September 2017
                                                                   
Advokatkåren kartläggs
i ny undersökning
Frågor till advokater och biträdande jurister.
Advokatsamfundet genomför nu en ny undersökning om advokaternas arbetssituation, verksamhet, lönsamhet m.m. i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Det är sjätte gången Advokatsamfundet kartlägger advokatkåren. Den senaste undersökningen genomfördes 2012.

Alla verksamma advokater och biträdande jurister har fått e-post med en länk till undersökningen. Svaren är anonyma – Advokatsamfundet får inte ta del av enskilda svar. Resultaten ställs mot 2012 års data, och en sammanfattning publiceras bland annat i tidskriften Advokaten.

Advokatsamfundet framhåller att det är viktigt att delta i undersökningen, bland annat därför att samfundet får tillgång till övergripande data som gör det möjligt att långsiktigt kunna driva rätt frågor i en föränderlig värld.
NYHETER
11 september 2017
Advokatsamfundet avstyrker förslaget
om ny modell för beräkning av timkostnadsnorm
Advokatsamfundet anser att promemorian är för summarisk för att läggas till grund för en förändrad modell för beräkning av timkostnadsnormen. Samfundet menar också att den modell som föreslås leder till en sänkning av normen.Läs mer »
7 september 2017
Internationella brottmålsdomstolen ICC får Stockholm Human Rights Award 2017
Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som engagerat bekämpar straffrihet förde allvarligaste brotten som angår världssamfundet och som spelar en avgörande roll i att främja rättsstatliga värderingar och rättssäkerhet i världen, är 2017 års mottagare av Stockholm Human Rights Award.Läs mer »
1 september 2017
Vägledning för advokater
om nya penningtvättslagarna
Advokatsamfundets styrelse har fastställt en ny vägledning för advokater och advokatbyråer om den nya penningtvättslagstiftning som trädde i kraft den 1 augusti.Läs mer »
13 september 2017
Omöjligt för ombud att utföra produktivt arbete under besvärlig flygresa
Ombudet kunde inte utföra arbete under sin resa från norra Skåne till Falun i ett bullrigt propellerplan. Därför beviljar kammarrätten honom begärd ersättning för tidsspillan.Läs mer »
11 september 2017
Advokatsamfundet söker jurister
Två jurister sökes för anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli.Läs mer »
22 augusti 2017
Advokat får ersättning för arbete utfört
före LVU-förordnande
Kammarrätten i Jönköping bifaller delvis begärd ersättning eftersom åtgärderna var av brådskande art. Läs mer »
30 augusti 2017
CCBE uttryckte oro över domstolsreformer i Polen
I nyhetsbrevet CCBE-Info nr 64 redovisas CCBE:s brev till Polens president, där CCBE:s ordförande uttrycker oro över lagförslag som skulle inskränka de polska domstolarnas oberoende. Presidenten la in veto mot två av förslagen.Läs mer »
 
REMISSVAR
 
14 augusti 2017
21 augusti 2017
11 september 2017
6 september 2017
30 augusti 2017
CIRKULÄR
 
1 september 2017
1 september 2017
Anne Ramberg
GENERAL­SEKRETERAREN BLOGGAR
Nazisters och andra rasisters demonstrations-frihet
Polisen får enligt nuvarande lagstiftning inte vid sin prövning lägga något annat till grund än de omständigheter som framgår av lag. I detta fall hänsynen till upprätthållandet av ordning och säkerhet samt trafikhänsyn. Även om polisen har långtgående befogenheter, att uppställa villkor och anvisa alternativ plats, får polisen inte till grund för sitt beslut lägga vilka åsikter demonstranterna må representera.
 
KALENDARIUM
21 september 2017
29 september 2017
19 oktober 2017
10 november 2017
20 november 2017
23 november 2017
 
HILDARY
Hildarylunch i Malmö 25 september
 
KURSER
21–22 september 2017
27 september 2017
5–6 oktober 2017
11 oktober 2017
12 oktober 2017
20–22 oktober 2017
 
För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här! Avregistrera nyhetsbrevet