017
1 december 2017
4 december 2017
15 december 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet