Nyhetsbrev från Advokatsamfundet, september 2013 Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din webbläsare, klicka här!
Regeringen står fast
vid kapitalandelskravet
i 3:12-reglerna
Anders Borg. Foto: Regeringskansliet
Bara delägare som äger minst 4 procent ska få tillämpa löneunderlagsregeln.
I sitt budgetförslag går regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav på 4 procent i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen föreslår inte några skärpningar av löneuttagskravet utan vill i stället sänka det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln.

Regeringen uppger att den har lyssnat på den kritik som remissinstanserna och Lagrådet har riktat mot tidigare förslag om ändringar i de så kallade 3:12-reglerna, och att förslaget har förändrats så att inga delägare ska få någon höjning av löneuttagskravet. I stället föreslås en sänkning av det högsta löneuttagskravet.

Däremot står regeringen fast vid att gå vidare med ett kapitalandelskrav som innebär att bara delägare som äger minst 4 procent av kapitalet i ett företag får tillämpa löneunderlagsregeln. Regeringen föreslår även att det lönebaserade utrymmet höjs.

Fortsatt kritik från Advokatsamfundet och FAR


FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, är kritisk och menar att förslaget till nya 3:12-regler fortfarande är ett dråpslag mot företag som vill växa. Det bibehållna kravet på en ägarandel om 4 procent slår hårt mot växande tjänsteföretag som vill ta in nya delägare, anser FAR, som dessutom framhåller att ägarkravet leder till en extrem snedvridning av konkurrensen då det blir olika beskattning av ägarna i det lilla respektive det stora företaget.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, instämmer i FAR:s kritik. Hon har också kommenterat regeringens nya förslag i ett blogginlägg.

Regeringens förslag i korthet:

  • Löneunderlagsregeln ska få tillämpas bara om delägaren äger minst 4 procent av kapitalet i företaget.
  • Det högsta löneuttagskravet sänks från dagens 10 inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016.
  • Ett tak införs för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.
  • En definition av dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln införs, som innebär att med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget.
  • Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp.
  • Det föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag 0,5 procentenheter från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter enligt dagens regler till statslåneräntan ökad med 6 procentenheter.
NYHETER
19 september 2013
Öppen utfrågning i riksdagen om 3:12-reglerna
Tisdag 24 september kl. 10.00
Medverkande: Henrik von Sydow (M), skatteutskottets ordförande, Tomas Algotsson, enhetschef vid Skatteverket, Mikael Lundholm, statssekreterare i Finansdepartementet, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, Annette Alstadsæter, professor vid Oslo universitet, och Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande.

Åhörare till utfrågningen kan anmäla sig till Britt-Marie Asplind, skatteutskottets kansli. E-post britt-marie.asplind@riksdagen.se eller tel. 08-786 42 89.
Läs mer och se webb-TV-sändning 24/9
19 september 2013
Antemar och Strömberg blir nya lagmän i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm och Stockholms tingsrätt får nya domstolschefer
Regeringen har utnämnt riksrevisorn Gudrun Antemar till lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm och lagmannen Stefan Strömberg till lagman i Stockholms tingsrätt.

Gudrun Antemar är riksrevisor sedan 2010. Dessförinnan var hon generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Stefan Strömberg är lagman i Göteborgs tingsrätt sedan 2009. Tidigare har han varit rikspolischef och generaldirektör för Domstolsverket.

Gudrun Antemar ingår i nätverket Hilda, som stöder kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Stefan Strömberg ingår i mentorprojektet Ruben, med män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga jurister.
Läs mer
13 september 2013
Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm med 34 kronor
Förslaget: 1 276 kronor exklusive moms för 2014
Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden för 2014 fastställs till 1 276 kronor exklusive moms för biträden med F-skattsedel.

Det innebär en höjning med 34 kronor eller 2,74 procent jämfört med den nuvarande timkostnadsnormen.
Läs mer
13 september 2013
Skattetillägg ska samordnas med åtal
Förslag från Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet
Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet föreslår att skattetillägg och påföljd för skattebrott samordnas i en process i allmän domstol genom att åklagaren, samtidigt som åtal väcks, också yrkar att skattetillägg ska tas ut. Med denna lösning undviker man de dubbla förfaranden för samma brott, som enligt Högsta domstolen är oförenliga med Europakonventionen.
Läs mer
CIRKULÄR
20 augusti 2013
Cirkulär 23 2013 Nyintagna ledamöter den 30 augusti 2013
Fler cirkulär
REMISSVAR
Länk till Advokatsamfundets remissvar.
17 september 2013
Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
Fler remissvar
DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT
Det har ålegat advokat att, till undvikande av rättsförlust, överklaga beslut även om besked från klienten inte förelegat. Erinran. Skiljaktig mening.
Fler disciplinavgöranden
Länk till Anne Rambergs blogg
GENERAL-
SEKRETERAREN
BLOGGAR
12 september 2013
Mot bättre vetande?
Regeringens förslag till nya 3:12-regler är ett hån, skriver Anne Ramberg på sin blogg.
Läs blogginlägget!
Advokatdagarna
Ett fåtal platser kvar på Advokatdagarna 2013.
Läs hela programmet!
GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ ANNE
RAMBERG
PÅ TWITTER
KALENDARIUM
Augusti
26 september
Disciplinnämnden sammanträder

26 september
Lunch med Advokat i framtiden, Stockholm

4 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder

17–18 oktober
Advokatdagarna


24 oktober
Disciplinnämnden sammanträder
Fler kalenderhändelser
KURSER
25 oktober
Elektronisk informationshantering i brottmål

4 november
Praktisk processföring


5 november
Aktuell bodelningsrätt


7–8 november
Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom


Platser kvar på kostnadsfria kurser!
Alla kurser