Oktober 2021
                                                                   
Arbetsgruppen för översyn av straffavgiften har avgett sitt förslag
Jens Näsström. Foto: Micke Lundström
Föreslår att högsta straffavgift blir 250 000 kr och att möjlighet att överklaga avgiften införs
Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till advokatsamfundet. Straffavgiften får enligt rättegångsbalken vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997.

Vid sammanträde den 22 januari 2021 beslutade Advokatsamfundets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över om det föreligger skäl att höja taket för straffavgiften samt att identifiera och utreda därmed sammanhängande frågeställningar, särskilt i fråga om överklagbarhet av beslut om straffavgift. Arbetsgruppen fick i uppdrag att lämna förslag till styrelsen på de förändringar som arbetsgruppen fann erforderliga.

Arbetsgruppen, som lämnade en statusrapport till styrelsens sammanträde den 10 juni 2021, har nu i en omfattande rapport avgett sitt slutliga förslag till styrelsen. Arbetsgruppens förslag inkluderar ändringar i såväl rättegångsbalken som Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed och innefattar, vad gäller belopp, att spannet för straffavgiften bör ha ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr. Att straffavgiften ska kunna uppgå till högst 250 000 kr har arbetsgruppen funnit vara en lämplig avvägning efter att ha sammanvägt en stor mängd faktorer.

Arbetsgruppen har, mot bakgrund av den föreslagna ändringen, vidare funnit att den advokat som ålagts en straffavgift ska beredas möjlighet att överklaga beslutet. Överinstansen ska vid sin prövning, om det finns skäl, kunna bestämma straffavgiften till ett lägre belopp eller besluta att ingen straffavgift alls ska vara förenad med den varning som disciplinnämnden har tilldelat advokaten.

Vad gäller frågan om överinstans har arbetsgruppen inte funnit det realistiskt att räkna med att Högsta domstolen – som annars utgör enda överinstans i advokatärenden – skulle få befatta sig med dessa. För att säkerställa att advokaters yrkesfrågor hanteras av en instans med specialistkompetens föreslås i stället att en särskild straffavgiftsnämnd ska inrättas. Straffavgiftsnämnden ska bestå av såväl advokater med särskild kunskap inom advokatetik som externa ledamöter, som kan tillföra viktig straffrättslig eller annan kompetens.

För att arbetsgruppens förslag ska kunna genomföras krävs både lagändringar, som beslutas av riksdagen, och stadgeändringar, som beslutas av Advokatsamfundets fullmäktige och som ska fastställas av regeringen. Innan fullmäktige fattar beslut ska dessutom samfundets avdelningar ges tillfälle att behandla det aktuella förslaget på ett avdelningsmöte och sedan yttra sig över det.

Styrelsen har på sitt sammanträde den 1 oktober 2021 beslutat att förslaget, för fortsatt beredning, ska gå på remiss till avdelningarna för behandling på avdelningsmöten.
NYHETER
Advokatsamfundet begär förtydliganden om substitution
Advokatsamfundet anser att det måste finnas möjlighet för offentliga försvarare och målsägandebiträden att sätta annan i sitt ställe (substitution) under förundersökningen och att det inte bör kräva rättens tillstånd. I en hemställan till Justitiedepartementet begär Advokatsamfundet att förtydliganden med den innebörden införs i lagstiftningen.

Läs mer »
Advokatsamfundet vidtar åtgärder mot advokatguiden.se – så kan du begära utdrag och radering av uppgifter enligt GDPR
Advokatsamfundet har uppmärksammat lanseringen av webbplatsen advokatguiden.se som listar tusentals svenska advokater och deras kontaktuppgifter, sannolikt utan advokaternas vetskap, och som innehåller en rad rena felaktigheter.

Advokatsamfundet har uppmanat advokatguiden.se att omgående sluta använda den i lag skyddade titeln advokat och att sluta använda innehåll hämtat från Advokatsamfundets matrikel.

Advokater och biträdande jurister kan begära registerutdrag enligt GDPR för att ta reda på om advokatguiden.se behandlar uppgifter om dem. Därefter kan de vända sig till advokatguiden.se för att begära radering av personuppgifterna enligt GDPR.

De advokater som enligt GDPR vill begära registerutdrag och radering av personuppgifter hos advokatguiden.se kan använda mallar som finns på nedanstående länkar.

• Mall: Begäran om registerutdrag enligt artikel 15 dataskyddförordningen (GDPR)

• Mall: Begäran om radering enligt artikel 17 dataskyddförordningen (GDPR)
Advokatsamfundet: Stärk rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen
Advokatsamfundet har skickat en omfattande hemställan till Finansdepartementet och Justitiedepartementet om ändringar i flera författningar i syfte att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen. Enligt Advokatsamfundet finns betydande rättssäkerhetsbrister i skatteprocessen.

Advokatsamfundets hemställan till Finansdepartementet och Justitiedepartementet »
Advokatsamfundet söker jurister
Advokatsamfundet söker två jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli. Arbetet som handläggare innefattar bland annat att bereda disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i olika ärendetyper.

Ansökan senast den 25 oktober 2021.

Läs mer »
Domstolsverket ska utvärdera rätten till målsägandebiträde i överrätt
Regeringen har uppdragit åt Domstolsverket att göra en utvärdering av lagändringen 2018 som innebär att ett målsägandebiträdes förordnande inte automatiskt kvarstår i överrätt. Domstolsverket ska utvärdera om lagändringen har uppnått sitt syfte och utvärdera andra eventuella konsekvenser av lagändringen. Under arbetet ska Domstolsverket samråda med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2022.

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU25 med tillkännagivande om utvärderingen »
Nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden:
Hur rättssäkert är det med kronvittnen?
Nu finns det tredje avsnittet av Advokatsamfundspodden att lyssna på.

Rättssäkerhet står i fokus utifrån den lagstiftning som ofta föreslås för effektiv brottsbekämpning. En fråga som diskuteras är vilka rättssäkerhetsproblem som kan uppstå om förslaget om kronvittnen blir verklighet.

Det handlar också om rättssäkerhet kontra snabba lagändringar och kampanjer i sociala medier som folkdomstolar.

Medverkande är Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare advokat Mia Edwall Insulander, justitierådet Stefan Johansson, chefsåklagare Eva Thunegard, Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, samt generalsekreterarna för de nordiska advokatsamfunden: Niko Jakobsson, Finlands Advokatförbund, Merete Smith, Den Norske Advokatforening, Andrew Hjuler Crichton, Det Danske Advokatsamfund, och Ingimar Ingason, Lögmannafélag Íslands.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 3 »
Lösenordsskydd införs för Advokatsamfundets uppdragslistor
Den 21 oktober införs lösenordsskydd och inloggning för att komma åt Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden. Lösenordsskyddet införs i enlighet med Advokatsamfundets integritetspolicy och innebär att endast domstolarna kommer att kunna se informationen i uppdragslistorna.

Lösenordsskyddet börjar gälla även för advokater och biträdande jurister från den 21 oktober. Från det datumet kommer advokater och biträdande jurister att kunna se information bara om sig själva i uppdragslistorna.

Advokater som har registrerat sig för domstolsförordnanden avseende offentlig försvarare med kvällsberedskap kan nu registrera ett särskilt telefonnummer som gäller för den uppdragstypen. Telefonnumret är till för den domstol som ska kontakta advokaten angående förordnande och visas bara för domstolen, men inte för allmänheten.

Advokatsamfundet har sänt en skrivelse till lagmännen i tingsrätterna och förvaltningsrätterna med detaljerad information om uppdragslistorna och om det nya systemet med lösenordsskydd.

Advokatsamfundets skrivelse till tings- och förvaltningsrätternas lagmän om uppdragslistor för domstolsförordnanden »
Riksrevisionen granskar offentliga biträden i migrationsmål
Riksrevisionen har inlett en granskning av hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden. Syftet är att undersöka om dagens system för hantering av biträden är effektivt. Advokatsamfundet har inför granskningen lämnat en rad synpunkter till Riksrevisionen, bland annat om svårigheterna för biträden att få skälig ersättning för nedlagd tid.

Läs mer »
Eget påföljdsyrkande väger tungt för behov av målsägandebiträde i hovrätten
I ett beslut från Högsta domstolen (HD) som handlar om när målsägandebiträde ska förordnas i hovrätten behandlar HD särskilt betydelsen av att målsäganden har ett eget påföljdsyrkande. Att målsäganden har ett eget påföljdsyrkande ska väga förhållandevis tungt vid bedömningen, men det ska inte automatiskt föranleda att ett biträde förordnas. En helhetsbedömning ska alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer »
Virtuell internationell konferens: IBA Global Showcase 25–29 oktober
Den internationella advokatorganisationen International Bar Association bjuder in till en virtuell konferens den 25–29 oktober 2021: IBA Global Showcase. Konferensen är gratis för alla deltagare och erbjuder diskussioner om ett mycket brett urval av ämnen liksom möjlighet att delta i en serie nätverkssessioner med några av världens ledande advokater.

Program och anmälan på IBA:s webbplats »
 
CIRKULÄR
 
1 oktober 2021
1 oktober 2021
REMISSVAR
 
4 oktober 2021
30 september 2021
28 september 2021
27 september 2021
16 september 2021
14 september 2021
6 september 2021
Mia Edwall Insulander
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Rättshjälp
En grundläggande princip i vårt rättssystem är ”access to justice”. Det vill säga att alla ska ha möjlighet till rättskipning och kunna hävda sin rätt i domstol. Alla ska vara lika inför lagen och det är därför inte acceptabelt om en person, jämfört med en annan, inte har möjlighet att föra fram sin sak i domstol. T.ex. genom att inte ha råd med ett rättsligt biträde. Eftersom inkomsterna i samhället ständigt ökar medan gränsen för rättshjälpen är densamma så kan allt färre ta rättshjälpen i anspråk för varje år som går. Det drabbar alltför många och allt fler av de medborgare som har rätt att vara likställda inför lagen; lika likställda som de som har råd eller de som har inkomster under 260 000 kr per år.
 
KALENDARIUM
21 oktober 2021
11–12 november 2021
12 november 2021
18 november 2021
3 december 2021
 
HILDA
Månadens Hilda:
 
KURSER
13–15 oktober
25 oktober
8 november
8–9 november
8–10 november
9 november
15 november
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet